دانلود مقاله در مورد مدیریت ایمنی سیستم ها

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 186:  مدیریت ایمنی سیستم ها در سیستم دانشگاهی
 


این مقاله 146
صفحه، به زبان فارسی و با فرمت ورد میباشد. برای اطلاعات کامل و خرید اینترنتی این پروژه روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پروژه مدیریت ایمنی سیستم های دانشگاهی*** لینک های پرطرفدار ***


فهرست مطالب این پایان نامه:

1- کلیات
1-1- تعاریف
 راهبردها
2-مدیریت ایمنی در سازمانها
2-1- مقدمه
2-2- فرهنگ ایمنی و تعهد
2-2-1- فرهنگ ایمنی
2-2-2- تعهد به فرهنگ ایمنی
2-2-3- حفظ فرهنگ ایمنی مثبت
2-2-4- هدف فرهنگ ایمنی
2-2-5- تعهد و تدبیر (خط مشی)
2-3- گزارش ساختارها و رویکرد
2-4- تنظیم بودجه و مراکز هزینه
2-5- مدیریت و کمیته های مشورتی
2-6- کنترل و برنامه ریزی در مواقع اضطراری
2-6-1- مفهوم
2-6-2- شرح محقه استاندارد استرالیا
2-6-3- موقعیت کنونی CSU
2-6-4- شناسایی مسئولین
2-6-5- استراتژی اجرا
2-6-6- مدیریت بحران
2-7- مدیریت آسیب دیدگی و غرامت به کارگران
2-7-1- مراجعت زود هنگام به کار
2-7-2- مدیرت غرامت به کارگران
2-7-3- خط مشی
2-7-4- مدیریت افراد آسیب دیده و مراجعت به برنامه کاری
2-7-5- Coordinatorهای بازگشت به کار و نقش آنها
2-7-6- مدیریت وضعیت
2-7-7- وظایف مناسب
2-7-8- کشمکش مطالبات
2-7-9- حق بیمه و توزیع آن
2-8- مدیریت کمکهای اولیه
2-8-1- (تدارک) تامین کمکهای اولیه
2-8-2- مدیریت کمکهای اولیه
2-8-3- گزارش حادثه
2-8-4- گزارش سوانح به Work Cover New
2-9- استخدام
2-9-1- وظایف و میانه های در مورد آن duty and duty statements
2-9-2- کارمند غیر اجرایی
2-9-3- کارمند ناظر
2-9-4- مدیران
2-9-5- کارمند اجرایی
2-9-6- معانیات پزشکی پیش از استخدام
2-9-7- بکارگیری OHS (سلامت و ایمنی شغلی)
2-10- مدیریت ریسک (خطر)
2-10-1-  مدیریت ریسک OHS
2-10-2-  استانداردها
2-10-3- اصول مدیریت ریسک OHS
         2-10-4- مزایای مدیریت ریسک OHS چیست
2-10-5- سیستم مدیریت ریسکOHS در CSU
2-10-6- زمینه ریسک
2-10-7- شناسایی ریسک
2-10-8- تعیین ریسکOHS 2-10-9- کنترل ریسکOHS
2-10-10- اندازه گیری میزان کارایی کنترل
2-10-11- انجام اصلاحات
2-10-12- ادغام در سیستم مدیریت ایمنی
2-11- گردآوری اسناد و مدیریت ریسک OHS
2-12- سیستم اطلاعات مدیریتی (MES)
2-12-1- اصول
2-12-2- مدیریت عملکرد
2-12-3- احکام و قراردادها
2-12-4- شاخص های عملکرد
2-12-5- شاخص های عملکرد منفی
2-12-6- گزارشات جراحت و بیماری
2-12-7- هزینه های غرامت وبه کارگران
2-12-8- شاخص های عملکرد مثبت
2-12-9- شاخص های عملکرد مدیریت
2-12-10- شاخص های عملیاتی عملکرد
2-13- بایگانی کردن
2-13-1- اصول
2-13-2- اسناد تحت نظارت
2-13-3- اطلاعات نسد
2-13-4- بررسی سند
2-13-5- شماره گزاری نسخه
2-13-6- تاریخچه سند و مدارک کنترل نسخه
2-13-7- اصلاحات
2-13-8- اصلاحات در خط مشی
2-13-9- اصلاحات اجرایی
2-14- گزارش درون و بیرون سازمانی
2-14-1- درون سازمانی
2-14-2- بیرون سازمانی
2-14-3- گزارش الزامی حوادث به سرپرست NSW
3- موانع اجرایی مدیریت ایمنی
3-1- مقدمه
3-2- ساختارهای مدیریت OHS در واحد
 3-3- مسئولیت
3-4- مشاوره
3-4-1- شرایط قانونی برای مشاوره OHS (سلامت وایمنی شغلی) ارجاع: بخش  13 تا 5 از مصوبه ی OHS وقانون کار بخش های 2و3
3-4-2- وظیفه مدیریت مرکز صنعتی
3-4-3- بیانیه مشاوره OHS
3-4-4- هدف ازبیانیه مشاوره OHS
         3-4-5- مشورت با کارکنان
3-4-6- کمیته OHS محوطه دانشگاه
3-4-7-  بیانیه مشاوره OHS
3-5- ارتباطات و گروه های OHS
3-6- سیاستهای و راهبردهای OHS
3-7- مسئولیت و پاسخگویی
3-8- بیانیه های در مورد وظیفه و شرح موقعیت؟
duty statements and Position Descriptions
3-9- موافقت نامه ای عملکرد
3-10- استخدام
3-11- مدیریت ریسک
3-12- فرایندهای استاندارد عامل
3-13- پیمانکاران
3-14- کار در خارج از ساختمان
3-14-1- صورت کلی
3-14-2- کارکردن از خانه
3-15- سیستم های ایمنی
3-16- مدیریت حادثه
3-17- مدیریت پس از حادثه
3-18- مدیریت آسیب
3-19- اطلاعات، دستورالعمل، آموزش
3-20- بایگانی نمودن
3-20-1- گزارشات بخش ها
3-20-2- گزارشات حادثه برای کارکنان
3-20-3- گزارشات حادثه برای دانشجویان
3-20-4- گزارش اجباری حوادث
3-20-5- بازرسی های محل
3-21- سیکل پیشرفت
4- راهکارهای توسعه مدیریت ایمنی
 4-1- مقدمه
4-2- تعیین نیازها
4-3- طراحی وتعیین استاندارها
4-4- تحقق
4-5- اندازه گیری و ارزیابی عملکرد
4-6- بررسی و اصلاح
4-7- رویکرد الحاقی
    4-8- مدل اجرایی مدیریت ایمنی در سیستم
منابع
نمونه ای از متن این پروژه :


