مقالات زیر مربوط به رشته های
برق
میباشندشماره سفارش  : 112


عنوان پایان نامه  :حفاظت ژنراتور

به زبان : فارسی

فرمت :( Word (doc
.
حجم فایل :   2921 KB

تعداد صفحه : 149


قیمت :  44,000 تومان

- همراه با اشکال، مدار و نمودارهای مربوطهبرای خرید نسخه ورد این مقاله اینجا کلیک نمایید

فهرست مطالب:

1-  مقدمه
2-  اهميت حفاظت
3 -  تشريح ژنراتورها,سيستمهاي تحريك,نحوه اتصال ژنراتورها به شبكه
1-3- انواع سيم پيچهاي ژنراتور:                                                                                          4
2-3- زمين كردن ژنراتور :                                                                                                  5
1-2-3- زمين كردن با امپدانس بالا:
1-1-2-3- زمين كردن با مقاومت بالا :
2-1-2-3- زمين كردن نقطه صفر توسط راكتور اندوكتيو تنظيم شده در خطاهاي زمين :
2-2-3- زمين كردن با مقاومت كم :
3-2-3- زمين كردن توسط راكتانس :
4-2-3- زمين كردن توسط ترانسفورماتور زمين:
3-3-  سيستمهاي تحريك :                                                                                                  12
1-3-3- ژنراتور:dc
2-3-3- سيستم تحريك با يكسوسازي ac ساكن :
3-3-3- سيستم تحريك با يكسوسازي ac متحرك (براش ليس):
4-3-3- سيستمهاي تحريك ساكن:
4-3- اتصال ژنراتور  به شبكه :                                                                                           15
1-4-3- اتصال واحد ژنراتور و ترانسفورماتور :
2-4-3- اتصال واحد ژنراتور و ترانسفورماتور با كليد قدرت ژنراتور:
3-4-3- اتصال تركيبي – موازي ژنراتورها:
4-4-3- اتصال چند ژنراتور به يك ترانسفورماتور واحد :  
5-4-3- اتصال ژنراتور بصورت مستقيم به سيستم توزيع :
4- حفاظت :                                                                                                                               21
1-4- حفاظت حرارتي استاتور ژنراتور:                                                                                     21
1-1-4- اضافه بار ژنراتور :
1-1-1-4- حفاظت دماي سيم پيچي :
2-1-1-4- حفاظت در برابر اضافه جريان :
2-1-4- معيوب شدن سيستمهاي خنك كننده :
1-2-1-4- انواع سيستمهاي خنك كننده :
2-2-1-4- حفاظت :
3-1-4- گرماي موضعي در هسته:
1-3-1-4- مفهوم كلي :
2-3-1-4- حفاظت:
2-4- حفاظت ميدان در برابر گرما :                                                                                         28
1-2-4- حفاظت سيم پيچهاي ميدان:
1-1-2-4- حفاظت گرمايي :
2-1-2-4- حفاظت ميدان در برابر اضافه تحريك:
1-2-1-2-4- شماتيك رله هاي با تاخير زماني ثابت :
2-2-1-2-4- شماتيك رله هاي با تاخير زماني معكوس:
3-2-1-2-4- سيتسم رگولاتور ولتاژ:
2-2-4- بد نه روتور:
3-4- حفاظت خطاهاي استاتور ژنراتور:                                                                                  33
1-3-4-- نگاه كلي:
2-3-4- حفاظت در برابر خطاهاي فاز:
1-2-3-4- رله هاي ديفرانسيل در صدي شيب متغير:
2-2-3-4- رله هاي ديفرانسيل امپدانس بالا:
3-2-3-4- رله هاي ديفرانسيل :self  balance
4-2-3-4- كاربرد  رله هاي ديفرانسيل در ماشينهاي با تركيبات مختلف:
5-2-3-4- حفاظت خطاهاي كلاف:
6 -2-3-4- حفاظت پشتيبان :
7-2-3-4- مدل هاي قطع:
3-3-4- حفاظت خطاها ي زمين :
1-3-3-4- زمين با امپدانس بالا :
1-1-3-3-4- حفاظت :
2-1-3-3-4- روش قطع :
2-3-3-4- مقاومت زمين كوچك :
1-2-3-3-4 -حفاظت :
1-3-3-3-4- مدل قطع :
3-3-3-4- راكتانس زمين :
2-2-3-3-4--  مدل قطع :
4-3-3-4- زمين كردن ترانس زمين:
1-4-3-3-4 - حفاظت :
2-4-3-3- 4- روش قطع :
4-4 -  حفاظت ميدان روتور ژنراتور :                                                                              74
1-4-4- حفاظت :
2-4-4- قطع :
5-4-شرايط كاركرد نامتعادل ژنراتورها:                                                                            82
1-5-4-از دست دادن تحريك:
2-1-5-4 -  هيدروژنراتورها:
3-1-5-4 - حفاظت :
4-1-5-4 - حالت هاي رها سازي :
2-5-4- جريان هاي نامتعال :
1-2-5-4-    حفاظت :
2-2-5-4 -حالت هاي رها سازي :
3-5-4-    فقدان همزماني :
1-3-5-4-    حفاظت :
2-3-5-4 - طرح چشم بند منفرد :
3-3-5-4-    طرح هاي چشم بند مضاعف يا عدسي مضاعف :
4-3-5-4-    حالت رها سازي :
4-5-4- اضافه تحريك :
1-4-5-4 - محدود كننده ولت ها / هرتزها  در كنترل تحريك :
2-4-5-4- رله هاي زمان ثابت منفرد يا مضاعف ولت ها / هرتزها:
3-4-5-4- رله زماني معكوس ولت ها / هرتزها:
4-4-5-4- رله تحريك كننده :
5-4-5-4- رها سازي :
5-5-4- موتور شدن :
1-5-5-4- ملاحظات كلي :
2-5-5-4 - احتياطات كلي :
3-5-5-4- رله توان معكوس :
4-5-5-4- دماي هود تخليه :  
5-5-5-4- جريان بخار توربين :
6-5-5-4- خلاصه حفاظت :
6-5-4- اضافه ولتاژ:
1-6-5-4 – حفاظت:
2-6-5-4- حالت رها سازي :
7-5-4- فركانس هاي غير عادي :
1-7-5-4-    قابليت هاي فركانسي غير عادي ژنراتورهاي توربيني :
2-7-5-4- حفاظت :
6-4 - حفاظت پشتيباني سيستم :                                                                                   128
1-6-4 - پشتيباني خطاي فازي سيستم :
1-1-6-4- كاربرد پشتيبان نوع فاصله اي :
2-1-6-4- پشتيباني نوع اضافه جريان :
2-6-4-    پشتيباني خطاي زميني سيستم :
3-6-4-    تنظيم ها :
4-6-4- حالت هاي رها سازي :
7-4-    حفاظت در برابر نقص قطع كننده ژنراتور :                                                          138
1-7-4- حفاظت در برابر شعله كشي قطع كننده باز ژنراتور :
2-7-4-    حالت هاي رها سازي :
نمونه متن

