گزارش کار کارآموزی رشته برق

نظرات 0

مقالات زیر مربوط به رشته های


برق 
میباشند

شماره سفارش  : 173
عنوان گزارش : گزارش کارآموزی در شرکت توزیع نیروی برقبه زبان : فارسی


فرمت :  ورد ( Word (doc
.
حجم فایل :  154 kb

تعداد صفحات : 36قیمت :  15,000 تومانبرای خرید نسخه ورد این مقاله اینجا کلیک نمایید

فهرست مطالب:

معرفي محل کارآموزي   
خلاصه گزارشکار آموزي:
برنامه حضور در محل کارآموزي، موضوع کارآموزي، فعاليت هاي انجام شده در مرحله اول، نظر سرپرست کارآموزي.
شرح گزارشکار آموزي،  گزارش فعاليت هاي انجا مگرفته و يادگيري اطلاعات دراين دوره، ترانسفورماتور،هسته، سيم پيچي هاي ترانس، تانك اصلي روغن، مقره‏ها ( بوشينگها )، سيستم هاي اندازه گيري وحفاظت ترانس، كنسرواتور يا منبع انبساط روغن، تپ چنجر
نمونه متن

اوایل مقاله:


  سيستم های اندازه گيری و حفاظت ترانس
كنسر واتور يا منبع انبساط روغن
منبع ذخيره روغن كه به اسامی منبع انبساط و كنسرواتور نيز ناميده می شود ، تانكی است كه در بالاترين قسمت ترانس نصب می شود در حين تغييرات بار روزانه ، روغن ترانس انبساط وانقباض می يابد و در حين انبساط وارد منبع ذخيره می شود . اندازه و حجم منبع ذخيره به اندازه ترانس و تغييرات دمايی آن در هنگام بهره برداری بستگی دارد . در ترانسهايی كه دارای تپ چنجر قابل قطع زير بار هستند ، منبع انبساط به دو بخش تقسيم می گردد كه قسمت كوچكتر برای تپ چنجر و قسمت بزرگتر برای تانك اصلی در نظر گرفته می شود . از بالای هر قسمت منبع ذخيره ، لوله ای به فضای آزاد آورده می شود ، كه به آن مجرای تنفسی می گويند (Breather) در ورودی اين مجرا ظرف شيشه ای قرار دارد ، كه داخل آن از ماده ای رطوبت گير به نام سيليكاژل پر می شود . به اين ترتيب هوای ورودی به ترانس رطوبت خود را از دست داده و كاملاً خشك خواهد بود .
در هر قسمت منبع ذخيره ، يك نشان دهنده ی سطح روغن نصب می شود تا سطح روغن را در حين كار ترانس بتوان نظارت كرد و همچنين دو سطح منبع ديگر كه مجهز به كنتاكت آلارم می باشند نيز بر روی آنها نصب می گردند سطح خارجی منبع ذخيره نيز با رنگ مناسب پوشيده می شود تا از خوردگی و زنگ زدن محافظت گردد .
تپ چنجر
در بارهای مختلف افت ولتاژ در ترانسفورماتورها و خطوط نيز تغيير می كند و سبب تغيير ولتاژ شبكه می شود . كنترل ولتاژ شبكه‏های توزيع و انتقال عمدتاً توسط تپ چنجر ايجاد می شود . اساس كار تپ چنجر بر تغيير نسبت تبديل ترانس استوار است . بدين ترتيب كه با انشعاباتی كه در سيم پيچ فشار قوی تعبيه می گردد تعداد دور سيم پيچ را تغيير داده و سبب تغيير ولتاژ خروجی ترانس می گردد .
تپ چنجرها بطور گسترده ای برای كنترل ولتاژ شبكه در سطوح مختلف ولتاژی بكار گرفته می شوند . معمولاً كنترل ولتاژ در محدودة %15 ± مقدور است . ولتاژ هر پله تپ چنجر عموماً بين 1 تا 5/2 درصد تغيير می كند انتخاب مقدار كم برای پله‏ها سبب افزايش تعداد تپ ها می گردد و انتخاب مقدار بالا برای هر پله باعث عدم امكان تنظيم دقيق ولتاژ مورد نظر می گردد .