 مدیریت آسیب دیدگی و بازگشت به برنامه کاری
هدف از مدیریت افراد آسیب دیده و بازگشت به برنامه کاری
* ممانعت از آسیب دیدگی و بیماری ناشی از کار از طریق ایجاد محیط کاری سالم و ایمن
* کارمندانی که به دلیل کارشان دچار بیماری و آسیب دیدگی شده اند، هر چه سریعتر به کار بازگردند.
* آغاز هر چه سریعتر بهبودی و توان بخشی شغلی بعد از وقوع آسیب دیدگی و بیماری مربوط به کار
* تسهیل در امر بازگشت به کار بعد از وقوع آسیب دیدگی و بیماری مربوط به کار
* فراهم نمودن کار مفید و سازنده به عنوان بخشی از فرایند بازگشت به کار و به گونه ای که هماهنگ با توصیه پزشکی باشد.
* ایجاد توان بخشی شغلی به گونه ای که با توصیه های فرد توان بخش هماهنگ باشد.
* مشاوره با کارکنان از طریق کمیته های OHS محوطه و مشاوره با نماینده ای از اعضای کارکنان به منظور حصول اطمینان از موثر بودن بنرامه های بازگشت به کار
* حصول اطمینان از اینکه شرکت در برنامه بازگشت به کار بدلیل بیماری یا آسیب دیدگی مربوط به کار به کارکنان آسیب وارد نمی کند و به آنها ضرر نمی رساند.

