سازه های فولادی

نظرات 0


مقالات زیر مربوط به رشته های


  عمران  -  معماری  -  نقشه کشی  -  نقشه برداری

 

میباشند

 

شماره سفارش  : 151

وضعیت : موجود


عنوان پایان نامه  : دفترچه محاسبات پروژه سازه های فولادیبه زبان : فارسیفرمت :  ورد ( Word (doc
.

حجم فایل :   1.8 MB

تعداد صفحه : 60


- همراه با نقشه های مربوطه


برای خرید نسخه ورد این مقاله اینجا کلیک نمایید

فهرست مطالب:دفترچه محاسبات پروژه سازه هاي فولاديتعداد طبقات

موقعيت زمين

مشخصات خاك و لايه بندي

استانداردها و آيين نامه‌ها و مقررات

نرم‌افزار تحليل سازه :
نرم‌افزارطراحي اجزا مختلف سازه :
استانداردهاي جوش و پرچ و پيچ :
بارهاي مرده كف‌ها :
سقف كاذب و تاسيسات
جزئيات بارگذاري پله‌ها :
تعيين طول و ارتفاع ديوارهاي خارجي و دست اندازها در هر طبقه :
جزئيات بارگذاري تيغه بندي‌هاي داخلي :
جزئيات بارگذاري وزن اسكلت :
بار زنده كف‌ها :
اطلاعات مربوط به سيستم باربر سازه
سيستم سازه كفها :
سيستم اسكلت و تيرهاي اصلي :
سيستم باربر جانبي
نوع سيستم باربر براي پي ساختمان شامل :
اطلاعات مربوط به بارگذاري نهايي وارد بر سازه
بارهاي ثقلي مرده :
محاسبه وزن واحد سطح كف در بام ساختمان :
محاسبه وزن واحد سطح كف در ساختمان :
براي طبقات داريم :
بارهاي ثقلي زنده :
-   بارگذاري بارهاي ثقلي زنده روي تير‌هاي اسكلت :
بارگذاري پوششهاي خارجي:
- نيروهاي زلزله
برآورد وزن طبقات
- منظمي و نامنظمي ساختمان
ضريب بازتاب ساختمان
تعيين مقدار   در قاب خمشي
ضريب رفتار ساختمان
-برش پايه
پيچش ساختمان
كنترل واژگوني و لغزش ساختمان
لنگر واژگوني ناشي از نيروي زلزله در تراز پايه
اطلاعات پايه تحليل سازه
- کنترل و طراحي و تعيين جزئيات سازه‌اي كف
تعيين شكل ابعاد مقاطع

تيرها
ستونها
طراحي ستون ها:
ستون A-1پيلوت:
محاسبه ابعاد ستون :
طراحي تسمه ً افقي
تعيين ابعاد تسمه
ستون B-1 طبقه اول 
محاسبه ابعاد ستون :
طراحي تسمه ً افقي
ستون D-1  طبقه دوم 
طراحي تسمه ً افقي

طراحي تيرها
تير  B–A آکس 1در تراز همکف 
تير C-D آکس 2در تراز دوم

طراحي اتصال
اتصال صلب يا پيوسته تير به ستون
نبشي جان
ورق زيرسري
ورق جان

  تحليل سازه
نرم‌افزار تحليل سازه
تهيه فايلهاي اطلاعاتي بارگذاري و مشخصات مقاطع
تركيبات بارگذاري
انجام تحليل سازه
كنترل تغيير شكل سازه

 طراحي سازه اصلي
نرم‌افزار طراحي
دستورالعملها و معيارهاي طراحي اجزا اصلي
اطلاعات پايه براي طراحي اجزا
طراحي اجزا
تهيه كروكي جزئيات اجرائي

  طراحي اتصالات
نيرو‌هاي طراحي اتصالات
استراتژي طراحي اتصالات
دسته بندي اتصالات
طراحي اتصالات و جزئيات اجرائي
- ساخت و وصله اجزاء تيرچه‌هاي فولادي
ساخت و وصله اجزاء مختلف تيرها
ساخت و وصله اجزاء مختلف ستونها
اتصالات تيرچه به تير
اتصالات تيرها به ستونها
طراحي كف ستونها
اتصالات ورقهاي پيوستگي در اتصالات خمشي
تقويتهاي مربوط به لهيدگي تيرها

   طراحي پي
استخراج نيروهاي پاي ستونها
نرم افزار تحليل و طراحي پي
معيارهاي تحليل و طراحي پي
حدس اوليه نوع پي
تعيين ضخامت شالوده گسترده
تعيين مقدار فولاد
كنترل نشست‌هانمونه متن


I : ضريب اهميت ساختمان ؛
ضريب اهميت ساختمان بر اساس طبقه‌بندي ساختمان اهميت ساختمان تعيين مي‌شود. اين ساختمان با توجه به كاربري آن كه يك ساختمان آموزشی مي‌باشد جزو گروه 2 بوده و ضريب اهميت آن برابر 1.2 مي‌باشد.
R : ضريب رفتار ساختمان ؛
ضريب رفتار ساختمان بر اساس نوع سيستم باربري ساختمان تعيين مي‌گردد و بر اساس بند 2-3-8 آيين نامه 2800 داريم :
در جهت y, x  : ( سيستم باربر جانبی : قاب خمشی متوسط )
 
تراز پايه براي اين ساختمان سطح پي‌ها در نظر گرفته شده است.

برای خرید نسخه ورد این مقاله اینجا کلیک نمایید