محل تپ چنجر
در داخل تانك اصلی ، قسمتی را برای بخش اصلی تپ چنجر ( دايورترسوئيچ ) در نظر گرفته اند اين قسمت كاملاً آب بندی شده است داخل آن نيز با روغن ترانس پر شده است . اين روغن كاملاً از روغن تانك اصلی جداست و باهم مخلوط نمی شود . تپ چنجر را در سمت فشار قوی نصب كرده اند كه دارای مزيت های زيرمی باشند :
الف) در طرف فشار قوی جريان كمتر است لذا برای تپ چنجرهايی كه زير بار عمل می‏کنند حذف جرقه ساده تر است .
ب) چون تعداد دور سيم پيچها ی فشار قوی بيشتر است ، لذا امكان تغييرات يكنواخت تروپله‏های كوچكتر به راحتی ميسر است . در اتصال ستاره انشعابات تپ چنجر را در سمت نقطه صفر قرار می دهند تا عايق كاری آن نسبت به زمين ساده تر باشد .
بهره برداری از ترانسفورماتورهای با تنظيم كننده ولتاژ زير بار :
اكثر ترانسفورماتورها دارای دستگاهی بنام تپ چنجر بوده كه كار آنها عملاً در مدار گذاشتن و خارج كردن تعدادی از حلقه‏های سيم پيچی ترانسفورماتور به منظورتغيير دادن در نسبت تبديل ترانس می باشد. عموماً اين دستگاه در قسمت فشار قوی قرار می گيرد .
تپ چنجر ترانسفورماتورها عموماً بر 2 نوع می باشند :
1- On load tap changer : ترانسفورماتورهايی كه تپ آنها زمانی كه ترانسفورماتور زيربار است ، قابل تغيير می باشد .
2- Off load tap changer : ترانسفورماتورهايی كه تپ آنها فقط زمانی كه ترانسفورماتور در مدار نباشند ، قابل تغيير می باشند .
اين تغيير تپ در محل روی بدنه ترانس صورت می گيرد . به اين ترتيب با توجه به تعداد تپ و اينكه هر تپ چه مقدار تغيير ولتاژ بوجود می آورد و نياز به چه مقدار تغيير در ولتاژ می باشد ، تپ آنها را بر حسب نياز سيستم تغيير می دهيم . مكانيزم عمل تپ به طور كلی به اين صورت است كه اهرمی قادر است در جهت گردش عقربه‏های ساعت تعداد حلقه‏های سيم پيچ را كم و در خلاف آن زياد نمايد .
ترانسفورماتورهايیكه مجهز به سيستم اتوماتيك ولتاژ( Avr = Automatic voltage regulation)
می باشند به طريق زير تغيير تپ صورت می گيرد :
الف) اتوماتيكب) دستی و الكتريكی از اتاق فرمان
ج) دستی الكتريكی از محل د) دستی مكانيكی توسط اهرم مخصوص
هر تغيير Tap در اوليه ترانس قدرت به اندازه kv5 در ولتاژ ورودی ترانس تغيير ايجاد می كند .
ترمومترها
اين نشان دهنده‏ها ، از نوع عقربه ای بوده و برای تشخيص درجه حرارت گرمترين نقطه سيم پيچی ترانس بكار ميرود . معمولاً به ازاء هر گروه سيم يك نشان دهنده بكار گرفته شده كه روی يك از فازها نصب می شود . اين روش اندازه گيری بصورت غيرمستقيم است به اين معنی كه غلاف ترمومتر داخل روغن بوده و دمای روغن را حس می كند، سپس توسط يك زف جريانی متناوب با جريان عبوری از سيم پيچ از كويل حرارتی عبور ميكند ، لذا گرمايی متناسب با سيم پيچ ها در ترمومتر ايجاد می شود .
نشان دهنده حرارت روغن
اين نشان دهنده نيز از نوع عقربه ای بوده و عنصر حساس آن در بالای ترانس و در حول و حوش گرمترين محل روغن نصب می شود و خود آن روی بدنه ترانس و در مجاورت ترمومترهای سيم پيچ ها نصب می گردد .