وظایف مناسب
به محض امکان و با داشتن جراحت و یا بیماری مربوط به کار، کارمندان به منظور بازگشت به اشتغال کامل مورد تشویق قرار می گیرند. از کارمندان انتظار می رود در هر بخشی که معمولا کار می کرده اند و یا هر جا که برایشان ممکن است شروع به کار نمایند. در صورتی که کارگران اوضاع بیماری ویا جراحت را وخیم تر کند، هیچ کارمندی نباید کار کند. اگر کارمندان نمی توانند کار معمولی خودشان را انجام دهند، باید تدابیری اتخاذ گردد و هر جا که عملی می باشد و فرصتهای خالی و سرمایه گذاری شده وجود دارد. وظایف مناسب دیگیری را فراهم کند. چنین وظایفی تنها بعداز مشورت کامل یا تمام طرفهای درگیر در درمان و فرایند توان بخشی فراهم می گردد (یعنی کارمند آسیب دیده، ناظر مستقیم، نمایندگان معرفی شده و ...) جایی که گزینه های استخدام دیگری وجود داشته باشد. وظایف اینگونه خواهند بود.
·    طوری انتخاب می شوند تا مناسب محدوددیتهای کارمند باشند.
·    موقتی خواهند بود
·    برای اطمینان از مناسب بودنشان، Coordinator بازگشت به کار آنها را بازنگری و بررسی می نماید.
·    پزشک معالج و فرد توان بخش وظایف را تایید می نمایند.
·    باید در جهت توان بخشی کارمند سودمند باشد
·    باید مطابق با نیازهای دانشگاه باشد.
همچنین برای کارکنانی که نمی توانند یک روز کامل را انجام دهند در صورت نیاز ساعت کاری محدود برایشان تعیین می گردد برای کارمندانی که وظایف دیگری را آغاز کرده اند. آموزش و نظارت در محدوده ی منابع موجود در بخش فراهم می آید.

3-10-11- انجام اصلاحات
اگر اولویتهای ریک یا اعمال کنترلی نیاز به تغییردارد، مراحل سیکل مدیر ریسک به منظور شناسایی خطرات، ارزیابی او انتخاب مناسب ترین اعمال کنترلی باید تکرار گردد در طبق آن طرح کنترل ریسک باید تغییر کند.

3-10-12- ادغام در سیستم مدیریت ایمنی
نمودار«ادغام سیستم مدیریت ایمنی با مدیریت ریسک» در بخش 3 نشان دهنده ی رابطه ای است که مدیریت ریسک در سیستم کلی مدیریت ایمنی دارد شایان ذکر است که سیکل کامل مدیریت ریسک بازمینه ریسک آغاز می شود و به اندازه گیری، ارزیابی واصلاح که نشنداده شده ، ختم می شود همچنین سیکل اصلاحات پی درپی برای فرایند مدیریت ریسک بکار می رود.
سیستم مدیریت ایمنی CSU به تازگی از طریق گزارش خطر و شرایط بازرسی محل کار با فرایندهای شناسایی خطر ادغام شده است . ارزیابی و کنترل ریسک با استفاده از برگه های بازرسی محل کار و طرح های عملی و فرایندهای مجزا مدیریت ریسک OHS انجام می شود.

3-11- گردآوری اسناد مدیریت ریسک OHS
اسناد تمام مراحل فرایند مدیریت ریسک باید نگهداری شود. بخصوص زمان نگهداری این اسناد مهم می باشد که ارزیابی انجام شده و میزان ریسک اولیه، حداقل و قابل قبول بوده است و عملیات بیشتری نیز انجام نمی شود.
هنگام انجام ارزیابی های عمومی و زمانی که ارزیابی ها و فرایند ها مشابه با استفاده از ارزیابی که قبلا روی فرایند یا پروسه مشابه انجام شده مورد ارزیابی قرار می گیرند باید بسیار دقت کرد.
می توانید از طریق وب سایت EHS فرم های و راهنمایی های در مورد فرایند های مدیریت ریسک را بدست آورند.
اسناد اصلی بطور مرتب به روز می شوند بنابراین تازمانی که مطمئن نشده اید که فرم ها نسخه ی تایید شده جاری می باشند به استخراج آنها برای استفاده کنونی اقدام ننمایید. در حالی که نموداری از اسناد در وب سایت EHS موجود می باشند و به منظور کمک به فرایند گردآوری اسناد طراحی می شوند، و اگر شما دارای سیستم گردآوری اسناد می باشد که اسناد مورد نیاز را نگهداری می کند پس به استفاده از آن سیستم ادامه دهید.

