دانلود پروژه شماره 213:

بررسی و تحليل تأثير ادوات کليدزنی در قابليت اطمينان شبکه‌های توزيع و انجام مطالعات در شبکة فشارمتوسط شهر مراغهاین مقاله 124 صفحه، به زبان فارسی و با فرمت ورد میباشد.


*** لینک های پرطرفدار ***


فهرست مطالب پروژه
فصل اول: معرفی سيستم‌های توزيع انرژي الکتريکي
مقدمه
آشنائی کلّی با سيستم‌های توزيع انرژي الكتريكي
عوامل مؤثر در طراحي و بهره‌برداري از شبکه‌های توزيع
ساختار شبکه‌های توزيع 
شبکة توزيع ايران
خلاصة مباحث فصل دوم: بررسی قابليت اطمينان سيستم‌هاي توزيع انرژي الکتريکي
مقدمه 
دلايل اهميت قابليت اطمينان شبکه‌های توزيع
مفاهيم کيفيت برق و دسترسی به سيستم
قابليت اطمينان سيستم‌های توزيع انرژی الکتريکی
شاخصهای اصلی محاسبه قابليت اطمينان سيستم‌های توزيع
شاخصهای تکميلی محاسبه قابليت اطمينان سيستم‌های توزيع
شاخصهای مربوط به مصرف‌کننده
شاخصهای مربوط به بار و انرژی خلاصة مباحث
فصل سوم:  بررسی تأثير ادوات کليدزنی در قابليت اطمينان سيستم‌های توزيع
مقدمه
مدلسازی سيستم جهت ارزيابی قلبليت اطمينان
مفهوم مدلسازی شبکه
سيستمهاي با شبكة متوالي
سيستمهاي با شبكة موازی سيستمهاي با شبكة ترکيبی سيستمهای با برخی اجزاء مازاد
سيستمهای با اجزاء مازاد آمادة کار
بررسی کلّی شبکة مدل‌شدة توزيع ايران
تأثير ادوات کليدزنی در قابليت اطمينان سيستم‌های توزيع                    
آشنايی با ادوات کليدزنی                     
مرور برخی از تعاريف سيستمهای توزيع
روشهای افزايش قابليت اطمينان سيستم‌های توزيع
مکان‌يابی سکسيونرها و نقاط‌مانور در سيستم‌های‌توزيع
روش ‌تحليلی ‌محاسبة قابليت‌اطمينان ‌سيستمهای ‌توزيع ‌به ‌کمک‌ ادوات ‌کليدزنی
خلاصة مباحث
 فصل چهارم: ارزيابی ساليانه قابليت اطمينان شبکة فشارمتوسط شهر مراغه                                         به‌همراه مطالعات عددی
    مقدمه
   بررسي حوادث و خاموشي‌هاي فيدرهاي فشارمتوسط مراغه              
   آمار تعداد و مدت زمان خاموشي انواع خطاها در کلّ شبکة مراغه
   تحليل آماري خطاها درفيدرهای فشارمتوسط خروجي از پست فوق‌توزيع مراغه
  تحليل آماري خطاها در فيدر شماره 1 مراغه

  تحليل آماري خطاها در فيدر شماره 2 مراغه
  تحليل آماري خطاها در فيدر شماره 3 مراغه
  تحليل آماري خطاها در فيدر شماره 4 مراغه
  تحليل آماري خطاها در فيدر شماره 6 مراغه
  تحليل آماري خطاها در فيدر شماره 7 مراغه
  تحليل آماري خطاها در فيدر شماره 8 مراغه
  نتايج نرخ وقوع و متوسط مدت خاموشي انواع خطاها براي فيدرهاي فشارمتوسط شهر مراغه
  نتايج شاخص‌های قابليت‌اطمينان پست‌های‌توزيع ناشی از انواع خطاها
  محاسبة شاخص کل انرژي تأمين نشدهENS) ) برای فيدرهای فشارمتوسط منطقه                             
 نتايج محاسبات شاخص‌های تکميلی قابليت اطمينان

  نتيجه‌گيري و ارائة ديدگاه کلي در خصوص قابليت اطمينان ساليانه
 فهرست مراجع
پيوست استاندارد « IEEE 1366 » مربوط به شاخصهاي قابليت اطمينان


نمونه متن پروژه

 دردستگاه مختصات نشان داده‌شده در اين شکل محور افقی«ميزان دردسترس بودن برق» و محور عمودی "هزينه‌های ناشی از قطع برق برای مصرف‌کنندگان" را بيان می‌کند. منحنی « الف » در اين شکل، مبين هزينه‌های ناشی از قطع برق برای مصرف‌کنندگان،  بصورت تابعی از ميزان دردسترس بودن برق می‌باشد. درصورت دردسترس بودن کامل، اين هزينه‌ها صفر خواهد بود و با کم شدن دسترس‌پذيری که به مفهوم قطع بيشتر و بيشتر برق است اين هزينه‌ها افزايش پيدا می‌کند. منحنی «ب» هزينه‌های لازم برای رسيدن به سطوح بالاتر از قابليت اطمينان را نمايش ميدهد. طبيعی است که کم‌کردن احتمال خاموشی (دسترس‌پذيری بيشتر)، مستلزم صرف هزينه‌های اضافی است. برای نزديک شدن به قابليت اطمينان کامل  اين هزينه‌ها به‌شکل سرسام‌آوری زياد می‌شود. ازنظر اقتصادی، سطح بهينه قابليت اطمينان معادل است با کمينه‌کردن مجموع هزينه‌های فوق که در شکل با منحنی «ج» نشان دهده شده و متناظر با نقطه M می‌باشد.

