دانلود پروژه شماره 1003: مقاله رایگان اقتصاد مدیریتی در بنگاه های اقتصادی

بخش اول نظرية مطلوبيت و رجحان
بخش دوم نظرية جديد كردار مصرف كننده
بخش سوم عنوان هايي درباره تقاضاي مصرف كننده
بخش چهارم  مشخصات تقاضاي بازار
بخش پنجم
بخش ششم  تقاضاي بازار براي تصميم گيري
بخش هفتم  روابط قيمت ، درآمد كل و درآمد نهايي
بخش هشتم 
بخش نهم  تخمين تابع تقاضا
بخش دهم  مشكلات تقاضاي شركت مربوطه
 بخش يازدهم نتيجه گيري
 بخش دوازدهم فهرست منابع


نظرية مطلوبيت و رجحان
مقدمه: وظيفه اي كه در پيش روي هر خانوار قرار دارد ، اين است كه درآمد پولي محدود خود را طوري صرف نمايد كه به بالاترين سطح ارضاي اقتصادي زندگيش برسد. كوشش آگاهانه اي بمنظور حداكثر كردن رضايت از طريق صرف درآمد پولي محدود مصرف كننده وجود دارد كه تعيين كنندة تقاضاي شخصي مصرف كننده براي كالاها و خدمات مختلف است.
بمنظور بدست آوردن تابع تقاضا و منحني هاي بي تفاوتي فقط احتياج به فرض هاي زير است:
الف) مصرف كننده از وجود بعضي كالاها و خدمات آگاهي دارد
ب ) نسبت به كالاها و خدمات واكنش نشان مي دهد، يعني بطور مثال بعضي كالا ها به ساير كالاها ترجيح مي دهد
ج ) داراي مقداري درآمد پولي است تا بتواند اين واكنشها را در بازار نشان دهد
    


بخش اول نظرية مطلوبيت و رجحان
بخش دوم نظرية جديد كردار مصرف كننده
بخش سوم عنوان هايي درباره تقاضاي مصرف كننده
بخش چهارم  مشخصات تقاضاي بازار
بخش پنجم
بخش ششم  تقاضاي بازار براي تصميم گيري
بخش هفتم  روابط قيمت ، درآمد كل و درآمد نهايي
بخش هشتم 
بخش نهم  تخمين تابع تقاضا
بخش دهم  مشكلات تقاضاي شركت مربوطه
 بخش يازدهم نتيجه گيري
 بخش دوازدهم فهرست منابع


نظرية مطلوبيت و رجحان
مقدمه: وظيفه اي كه در پيش روي هر خانوار قرار دارد ، اين است كه درآمد پولي محدود خود را طوري صرف نمايد كه به بالاترين سطح ارضاي اقتصادي زندگيش برسد. كوشش آگاهانه اي بمنظور حداكثر كردن رضايت از طريق صرف درآمد پولي محدود مصرف كننده وجود دارد كه تعيين كنندة تقاضاي شخصي مصرف كننده براي كالاها و خدمات مختلف است.
بمنظور بدست آوردن تابع تقاضا و منحني هاي بي تفاوتي فقط احتياج به فرض هاي زير است:
الف) مصرف كننده از وجود بعضي كالاها و خدمات آگاهي دارد
ب ) نسبت به كالاها و خدمات واكنش نشان مي دهد، يعني بطور مثال بعضي كالا ها به ساير كالاها ترجيح مي دهد
ج ) داراي مقداري درآمد پولي است تا بتواند اين واكنشها را در بازار نشان دهد


  منحني قيمت مصرف، مكان هندسي نقاطي در فضاي كالاست كه نشان دهنده سبدهاي تعادلي كالا منتج از تغيير در نسبت قيمتهاست، در حاليكه درآمد پولي ثابت باقي مي ماند.

الف) منحني تقاضا:
ارتباط دهندة مقادير تعادلي خريداري شده به قيمت بازار آن كالاست ، در حاليكه درآمد پولي اسمي و قيمت اسمي ساير كالاها ثابت نگه داشته مي شوند.اصل: مقدار تقاضا با قيمت بطور معكوس تغيير مي كند. در صورتي كه درآمد پولي اسمي و قيمت هاي اسمي ساير كالاها ثابت باقي بمانند.


   


برچست ها : ,