منبع تغذیه سوئیچینگ

نظرات 0

مقالات زیر مربوط به رشته های

برق

میباشند

 

شماره سفارش  : 165

وضعیت : موجود


عنوان پایان نامه  :منبع تغذیه سوئیچینگبه زبان : فارسی


فرمت :  ورد ( Word (doc
.
حجم فایل :   5.6 MB

تعداد صفحات : 140قیمت :  40,000 تومانبرای خرید نسخه ورد این مقاله اینجا کلیک نمایید

فهرست مطالب:
فصل اول
منابع تغذيه
مقدمه
1-1    : انوع منابع تغذيه DC
1-1-1-مقايسه مزايا و معايب منابع تغذيه خطي و سوئيچينگ
2-1- بررسي انواع رگولاتورهاي سوئيچينگ
1-2-1- رگولاتورهاي سوئيچينگ پايه
2-2-1- رگولاتورهاي سوئيچينگ کاربردي
1-3-1- مقايسه رگولاتورها با ايزولاسيون ترانسفورمري
2-3-1- بررسي عملکرد منابع تغذيه بصورت بلوک دياگرام
فصل دوم
بررسي MOSFET  به عنوان يک سوئيچ
مقدمه
1-1-محدوديتهاي ولتاژ گيت
2-2- امپدانس مدار گيت
3-2- راه اندازي Hexfetها
1-3-2- راه اندازي Hexfetها به وسيله TTL
2-3-2- راه اندازي Hexfetها به وسيله C – MOS
3-3-2- راه اندازي Hexfetها بوسيله مدارهاي خطي
-4-3-2-  مدارهاي راه انداز بدون مرجع زمين
فصل سوم
ايزولاسيون
1-3- مقدمه
2-3- انواع ايزولاسيون و مقايسه آنها
1-2-3- ايزولاسيون نوري
2-2-3- ايزولاسيون ترانسفورمري خطي
3-2-3- مقايسه انواع ايزولاسيون
3-3- دستور كار پيچيدن ترانسفورمر
1-3-3- طراحي ترانسفورمر
4-3- دستور كار پيچيدن سلف
1-4-3- طراحي سلف
2-4-3- طراحي براي چگالي داده شده
3-4-3- طراحي براي تغييرات دماي داده شده
فصل چهار
بخش كنترل
1-4- مدولاسيون عرض پالس
1-1-4-بررسي انواع روشهاي PWM
2-1-4- روش PWM  سينوسي
2-4- معرفي IC PWM
2–4– مشخصات پايه ها
1–2–4– طراحي المانهاي متصل به IC
3-2–4– شکل  موجهاي خروجي مدار
4-2-4- انواع ترکيب خروجي براي درايو ترانزيستورهاي قدرت.
5-2-4- نوع مدولاسيون عرض پالس در اين آي سي
3-4- فيدبك
1 – 3 – 4 – کار کرد رگولاتورهاي کنترل کننده ولتاژ جريان
2-3-4- کارکرد رگولاتورهاي کنترل کننده جريان
3-3-4- مشخصات رکولاتور ولتاژ جريان
4-3-4- مشخصات و کار کانورترهاي dc به dc کنترل شده جريان
1-4-3-4- کانورتر کنترل شده جريان نوع هيسترزيس
2-4-3-4- کانورتر کنترل شده جريان فرکانس ثابت
3-4-3-4- پايداري در کانورتر کنترل شده جريان فرکانس ثابت
4-4-3-4- کانورتر کنترل شده جريان فرکانس ثابت با جبران شيب
5-3-4- طراحي فيدبک و جبران ساز جريان
6-3-4- ملاحظات خاص براي رگولاتورهاي کنترل شده جريان
7-3-4- ملاحظات بيشتر
فصل پنجم
تحليل تداخل الکتزومغناطيسي در منابع تغذيه سوئيچينگ
مقدمه
1-5- اصول EMI
2-5-  نحوه اندازه گيري انتشارات هدايتي
3-5-    معرفي تداخل الکترومغناطيسي در ميدان هاي سوئيچينگ
4-5-    شبيه سازي EMI در رگولاتور بوست
5-5-    شبيه سازي EMI در مبدل ايزوله DC/DC يا تکنيک حذف پسيو
6-5-    نتيجه گيري
مراجع

نمونه متن 

4-3-4- مشخصات و کار کانورترهای dc به dc کنترل شده جریان
در این بخش ، اجزاء عمل و مشخصات و مشکلات کانورترهای کنترل شده جریان بحث می شود. در نوع مثال از کانورترهای کنترل شده جریان شامل:
1)    نوع هیسترزیس
2)    نوع فرکانس ثابت
نوع هیسترزیس وابسته به کانورتر کنترل شده جریان ایده ال ولی فرکانس ثابت ، نیاز به یک سوئیچینگ متغیر فرکانس برای کنترل جریان خروجی است.
این توضیح داده شده برای مدار حساس به تغییر فرکانس و تداخل امواج مانند واحدهای نمایش ویدئو وگیرنده های اتصال تلفنی که نوع فرکانس ثابت در یک دسته دیگر است که کار می کند بر یک فرکانس سوئیچینگ ثابت بنابراین یک مشکل مطرح است که وقتی دیودتی سایکل  D سوئیچ الکترونیکی بزرگتر از 0.5 که در بخشهای بعد توضیح داده می شود.

1-4-3-4- کانورتر کنترل شده جریان نوع هیسترزیس
شکل (a)(16-4) نشان می دهد مدار هیسترزیس کنترل شده جریان و شکل (b)(16-4) و (c)(16-4) نشان می دهد موجهای آن را   در شکل (a)(16-4) یک مقاومت نمونه کوچک برای تولید ولتاژ   است.

برای خرید نسخه ورد این مقاله اینجا کلیک نمایید