3-12- سیستم اطلاعات مدیریت (MIS)
3-12-1- اصول
اساس اصلاح این است که از عملکرد کنونی تان مطلع باشید به گونه ای که اهداف واقع بیانیه و عملکرد های هدف تعیین و اندازه گیری شود و وظیفه سیستم اطلاعات مدیریت جمع آوری این داده ها می باشد.
در بسیاری از سازمانها، تمرکز بر روی داده های به آسانی بدست آورده می باشد مانند زمان از دست رفته، آسیب دیدگی ها وهزینه های غرامت کارگران اتحاد و اتکا بر چنین داده های عملکرد منفی غالبا تصویری واضح و یا متعادل از آنچه که واقعا به آن دست یافته ایم به ما نمی دهد.
هدف منابع انسانی (EHS) جمع آوری جزئیات عملکرد مدیران براساس داده های حادثه و هزینه های غرامت کارگران تا پایان سال 2005 می باشد.

3-12-2- مدیریت عملکرد
اصول: سیاستها و پروسه های مدیریت عملکرد به منظور مدیریت و اصلاح عملکرد فردی و سازمانی و برآوردن اهداف و اولویتهای شرکت در جای مناسب خود قرار می گیرند مدیریت عملکرد به عنوان ابزاری مهم برای رسیدن به اهداف شرکت می باشد به گونه ای که اهداف شرکت را با اهداف و دستاوردهای کارکنان مرتبط می نماید. مدیریت عملکرد بر اصلاح عملکرد از طریق قرار دادن نتایج در مقابل اهداف فردی تیمی و سازمانی معطوف شود.
و به نیازهای آموزشی و پیشرفت کارکنان در تمام سطوح سازمانی توجه ویژه ای مبذول می دارد. مدیریت عملکرد معتقد است که افراد ارزشمندترین دارایی سازمان می باشند.

3-12-3- احکام و قراردادها
شرایط OHS باید در قرار دادهای عملکرد تمام کارکنان شامل کارکنان اجرایی ارشد، مدیران و ناظران قرار گیرد و این اطمینان را به ما می دهد که کارکنان از نقشی که درحفظ محیط کاری ایمن دارند، مطلعند.

3-12-4- شاخص های عملکرد
شاخص های عملکرد، میزان عملکرد را تعیین می کنند، واز طریق شاخص های عملکرد منفی یا اندازه گیری های احتیاطی، برنامه های OHS یا سیستم های نصب شده مدیریت که ناشن دهنده ی نتایج مثبت می باشند، به نشان دادن نقص های سیستم میپردازد.

3-12-5- شاخص های عملکرد منفی
شاخص های عملکرد منفی در نتیجه ی ناتانی در مدیریت ایمنی می باشد

3-12-6- گزارشات آسیب دیدگی و بیماری
به منظور اندازه گیری میزان بیماری و آسیب دیدگی، تعدادی شاخص عملکرد رایج وجود دارد که می توان در تمام آنها در گزارشات سالیانه استفاده کرد اما باید بطور فصلی مورد سنجش واندازه گیری قرار گیرند
موارد زیر در تمام جهان و در استرالیا مورد استفاده قرار می گیرند گر چه تنها چند سازمان به منظرو فراهم آوردن تصویر صحیح تری از تعداد حوادث مقیاس معالجه پزشکی را مورد استفاده قرار می دهند زمانی که میزان زمان ازدست رفته را مورد توجه قرار می دهید این زمان از دست رفته ایجاب می کند که حداقل یک روز یا یک شیفیت در اثر رویداد یا حادثه از دست رفته باشد.

