مقالات زیر مربوط به رشته های

مکانیک

میباشند

 

شماره سفارش  : 161

وضعیت : موجود


عنوان پایان نامه  : نحوه انتخاب یک یاتاقان غلتشی تحت بارهای متغییربه زبان : فارسی


فرمت :  ورد ( Word (doc
.
حجم فایل :   16.6 MB

تعداد صفحات : 152قیمت :  40,000 تومان
برای خرید نسخه ورد این مقاله اینجا کلیک نمایید
فهرست مطالب:
فصل اول مقدمه بري ياتاقانها

1 – 1 تاريخچه و تکامل2
1-2 تعريف ياتاقان4
1-3 انواع ياتاقان 9
1-4 ياتاقان هاي ساچمه اي 11
1-5 ياتاقانهاي غلتکي 11
1-6 ياتاقانهاي محوري -ساچمه اي 12
1-7 ياتاقان محوري – غلتکي13
1-8 ياتاقان مخروطي= غلطتكي 14
1-9 ياتاقانهاي مغناطيسي14
1-10 ياتاقانهاي غلتکي عظيم 15
1-11 ياتاقان غلتشي15
1-12مزاياي عمده ياتاقانهاي غلتشي16
1-13 معايب ياتاقانها غلتشي 17
1-14 عمر  در ياتاقان غلتشي 17
1-15  تعمير و نگهداري17
1-16روانكاري ياتاقانهاي غلتشي 18
1-17 معايب ناشي از روغنكاري18
1-18مزاياي گريس كاري 18
1-19معايب گريس كاري19
1-20تخريب شيميايي19
1-21چگونگي کاهش اصطکاک23
1-22حرکت ها در ياتاقانها24
1-23نيروها25
1-24سرعت ها25
1-25لقي و الاستيسيته26
1-26علل خرابي ياتاقان26
1-27عوامل خوردگي28
1-28بارگذاري ياتاقانها30

فصل دوم : ياتاقانهاي غلتشي
2-1 فهرست علائم 30
2-2 مقدمه 32
2-3 رابطه بار- عمر براي قابليت اطمينان ثابت 39
2-4 رابطه دوام در بار پايدار 40
2-5 رابطه بار، عمر و حد قابليت اطمينان42
2-6 بارگذاري ترکيبي شعاعي و محوري فشاري 47
2-7 ضريبهاي کاربرد 48
2-8 بارگذاري متغير 48
2-9 ناممر استايي 51

فصل سوم: انواع ياتاقانهاي غلتشي و آشنايي با بلبرينگ ها
3-1 اجزا تشکيل دهنده بلبرينگ ها 53
3-2 اجزاء غلتشي 54
3-3 حلقه ها 54
3-4قفسه بلبرينگها 55
3-5 دسته بندي بلبرينگ56
3-6 شماره گذاري بلبرينگها60
3-7 شماره پايه 61
3-8 کد تکميلي 65
3-9 جنس بلبرينگها 65
3-10 مواد بکار رفته در حلقه ها و اجزاء غلتشي 66
3-11 مواد بکار رفته در قفسه ها 67
3- 12 جهت نيروهاي وارد بر بلبرينگها 68
3-14 کلاس کلورانس بلبرينگها 70

فصل چهارم: مراحل انتخاب بلبرينگها و انواع بلبرينگها
4-1 انتخاب نوع بلبرينگ و چيدمان 71
4-2 ابعاد بلبرينگ 71
4-3 كلاس تلورانسي بلبرينگ 71
4-4 كمي داخلي و انطباق بلبرينگ 72
4-5 جنس و نوع قضيه 72
4-6 شرايط محيطي خاص 72
4-7 روانکاوي و تجهيزات آب بندي73
4-8 جار زدن و خارج كردن بلبرينگ 73
انواع بلبرينگ 73

فصل پنجم: محاسبات بلبرينگ
5-1عمر بلبرينگ 78
5-2 بار ديناميکي و استاتيکي مبناء 79
5-3 نرخ عمر مبناء 81
5-4 ساير موارد تاثير گذار در عمر بلبرينگ 82
5-5 طول عمر مجموعه اي از بلبرينگ 88
5-6 طول عمر حصول بلبرينگ در شرايط متغير 88
5-7 طول عمر پيشنهادي 89
5-8 بار ديناميکي معادل 91
5-10 بار استاتيکي معادل 91
5-11 ضريب اطمينان 91
5-12 ممان اصطکاکي 97
5-13 توان تلف شده 98
5-14 گشتاور شروع در حرکت 102
5-15 بار حداقل102
5-16 پيش بار 103
5-17    وشهاي ايجاد پيش بار 104
5-18 مقدار پيش بار 105
5-19سرعت دوران 106

فصل ششم: معرفي ياتاقانهاي غلتشي با استفاده از جدول SKF
6-1 انواع ياتاقنهاي غلتشي109
6-2 اجزاء اصلي يك ياتاقن غلتشي109
6-3 اجزاء غلتشي109
6-4 انواع ياتاقانهاي بال برينگ110
6-5 انواع رولربرينگ ها 11
6-7 عمر ياتاقان113
6-8 ظرفيت ديناميکي114
6-9 ظرفيت استاتيکي114
6-10 محاسبه بار ديناميکي معادل116
6-11محاسبه بار ديناميکي معادل براي ياتاقانهاي DGBB بر اساس کاتولوگ SKF 116
6-12 محاسبه بار استاتيکي معادل117
6-13 محاسبه حداقل بار شعاعي براي بال برينگهاي شيار عميق 117
6-14 طراحي انتخابياتاقان مناسب با استفاده از کاتالوگ SKF118
6-15 محاسبه ضريب اطمينان استاتيکي 119
6-16 محاسبه عمر ياتاقان DGBB بر اساس کاتالوگ SKF120
انتخاب روغن با ويسکوزيته مناسب براي ياتاقان بر اساسSKF125


منابع


نمونه متن  مراحل انتخاب بلبرینگ
با توجه به تنوع بسيار گسترده بلبرینگ به منظور انتخاب آنها اجراي مراحل زير پيشنهاد  مي گردد.
1ـ انتخاب نوع بيرينگ و چيدمان آن
جهت انتخاب نوع بيرينگ (بلبرينگ شيار عميق، بلبرينگ كف گرد، رولبرينگ مخروطي و ...) و چيدمان آنها موارد ذيل مد نظر قرار مي گيرند.
♦    فضاي محل نصب بيرينگ
♦    ميزان بار وارد بر بيرينگ، راستا و نوع بار وارده
♦    سرعت دوران بيرينگ
♦    ميزان دقت عملكرد دستگاه
♦    مشخصه صوتي، گشتاور اصطكاكي، صليبت
♦    عدم همراستايي و هم محوري در محور و محفظه (نشيمنگاه بيرينگ)
♦    سهولت جا زدن (مونتاژ) و خارج كردن (دمونتاژ)
♦    چيدمان بلبرینگ
♦    هزينه اجرا
در فصل سوم كتاب به بيان انواع بلبرینگ پرداخت مي شود
2ـ ابعاد بيرينگ
در تعيين ابعاد بيرينگ موارد زير مورد توجه قرار مي گيرد كه در فصل پنجم كتاب به توضيح آن پرداخت مي شود.
♦    مشخصه ابعادي محل نصب
♦    عمر بيرينگ و دوره هاي تعمير و نگهداري پيشنهادي
♦    بار ديناميكي معادل
♦    بار استاتيكي معادل
♦    سرعت دوران بيرينگ
♦    ضريب اطمينان
برای خرید نسخه ورد این مقاله اینجا کلیک نماییدبرچست ها : ,,,,,