بعد از قابليت اطمينان، عامل مؤثر دوم در طراحی و بهره‌برداری از شبکه‌های توزيع ملاحظات اقتصادی است که در اين ملاحظات ميزان تلفات شبکه نقش مهمی را بازی می‌کند و کمينه کردن تلفات همواره يکی از اهداف مهم طراحی بوده‌است.

عامل ديگری که کيفيت انرژی الکتريکی تحويلی به مشترکين را تعيين می‌کند مقدار واقعی اندازه ولتاژ است. در صورت خارج شدن ولتاژ از محدوده مجاز، وسايل الکتريکی کم و بيش آسيب خواهند ديد. ولتاژهای بالا معمولاً به‌دليل اشکال در کنترل‌کننده‌های ولتاژ و يا بروز خطا در شبکه اتفاق می‌افتند. افت ولتاژ زياد در شبکه‌های توزيع معمولاً عامل اصلي پايين تر آمدن انداره ولتاژ از مقدار مجاز آن است. علاوه بر اندازه ولتاژ شکل منحني آن نيز مهم است. وجود هارمونيکها و تفاوت فاحش شکل موج از سينوسی کامل ممکن است باعث عملکرد ناصحيح وسايل الکتريکی شود.

عامل مهم ديگر ايمنی انرژی الکتريکی تحويل داده شده به مشترکين است. شبکه‌های توزيع درصورت عدم رعايت نکات ايمنی می‌توانند بطرق مختلف برای مردم خطرساز باشند. وسايل برقی نيز بايد به‌شکلی ساخته شوند که موجب برق‌گرفتگی و يا ايجاد آتش‌سوزی نشوند.

سادگی طرح که سهولت بهره‌برداری و تعميرات را بدنبال دارد، بايد بعنوان يک اصل درنظر باشد. يک طرح ساده همواره بر طرحهای پيچيده برتری دارد (مگر اينکه عواملی استفاده از طرحهای پيچيده را الزامی سازد) .

ميزان مصرف يک منطقه و ويژگيهای آن از عوامل تعيين کننده در طراحی شبکه توزيع مناسب برای آن منطقه به‌شمار می‌آيد.

در عمل عوامل ديگری مانند مکان تصرف زمين برای احداث پست، نوع تجهيزاتی که در بازار موجود است و سياستهای کلان بخش برق در نحوه طراحی و بهره‌برداری از شبکه‌های توزيع مؤثر می‌باشند. مشکل عدم وجود منابع مالی و غيرمالی می‌تواند به انتخاب اين سياست منجرشود که شبکه‌های برق با حداکثر سرعت ممکن و عدول از برخی استانداردها توسعه يابند و سپس با استفاده از درآمدهای حاصله، بهبود کيفيت و رعايت استانداردها دنبال شود.

1- 4     ساختار شبكه‌های توزيع:
   
 با توجه به سطح ولتاژ سيستم، شرايط جغرافيائی و تمرکز يا عدم تمرکز بار مصرفی، می‌توان از انواع مختلف شبکه‌های توزيع برای تأمين نيازهای مشترکين استفاده کرد.

بطور کلی شبکه‌های توزيع می‌توانند هرنوع ساختاری را داشته باشند، ولی در حالت استاندارد می‌توان سه‌نوع ساختار کلی را برای شبکه‌های توزيع معرفی کرد:
   
 الف)  شبكة شعاعي:

 در اين سيستم مدار از شينة اصلي (پست فوق توزيع) به ترانسهاي توزيع كشيده شده و به انتهاي فيدر مي‌رود. از مزاياي اين سيستم به ساده بودن شكل و ارزان بودن ساخت اين شبكه مي‌توان اشاره كرد. بزرگترين عيب شبكة شعاعي كه استفادة آن را در كشورهاي به خصوص پيشرفته با كاهش مواجه ساخته بي‌برقي قسمت معيوب (قسمتي كه دچار خطا شده) تا انتهاي فيدر است كه باعث افزايش هزينة انرژي فروخته نشده به مشتركين ، كاهش قابليت اطمينان سيستم و نارضايتي مصرف كنندگان خواهد شد. امروزه براي رفع اين مشكل از خطوط مانور (  Tie lines) براي برقدار كردن قسمت بي‌برق توسط فيدرهاي مجاور استفاده مي‌شود. انتخاب تعداد خطوط مانور براي يك فيدر، همچنين انتخاب مهمترين نقاط براي انجام مانور (طول بهينة كابل يا خط مانور)، ملاحظات عايقي فيدرها و حداكثر جريان قابل تحمل كابلها و خطوط (كه فيدرهاي مجاور تا چه حد مي‌توانند بار فيدر معيوب را تحمل كنند) از جمله مواردي است كه در اين نوع شبكه‌ها بايد مدنظر قرار گيرند. شكل1-3 ساختار ساده‌اي از يك شبكة شعاعي را نشان مي‌دهد:


برچست ها : ,