دانلود پروژه شماره 214: تاثیر  ERPدر SCMاین مقاله 69 صفحه به زبان فارسی  ، با فرمت ورد میباشد.
فهرست مطالب پروژه

فصل اول:

ERP -1

1-1 وظايف اصلی ERP

2 - 1اجرای ERPدر سازمان :

3-1 اهميت فرآيندها (شناخت فرآيندها):


4-1  موفقيت ها و شكست ها :

5-1تعاريف
6-1ماژولهاي استاندارد در:ERP

7-1مزاياي ERP:

8-1نكات مهم درپياده سازي ERP:

9-1دلايل استفاده از ERP در سازمانها :

1-9-1يكپارچه سازي اطلاعات مالي:

2-9-41يكپارچه سازي اطلاعات سفارشات:

3-9-1استاندارد سازي و سرعت در فرايندهاي توليد:

4-9-1كاهش حجم انبارداري:

5-9-1استانداردسازي اطلاعات منابع انساني:

10-1كاربردهاي : ERP

11-1آينده ERP:

12-1يكپارچگي سيستمهاي نرم افزاري :

13-1راه حل يکپارچه سازي جامع:

14-1نتيجه

فصل دوم:

2- SCM

1-2- مدیریت زنجیره تامین SCM چیست ؟

2-2نرم افزار مدیریت زنجیره تامین چه وظیفه ای دارد

 3-2 آیا نیاز به نصب نرم افزار مدیریت منابع سازمانی ( ERP) قبل از نرم افزار

 مدیریت زنجیره تامین (SCM) میباشد ؟

4-2 هدف از نصب نرم افزار مدیریت زنجیره تامین چیست

5-2 چه موانعی بر سر راه نصب نرم افزار مدیریت زنجیره تامین وجود دارد ؟

1-5-2  بدست آوردن اطمینان تامین كنندگان مواد اولیه و شركای تجاری .

2-5-2  مقاومت داخلی در برابر تغییر

3-5-2  اشتباهات اولیه

4-5-2آیا استفاده از این سیستمها بهتر است یا تهیه و نصب سیستم خصوصی ؟

5-5-2 تصمیمات زنجیره تامین در چه حیطه ای هستند ؟

فصل سوم:

ترجمه: نقش ابزار ERP  در تقسیم اطلاعات زنجيره تامين ، همکاری

 و بهينه سازی هزينه

1-3خلاصه

2-3 مقدمه

3-3ابزار ERP :فرصت ها وموانع (محدودیت های) زنجیره تامین یکپارچه

4-3 حمایت کمی برای بهینه سازی زنجیره تامین

1-4-3 : روابط سنتی

2-4-3:شراکت ، JIT  ، همکاری واشتراک سیاست های بهینه

3-4-3 شبکه زنجیره تامین

5-3 فاکتور های سازماني

1-5-3راهکارها و موانع

2-5-3 چارچوب همکاری سطوح مختلف

6-3 خلاصه و راهنمای جستجو در آينده

1-6-3چگونه ما مي توانيم در شركتها براي تبادل اطلاعات انگيزه ايجاد كنيم  ؟    

2-6-3 انتخاب وجمع آوری اطلاعات در تقسیم بین شرکاء چگونه است

3-6-3  یکپارچه سازی وبهینه سازی مدل های تجاری چگونه است

4-6-3 بهترین عملیات در سیستم همکاری چیست

فصل چهارم :

ترجمه: تأثير برنامه ريزي منابع شركت بر روي مديريت زنجيرة تاميننتيجة

 تحقيقات و پژوهش موسسه مطالعاتي اروپايي «دلفي»

1-4 خلاصه

2-4 مقدمه

3-4 مديريت زنجيرة تامين يا همان سيستمSCM در شبكة اقتصادي:

