دانلود پروژه شماره 1001: مقاله رایگان اساس نامه بورس اوراق بها دار


قسمت اول: نام، مدت، نشانى و موضوع

 

ماده 1. براساس قانون تأسيس بورس اوراق بهادار، كه از اين به بعد "قانون بورس" ناميده ميشود، سازمانى به نام "سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران" تأسيس و طبق مقررات اين اساس‌نامه اداره ميشود.

 

ماده 2. سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران، كه از اين به بعد "سازمان" ناميده ميشود، مؤسسه‌اى است غيرتجارى و غيرانتفاعى كه داراى شخصيت حقوقى است و براى مدت نامحدود تأسيس ميگردد .

 

ماده 3. مركز سازمان در تهران است.

 

 

مقاله رایگان اساس نامه بورس اوراق بها دار

قسمت اول: نام، مدت، نشانى و موضوع

 

ماده 1. براساس قانون تأسيس بورس اوراق بهادار، كه از اين به بعد "قانون بورس" ناميده ميشود، سازمانى به نام "سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران" تأسيس و طبق مقررات اين اساس‌نامه اداره ميشود.

 

ماده 2. سازمان كارگزاران بورس اوراق بهادار تهران، كه از اين به بعد "سازمان" ناميده ميشود، مؤسسه‌اى است غيرتجارى و غيرانتفاعى كه داراى شخصيت حقوقى است و براى مدت نامحدود تأسيس ميگردد .

 

ماده 3. مركز سازمان در تهران است.

 

ماده 4. موضوع سازمان، عبارت است از:

 

(1) ايجاد تسهيلات براى خريد و فروش انواع سهام، اوراق قرضه و اسناد خزانه و ديگر اوراق بهادار.

 

(2) اعلام نرخ‌هاى اوراق بهادار در بورس تهران كه از اين به بعد "بورس" ناميده ميشود.

 

(3) مراقبت در حسن جريان امور و روابط بين كارگزاران و مشتريان.

 

(4) تنظيم روابط كارگزاران با يكديگر و تسهيل مبادله اطلاعات بين آنان، با توجه به لزوم حفظ اسرار مشتريان.

 

(5) نظارت بر ميزان حق‌العمل دريافتى كارگزاران از مشتريان در ازاى خدماتى كه براى آنان انجام ميدهند و توصيه‌هاى لازم در مورد روشهاى ارزشيابى و محاسبه حق‌العمل مزبور و تجديد نظر در ميزان آن.

 

(6) همكارى با بورس‌هاى ديگر در ايران و كشورهاى ديگر و كسب اطلاعات و فراهم آوردن تسهيلاتى كه براى اعضاى سازمان يا مشتريان آنان مفيد است و قرار دادن آن اطلاعات و تسهيلات در دسترس اعضاى سازمان و مشتريان آنان


قسمت سوم : هيأت مديره بورس و دبيركل سازمان

ماده 8.

(1) سازمان توسط هيأت مديره‌اى مركب از هفت نفر عضو، كه براى مدت سه سال انتخاب مىشوند، اداره ميشود. پنج عضو از اعضاى هيأت مديره بايد از بين كارگزاران حقوقى انتخاب شوند و دست كم چهار عضو از اعضاى اخير بايد از بين كارگزاران بانك‌ها تعيين گردند. نخستين هيأت مديره بورس، در مجمع عمومى مؤسس، طبق مقررات اين اساس‌نامه، انتخاب ميشود. از آن به بعد، در پايان سال‌هاى اول و دوم، در مجمع عمومى عادى، دو نفر از اعضاى هيأت مديره بورس، به قيد قرعه، از عضويت هيأت مديره بورس خارج ميشوند و دو نفر توسط مجمع عمومى عادى براى مدت سه سال از تاريخ تشكيل همان مجمع، انتخاب مىگردند. پس از سه سال، مجمع عمومى در مورد مديرانى كه سه سال در سمت هيأت مديره بورس باقى مانده‌اند، تجديد انتخاب خواهد كرد و در سال‌هاى بعد، به همان ترتيب، ادامه مىيابد. هر مدير، تا انتخاب جانشين خود توسط مجمع، همچنان در عضويت هيأت مديره بورس باقى ميماند و انجام وظيفه مىكند.

تبصره: تجديد انتخاب اعضاى هيأت مديره بورس، بلامانع است.

(2) اعضايى به عضويت هيأت مديره بورس انتخاب ميگردند كه داراى سه سال سابقه كارگزارى فعّال بوده و چهارده روز پيش از تشكيل مجمع عمومى عادى، داوطلبى خود را براى مديريت، كتباً به اطلاع دبيركل سازمان رسانده، و دو نفر از اعضاى سازمان، موافقت خود را با آن اعلام نموده باشند.برچست ها : ,