3-13-5- شماره گذاری نسخه
مقدی که به عنوان کی از بهترین مقدهای کنترل، انتخاب شده و کاربرد گسترده در کنترل نرم افزاری دارد شماره گذاری نسخه می باشد. این مقد را می توان به سادگی توضیح داد و مورد استفاده قرار داد. و شامل یک عدد یک نقطه و یک عد دیگر می باشد. عدد سمت چپ نقطه نشان دهنده ی تعداد ویرایش های کلی از رمان چاپ می باشد عدد سمت راست نقطه نشان دهنده ی تعداد اصلاحات جزئی از رمان چاپ یا در زمان آخرین اصلاحات کلی می باشد عدد همیشه با 0/1 آغاز می شود و با اولین اصلاح جزئی عدد تبدیل به 1/1 می شود بعد از 201 اصلاح جزئی بدون هیچ ویرایش کلی عدد 201/1 می شود احتمال وجود این عدد خیلی کم می باشد اما ممکن است هر ویرایش کلی باعث می شود که عدد سمت چپ نقطه یک شماره افزایش یابد و عددد سمت راست نقطه تبدیل به صفر شود بنابراین با دومین ویرایش کلی در رمان چاپ 2 شماره به عدد یک افزوده می شود و عدد 0/3 را به مادهی مزیت اصلی سیستم مشاره گذاری این است ه با یک نگاه اطلاعات زیادی را می توانیم کسب نماییم اگر عدد نسخه 0/1 باشد پس هیچ تغییری از رمان چاپ صورت نگرفته است عدد 6/7 نشان می دهد که 6 ویرایش کلی و 7 اصلاح جزئی از رمان آخرین ویرایش کلی وجود داشته است.
به عبارت دیگر، این سند خاص به روز نگهداری شده است و بطور منظم مورد بررسی و ویرایش قرار گرفته است.
نسخه های طرح مقدماتیبا 1/0 شروع می شوند و همانطور که گفته شد افزایش می یابد اما عدد گذاری کنترل نسخه به محض تایید شدن با 0/1 آغاز می شود.

3-13-6- تاریخچه ی سند و مدارک کنترل نسخه
گر چه که کنترل مکانیزمی را برای شناخت محلی که سندتان بر عهده آن محل است فراهم می آورد اما توصیف آنچه که در هر اصلاح جزئی و کلی دخالت داد کافی نیست. انجام این کار نیاز به استفاده از مدارک کنترل نسخه دارد که برای هر شماره نسخه، تاریخ چاپ هر نسخه، فرد مسئول اصلاحات و جزئیات انجام اصلاحات را نشان می دهد. با افزودن اطلاعات مورد نیاز دیگر، همانطور که تحت عنوان اطلاعات سند در بالا مورد بحث قرار گرفت ما تمام اطلاعات مورد نیاز را تنها بر روی یک فرم تهیه می کنیم که نگهداری و پیدا کردن مدارک را آسانتر می کند.

3-13-7- اصلاحات
3-13-8- اصلاحات درسیاست (خط مشی)
ایجاد تغییرات درسیاست تنها با تهیه تاییدیه مکتوب و ممهور از مامور یا فرد تایید کننده اصلی عملی می گردد. این تاییدیه ها و مدارک هر سند باید نگهداری شوند. ایجاد تغییرات در سیاست به منظور شماره گذاری نسخه اصلاحات کلی در نظر گرفته می شود و باید عدد سمت چپ نقطه را افزایش دهد و عدد سمت راست نقطه صفر گردد برای مثال نسخه 4/2 تبدیل به نسخه 0/3 می شود.

3-13-9- اصلاحات اجرایی
اصلاحات اجرایی که در نتیجه تغییر نام بخش ها، تغییر شماره تلفن ها یا تغییرات در اصلاحات و ساختار جملات به شرطی که معنی جمله تغییر نکند می باشد اصلاحات اجرایی محسوب می گردند. این اصلاحات را مدیر اجرایی، بخش منابع انسانی یا نماینده آن حوزه که آن سند خاص را مدیریت می کند اجرای می کنند. اصلاحات اجرایی به عنوان اصلاحات جزئی محسوب می گردند و عدد سمت راست نقطه را افزایش می دهند
برای مثال نسخه 5/1 تبدیل به نسخه ی 6/1 می شود.

