دانلود پروژه انواع سوخت های خودرو

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 215: انواع سوخت های خودرواین مقاله 97 صفحه به زبان فارسی  ، با فرمت ورد میباشد.


برچست ها :
ادامه مطلب ...
تعداد بازدید : 142
     
print

دانلود پروژه تاثیر ERPدرSCM

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 214: تاثیر  ERPدر SCMاین مقاله 69 صفحه به زبان فارسی  ، با فرمت ورد میباشد.


برچست ها :
ادامه مطلب ...
تعداد بازدید : 103
     
print

دانلود مقاله ترجمه شده محیط محاسبات توزیع شده

نظرات 0


دانلود پروژه شماره 300:

دانلود مقاله ترجمه شده محیط محاسبات توزیع شده

DISTRIBUTED COMPUTING ENVIRONMENT


این مقاله به زبان فارسی (15 صفحه) و انگلیسی (14صفحه) و با فرمت ورد و قابل تغییر میباشد.


برچست ها :
ادامه مطلب ...
تعداد بازدید : 182
     
print

مقاله اصول وابسته به ریاضیات با ترجمه

نظرات 0

 مقاله اصول وابسته به ریاضیات  

مدل عددی جریان سیال و انتقال دما در کانال مربعی، طبق فرایض زیر محاسبه شده اند:
-    یکنواخت، سه بعدی، ورقه ای و جریان سیال تراکم ناپذیر.
-    از نیروهای وارده به بدنه، انتقال حرارت تابشی و اتلاف انرژی صرف نظر میشود.
بر اساس فرایض بالا، میتوان گفت که جریان کانال توسط پیوستگی در فرمولهای ناویه استوکس و انرژی، کنترل میگردد. در سیستم تانسور دکارتی این فرمولها را میتوان به صورت زیر نوشت:

 

Mathematical foundation

The numerical model for fluid flow and heat transfer in a square channel was developed under the
following assumptions:
- Steady, three–dimensional, laminar and incompressible fluid flow.
- Constant fluid properties.


برچست ها :
ادامه مطلب ...
تعداد بازدید : 115
     
print

دانلود رایگان مقاله تأثير ادوات کليدزنی در قابليت اطمينان شبکه‌های توزيع

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 213:

بررسی و تحليل تأثير ادوات کليدزنی در قابليت اطمينان شبکه‌های توزيع و انجام مطالعات در شبکة فشارمتوسط شهر مراغهاین مقاله 124 صفحه، به زبان فارسی و با فرمت ورد میباشد.


برچست ها :
ادامه مطلب ...
تعداد بازدید : 287
     
print

دانلود پروژه نرم‌افزار طراحي ترانسفورماتورهای توزيع

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 212:

نرم‌افزارطراحي ترانسفورماتورهاي توزيع با استفاده از GUI محيط MATLABاین مقاله به زبان فارسی، 118 صفحه با فرمت ورد و 30 صفحه با فرمت پاورپوینت میباشد.


برچست ها :
ادامه مطلب ...
تعداد بازدید : 194
     
print