4-4 سيستم های ERP

5-4 روش تحقيق

1-5-4 طرح تحقيقاتي موسسه دلفي

2-5-4 صورت جلسه نهايي تحقيق به روش دلفي

6-4 نتايج تحقيق به روش دلفي

7-4 بحث و گفتگو و تصميم گيری

1-7-4 موقعيت ها و فرصت های SCMبرای ERP

1-1-7-4 سفارشات انبوه

2-1-7-4استاندارد سازی

3-1-7-4 فناوری اطلاعات جهاني

2-7-4 ضعف های SCM سيستم های ERP کنوني

1-2-7-4نقص در توسعه کارايي شرکت

2-2-7-4 کمبود انعطاف پذيری درسازگاری با تغيرات زنجيره تامين

3-2-7-4 فقدان توانايي حمايت از تصميمات پيشرفته

4-2-7-4فقدان ساختار سيستمي باز و زير سيستم ها(ماژول)

8-4 نتيجه گيری

مراجع


 
نمونه متن پروژه

سازمانها در اجرایERP دوگزينه در پيش روي خود دارند1- فرآيندهاي كسب وكار را بازمهندسي نمايند قبل از آنكه ERP را به انجام برسانند.


2- مستقيماً به انجام ERP پرداخته و از باز مهندسي صرفنظر كنند.در گزينة اوّل , از باز مهندسي فرآيندهاي كسب وكار قبل از بكارگيري ERP سخن به ميان آمده است. سازمان نياز داردكه فرآيندهاي اخير خود را تجزيه و تحليل و از ميان آنها فرآيندهايي كه به ايجاد ارزش افزوده نمي انجامند را شناسايي و اين فرآيندها را مورد مهندسي مجدد قرار دهد تا اينكه منجر به خلق ارزش افزوده براي مشتريان شود و در مرحلة بعد به توسعه كاربردهاي درون سازماني آنها دست بزند و يا اينكه با استفاده از يك سيستم ERP به برآوردن نيازهاي سازمان پرداخته و اين سيستم را مطابق با اين احتياجات داخلي سازمان اصلاح كند. در اين گزينه احساس خوب مالكيت نسبت به فرآيندها در كاركنان پيش آمده و اين همراه با درك درست آنها نسبت به نتيجه اي كه در آن نقش دارند مي باشد. اين راه حلّي مشتري پسند است كه مستلزم تأمّل در ساختار سازمان،فرهنگ آن، منابع موجود، تكنولوژي اطلاعات و نيازهاي كاركنان و ايجاد اين اطمينان در آنان كه تغييرات در دوران انجام تغيير در سازمان موجب جدايي و تجزيه آنها از سازمان و كارها نخواهد شد, در اينصورت مي توان به تحقّق اجراي تغييرات با حداكثر احتمال كسب موفقيت آن اميدوار بود. امّا فرآيندي كه برروي آن مهندسي مجدد صورت گرفته است ممكن است در وضع بهترين موقعيت خود قرار نداشته باشد.درگزينة دوّم اجراي ERP با كمترين انحراف از ابزارهاي استاندارد انجام آن قرار دارد. (استانداردهاي جهاني اين سيستم درتمام سازمانها قابل استفاده است). همة فرآيندها در شركت بايد مطابق با مدل ERP درآمده و سازمان بايد روشهاي كاري اخير خود را اصلاح كند و كارها را به همان شكل كه در سيستم ERP پيشنهاد شده است در آورد. اين گزينه يك كلاس جهاني براي فرآيندهاي كارا و مؤثر پيشنهاد مي كند كه با ابزارهاي كنترلي و شبيه به نصب و راه اندازي سريع يك سيستم مي باشد.(نيازمند به چيزي نيست، سريع عمل مي نمايد و كاملاً اجرا مي شود). اما ا گر كاركنان تصويري روشن از فرآيندهاي موجود و همچنين درك خوبي از نياز مشتريان داخلي نداشته باشند و اگر فرآيندهاي اخير به خوبي نزد كارمندان شناسانده نشده و مستندسازي درستي نيز صورت نگرفته باشد با انتخاب فرآيندهاي استاندارد از بستة نرم افزاري ERP كاملاً اين امر آشكار است كه كارمندان درك درستي از اين تغييرات نداشته و احتمالاً در مرحلة اجرا با اين سيستم دچار مشكل خواهند شد. كاركنان احساس مالكيت نسبت به فرآيندها را از دست خواهند داد و همچنين در آگاهي نسبت به فرآيند حاضر نيز ابهام براي آنها به وجود مي آيد. به غير از اين موارد نگرش صرف فني روي ساختار سازماني و فقدان مشاركت كاركنان مي تواند مشكلات بزرگتري را بر سر راه اجراي پروژة ERP بوجود آورد و در ضمن، رسيدن به منافع استاندارد پيش بيني شده در ERP نيز به صورت كامل امكان ناپذير است. پيامد ناشي از انجام پروژة ERP در سازمان اين خواهد بود كه سازمان فقط فرآيندهاي خود را بر طبق استانداردها, بازمهندسي نموده , و دچار هزينه هاي زياد ناشي از اشتباه خود شده است.از لحاظ تئوري گزينة سوّمي نيز درپيش پاي سازمانها در جهت بازمهندسي فرآيندهاي كسب وكار در طول دورة اجراي ERP وجود دارد. اين گزينه اينطور به نظر مي رسد كه با تعمق در گزينه هاي ديگر پديد آمده باشد و اين يك موقعيت ايده آل و مطلوب مي باشد. اما به نظر مي رسد كه گزينه اي عملي نبوده و احتمالاً به تجزيه و جدايي بيش از حد فعاليتها خواهد انجاميد. اين نكته نبايد فراموش شود كه در طول انجام مبتكرانة ERP كارهاي روتين سازمان همچنان بايد انجام شوند و مشتريان نيز از خدمات سازمان بهره مندگردند.
هر سازمان از چند بخش يا زير مجموعه تشكيل شده است مانند واحدهاي توليدي ، واحدهايمنابع انساني ، مالي و غيره. هر واحد داراي وظايف و فرايند و اهداف خاص خود ميباشد.از اين رو گرچه در بالاترين سطح مديريت تنها يك هدف نهايي وجود دارد  اما آن رابه صورت اهداف استراتژيك ويژه هر واحد استراتژيك در سازمان تقسيم كرده و بر اساس آن وظايف جداگانه اي براي هر زير بخش يا واحد سازماني تعريف ميشود.از اين رو به راه حلي نياز است تا وظايف و فرايندهاي مختلف در يك سازمان به صورت يكپارچه و به يك حلقه يا زنجير واحد تبديل شود تا منتهي به يك ارزش كلي براي سازمان و مشتريهايش گردد .

