دانلود مقاله طراحی و پیاده سازی زبانهای برنامه نویسی زبان ADA

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 187:طراحی وپیاده سازی زبانهای برنامه نویسی زبان ADA این مقاله 40 صفحه، به زبان فارسی و با فرمت پاورپوینت میباشد. برای اطلاعات کامل و خرید اینترنتی این پروژه (4017) اینجا کلیک کنید

*** لینک های پرطرفدار ***

- لیست تمامی پروژه های کامپیوترفهرست مطالب این مقاله:
آشنایی
ويژگي هاي زبان
متغیر ها و ثوابت
انواع داده عددی
انواع شمارشی
انواع داده اشاره گر
انواع ساختمان داده
بردارها و آرایه ها
مقدار اولیه
رشته های کاراکتری
انواع داده فایل
انواع تعریفی کاربر
زیر نوع
کنترل ترتیب اجرا
عبارات
هم ارزي نوع
دستورات شرطی
CASEدستور
Loop , for , exit, goto دستورات تکرار:
تبديل بين رشته وداده هاي عددي 
واحدهای برنامه
زير برنامه
package
مشخصات پکيج
شکل کلی پکیج
Task
نمونه ای از متن این پروژه :

انواع تعریفی کاربر:
اشیا داده رکورد در ادا مانند پاسکال است.متغیر رکورد باید  فیلد بر چسب داشته باشد .باید نوع رکورد تعریف شود وسپس متغیر هایی از آن نوع اعلان شوند.
اگر عنصری از رکورد خود یک رکورد باشد آن ساختار رکورد باید بصورت جداگانه تعریف شود .
به اعضای رکورد میتوان مقدار اولیه داد:
Type ID is
  record
         Name: string(1..6) :=“Ali” ;
         age: integer range 18..80 := 23;
  End record;
زیر نوع:
هر نوع نامی را به دسته ای از اشیا داده اختصاص می دهد که صفات خاصی دارد .زیر نوع آن نوع پایه شامل زیر مجموعه ای از آن اشیا داده است که محدودیت خاصی دارد.محدودیت نوع پایه صحیح با استفاده از محدودیت بازه اندیس نا معلوم(<>) مشخص می گردد.

شکل دستور زیر نوع:
Subtype   نام زیر نوع   is      محدودیت نام نوع پایه;
Subtype   Executive  is EmployeeRec(salary);
:Task
واحدی اساسي براي تعريف يک کار است که ترتيبي از عمليات ميباشد. و ممکن است به طور همزمان با .ديگر  تسک ها اجرا شود
تعريف تسک مثل تعريف پکيج است.تسک داراي بخش مشخصات است که سايرتسک ها مي توانند با آن ارتباط برقرار کنند ويک بخش بدنه دارد که تسک راپياده سازي مي کند.بدنه تسک طوري بسته بندي مي شود که اعلان ها ودستورات آن از کاربران تسک پنهان است.بدنه تسک مي تواند به طور جدا کامپايل شود.به جاي تعريف مجزاي هرتسک،مي توان نوع تسک رامعرفي کرد.بااستفاده ازنوع تسک مي توان چندين تسک رااز يک نوع ايجادکرد.