4-5-4- اضافه تحريك :
IEEE std 67-1990,ANSI c50.13-1989,ANSI C50-1982  بيان مي كنند. كه ژنراتورهاي در KVA فركانس و ضريب توان اسمي در هر ولتاژ كمتر از 5% بالا و پايين ولتاژ اسمي بطور موفقيت آميز كار خواهند كرد. انحرافات فركانس ضريب توان و ولتاژ به خارج از اين حدود مي تواند باعث ايجاد فشار حرارتي خطرناك شود مگر اينكه ژنراتور بطور خاص براي چنين شرايطي طراحي شده باشد. اضافه تحريك يكي از چنين انحرافاتي است كه براي آن مي توان از نظارت و طرح هاي حفاظتي استفاده كرد.
اضافه تحريك يك ژنراتور يا هر ترانسفورماتور متصل به ترمينالهاي ژنراتور زماني رخ خواهد داد كه نسبت ولتاژ به فركانس اعمال شده به ترمينالهاي دستگاه از pu5/1 بر مبناي ژنراتور براي يك ژنراتور و pu05/1 (برمبناي ترانسفورماتور) در بار كامل Pf8/0 يا pu1/1 در شرايط بي بار در ترمينالهاي ثانويه براي يك ترانسفورماتور تجاوز نمايد.

برای خرید نسخه ورد این مقاله اینجا کلیک نمایید

برچست ها : ,,,