با اين شيوه ، مديريت سازمان با استفاده از داده هاي كل سازمان ميتواند در زمان مناسب تصميم گيري كند.اين براي مشتري از نظر  كاهش زمان و هزينه در دستيابي به كالا يا خدمات، مورد نياز ميباشد.1-12
يكپارچگي سيستمهاي نرم افزاري :با رايج شدن سيستم ERPدر دهه 1990 يکي از نيازها استفاده از سيستمهاي موجود و داده هاي قديمي درون سيستمهاي ERP بود.


شرکتها ابتدا از فناوري نرم افزاري استفاده ميکردند و سيستمهاي مستقل متناسب با وظايف و عملکردهاي هر بخش از سازمان را استفاده نمودند.سپس به سمت ارتباط فرآيندها وپردازش داده هاي چند بخش از سازمان حرکت کردند.و همين تحول ضرورت يکپارچگي سيستم ها را نشان مي دهد.

چيزهاي ديگر که موجب توسعه یکپارچه سازی نرم افزارها گرديد شامل نفوذ بسته هاي نرم افزاري و نرم افزارهايي بود  که مشکلات سال 2000 را بيان کردند.


در این مرحله روانسازي فرآيندها در سازمانهاي تجاري ويکپارچگي نرم افزارهاي اينترنتي و ديگرپيشرفتهاي فنآوري به وجود امدند.  هر سازمان معمولاً از چند بخش و واحد مستقل تشکيل ميشودکه هرکدام از اين بخشها دارايتعدادي فرايند مطابق با مسئوليتهاي تعريف شده براي آنهاست اين فرايندهامعمولا جدا از يکديگر و تنها با ارتباط اندک به صورت اتومات بين آنها فعال ميشود.

 

 

 

http://s5.picofile.com/file/8160218934/00Download.png

 

  برچست ها : ,