دانلود گزارش کار آزمایشگاه در مورد بررسی سیستم های قدرت

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 179:  گزارش کار آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت

این گزارش کار 28 صفحه به زبان فارسی و با فرمت ورد میباشد.

دانلود خلاصه گزارش کار آزمایشگاه بررسی سیستم های قدرت*** لینک های پرطرفدار ***- لیست گزارش کارهای رشته برقسرفصل های مقاله

عنوان آزمایش1: تبدیل یک سیستم سه فاز نامتقارن به سه تا سیستم سه فاز متقارن


عنوان آزمایش2: بررسی عیب های مختلف از نوع اتصال کوتاه


عنوان آزمایش3: سیستم سه فاز نامتقارن ( قطع فاز) وتبدیل آن به سه تا سیستم سه فازمتقارن  بدست آوردن دیاگرام های مربوطه


عنوان آزمایش4: سیستم سه فاز نامتقارن همراه با ترانس سه فاز درمداروتبدیل آن به سه تا سیستم سه فازمتقارن  بدست آوردن دیاگرام های مربوطه


عنوان آزمایش5: بررسی پایداری شبکه های قدرت


نمونه گزارش کار:
مدل های به کار گرفته شده در آزمایش
1-  اتصال کوتاه تکفازبه زمین درشبکه زمین شده
2-  اتصال کوتاه تکفازبه زمین در یک شبکه زمین نشده
3 - اتصال کوتاه دو فازبه هم
4-  اتصال کوتاه دو فاز به هم و به زمین در شبکه زمین شده
5-  اتصال کوتاه دو فاز به هم و به زمین در شبکه زمین نشده
6-  اتصال کوتاه سه فاز به هم و به زمین (اتصال کوتاه سه فاز به هم)
توضیح المان ها و ایده آزمایش
بعد از بستن مدار از بلوکی استفاده می کنیم که به شکل زیر است:
این بلوک دارای 6 ورودی و 6خروجی است

 
که ورودیهای آن دامنه و فازهای ولتاژهای خطوط انتقال می باشند و این بلوک در خروجی اش بردارهای مؤلفه مثبت، منفی و صفر ولتاژرا ظاهر می کند.
می دانیم که اختلاف فاز بین مؤلفه های ترتیب مثبت با هم 120 درجه است. این امر نیز در ترتیب منفی نیز حاکم است با کمی تفاوت(در این حالت مؤلفه b ترتیب منفی 120 درجه جلوتر از مؤلفه فاز a است.). سه بردار مربوط به مؤلفه ترتیب صفر با هم در یک راستااند.
بنابراین برای داشتن    باید از جمع کننده هایی بصورت زیر استفاده کنیم:
 
بلوک دیگری که در این آزمایش استفاده می شود بلوک FFT است
 
این بلوک جریان های لحظه ای سیستم سه فاز را گرفته و مقدار موثر و فاز مربوطه را می دهد ازاین نظر می توانیم دیاگرام های فازوری جریان های موثر را بدست آورد.
شرح آزمایش
1- ابتدا عیب از نوع اتصال کوتاه تک فاز به زمین در یک شبکه زمین شده را بررسی می کنیم :
 
ابتدا یک شبکه سه فاز را بصورت فوق می بندیم. در حالت اول شبکه را بدون بار در نظر می گیریم. البته منبع را همراه با مقاومت در گرفتیم. مقدار ولتاژ منبع 230kv می باشد. وقتی در تنظیماتFaults رفتیم ea را زمین می کنیم(شبکه زمین شده است).
البته روابط ناشی از مولفه های متقارن را همیشه بصورت زیر داریم :
 
 
 
و همچنین با توجه به این مدار خواهیم داشت: (روابط مربوط به عیب)                  
 
نمودارهای بدست آمده از مؤلفه های ترتیب مثبت، منفی و صفر و فازهای A، B، C در زیر مشخص می شوند.
 

همانطور که از نمودارها پیداست مقدار ولتاژ فاز a تقریبا برابر صفر است.

- حالت دوم بررسی اتصال کوتاه تکفاز به زمین در یک شبکه زمین نشده است :
برای انجام این آزمایش منبع را از حالت زمین شده در می آوریم و فاز A را زمین می کنیم.در این مورد روابط ناشی از عیب بصورت زیر خواهد بود:
 
 
 
دیاگرام های حاصل بصورت زیر می باشند:
 
در این حالت مقادیر مؤلفه های ترتیب منفی برابرصفر است. همچنین ولتاژ خط فازa برابر صفر بوده و ولتاژهای فازهای b و c با هم برابر می باشند.
 

3- حالت سوم بررسی، اتصال کوتاه دو فاز به هم است :
در این آزمایش سیم های B و C را به هم اتصال کوتاه می کنیم. در این آزمایش نیز سیستم زمین شده است.
در این حالت روابط ناشی از عیب بصورت مقابل است:
 
 
 
دیاگرام های بدست آمده بصورت زیر است:
 

در نمودار دیاگرام سمت چپ مقدار ولتاژهای فاز b و c با هم برابرند و در شکل روی هم افتاده اند.
 
4- حالت چهارم بررسی اتصال کوتاه دو فاز به هم و به زمین است :
در این حالت روابط ناشی از عیب بصورت زیر است :
 =0                                                                                
 
دیاگرام های بدست آمده بصورت زیر است:
 
 
5- حالت پنجم بررسی اتصال کوتاه دو فاز به هم و به زمین در شبکه زمین نشده است :
در این آزمایش سیم های B و C را به هم اتصال کوتاه می کنیم.
در این حالت روابط ناشی از عیب بصورت زیر است:
 =0
 
 
دیاگرام های حاصل بصورت زیر می باشند:
 
همانطور که ملاحظه می شود در شبکه زمین نشده تمامی مقدارهای ولتاژ نسبت به حالت زمین شده بیشتر است و تمامی مؤلفه هایی که در شبکه زمین شده وجود داشتند در این حالت نیز دارای مقدار می باشند.