3-14- گزارش درون و بیرون سازمانی
3-14-1- درون سازمانی
همانطور که فرهنگ ایمنی در داخل دانشگاه گسترش می یابد. گزارش OHS در داخل CSU نیز افزایش می یابد. در حال حاضر گزارش سالیان درون سازمانی در مورد عملکرد OHS در داخل دانشگاه وجود دارد همچنین گزارشی در مورد OHS وجود دارد که به رهنمودهای وزارت دارایی می پردازد و بخشی از گزارش سالیانه دانشگاه می باشد.
در داخل دانشگاه، هدف فراهم نمودن انواع گزارشات زیر برای مدیریت ارشد می باشد.
•    گزارشات در مورد شناسایی خطر و اصلاحات
•    گزارشات در مورد طرح های عمل واحد
•    گزارشات در مورد بازرسی های محل کار در واحد
•    گزارشات در مورد سوانح وری داده برای کارکنان و دانشجویان
•    گزارشات در مورد مدیریت آسیب دیدگی و غرامت کارگران در دانشگاه
•    گزارشات در مورد بازرسی های دانشگاه
•    گزارشات در مورد پیگرد قانونی Work Cover دانشگاه
•    گزارشات در مورد ایمنی در برابر تشعشع در دانشگاه
•    گزارشات در مورد زیست ایمنی در دانشگاه
•    گزارشات در مورد آمادگی در مواقع اضطراری

3-14-2- برون سازمانی
در حال حاضر نمونه های اندکی وجود دارند که گزارشات برون سازمانی را ملزم می کند این گزارشات شامل گزارش سوانح به دلیل غرامت کارگران و گزارش حوادث جدی به work cover و مولفه OHS در گزارش سالیانه دانشگاه می باشد.

3-14-3- گزارش الزامی حوادث به NSW    work cover
قانون 2001 OHS شخص مسئول محل کار را ملزم می کند که حداکثر تا 7 روز پس از وقوع حادثه منجر به فوت یا آسیب دیدگی جدی مراتب را به work cover گزارش دهد. به منظور اینکه CSU این شرایط را برآورده نماید و واکنشها را از تمام واحدهای دانشگاه با هم هماهنگ نماید، تمام سوانحی که در آن کارکنان، دانشجویان و بازدید کنندگان آسیب دیده اند و دارای معیارهای موجود در لیست زیر می باشند باید از طریق اداره منابع انسانی که به واحدتان خدمات ارائه می دهد به کارمند مدیریت غرامت کارگران و آسیب دیدگی گزارش شود. در ظرف 24 ساعت باید به این توصیه عمل کرد. در اینجا ذکر می کنیم که گزارش غرامت کارگران به بیمه گر وگزارش به work cover دارای محدودیت زمانی نیز می باشد. محدودیت زمانی برای مطلع نمودن بیمه گر تا 48 ساعت پس از وقوع آسیب دیدگی قابل جبران می باشد.
معیارهای گزارش الزامی حوادث به work cover:
•    حوادثی که منجر به مرگ شخص می شود
•    حوادثی که منجر به آسیب دیدگی می شود به گونه ای که کارمند دیگر نمی تواند در محل کار حاضر شود و یا وظایف معمولی اش را برای مدت زمان 7 روز متوالی نمی تواند انجام دهد.
•    بیماری که باعث می شود که کارمند نتواند درمحل کارش حاضر شود و یا وظایف معمولی اش را برای مدت زمان 7 روز متوالی نتواند انجام دهد.
•    وقایع خطرناکی که ناشی از آسیب دیدگی دیگ جوش، دیگ فشار یا ظرف انجماد باشد که ایمنی کارمندان، دانشجویان و بازدید کنندگان را به خطر اندازد
•    وقایع خطرناکی که ناشی از آسیب به وسیله حمل بار یا وسیله کنترل یک جرثقیل، بارور، نقاله یا داربست می باشد به گونه ای که ایمنی کارکنان دانشجویان یا بازدیدکنندگان را به خطر بیاندازد
•    حوادث ویژه در سرکار که مربوط به انفجار، نشت مواد خطرناک با آسیب به کارخانه و تجهیزاتی است که سلامت و ایمنی اشخاص را در محل کار به خطر می اندازد.
 برای اطلاعات کامل و خرید اینترنتی این پروژه روی لینک زیر کلیک کنید:

دانلود پروژه مدیریت ایمنی سیستم های دانشگاهی*** لینک های پرطرفدار ***