اواسط مقاله
لجن زدايی
لجن زدايی عملاً در داخل ترانس انجام نمی شود . در ترانسفورماتورها درجه آلودگی ناشی از اكسيداسيون باعث ايجاد رسوب و لجن می شود . تشكيل رسوب بعلت كاهش هدايت حرارتی و پائين آوردن استقامت دی الكتريك روغن بسيار زيان بخش می باشد . بطوريكه يك ورق نازك رسوب ، گراديان درجه حرارت مس به روغن را افزايش داده و در شرايط بارداری مشخص، درجه حرارت سيم پيچ بيش از حالت عادی (بدون رسوب ) می گردد . متأسفانه هنگامی كه روغن
ترانسفورماتور کلاً تعويض گردد اين رسوبات و لجن ها بر روی بوبين ها و هسته و جداره‏های داخلی ترانس باقی می ماند و دوباره با روغن جديد مخلوط شده و عملاً برای از بين بردن اين معضل كاری انجام نمی پذيرد.
رطوبت گيری
هنگام تخليه كامل روغن از داخل ترانس، رطوبت همچنان در بين هسته و سيم پيچها بجا می ماند و جدا نمی شود. هنگامی كه روغن جديد به داخل ترانس پمپ می شود. رطوبت و گازهای باقی مانده از روغن قبلی با روغن جديد مخلوط شده و خواص روغن جديد را بسيار پائين می آورد و حتی هنگامی كه با اتصال كوتاه كردن سيم پيچ های ثانويه اقدام بهرطوبت زدايی می نماييم، به دليل حرارت ايجاد شده در سيم پيچ ها رطوبت از آنها تبخير شده ولی قسمتی از رطوبت جدا شده دوباره در خود روغن حل می شود و ترانس رطوبت گيری كامل نمی شود .
خاموشی نسبتاً طولانی
بايد توجه داشت كه تعويض روغن ترانسهای هوايی ممكن است خيلی مشكل نباشد ولی همين كار در مورد يك ترانس kVA١٢٥٠ كه دارای ١١٠٠ ليتر روغن است، آن هم در حال نصب در پست، كاری بسيار مشكل خواهد بود . تعويض ترانس به دليل نامناسب بودن روغن آن، احتمالاً آخرين و غير اقتصادی ترين كاری است كه می توان انجام داد ولی برخیاز شركتهای توزيع كه فاقد امكانات لازم هستند . به ناچار و قبل از اينكه در يك نيمه شب ترانس سوختگی غافلگيرشان كند ، خاموشی لازم را اعمال كرده و ترانس را تعويض می نمايند.
اختلاط انواع روغن
در روش سنتی معمول كه روغن های مختلف در مخزن واحدی جمع آوری شده و سپس تصفيه می شوند. اينكار بدليل اينكه روغن های مختلف با تركيبات متفاوت و خواص گوناگون با يكديگر تركيب می گردند، باعث می شود مخلوط حاصله پس از تصفيه، ديگر كيفيت قبلی را نداشته و بسرعت پير و فرسوده و غيرقابل استفاده شود. در صورتيكه با استفاده از مكانيسم پيشنهادی توسط اين دستگاه، روغن ترانس بدون تركيب شدن با روغن های ديگر به تنهايی تصفيه شده و خواص خود را پس از تصفيه شدن کاملاً حفظ می كند.
دستگاهی كه در اين قسمت شرح خواهيم داد امكان تصفيه روغن را در حالت بارداری كامل ترانس و بدون هيچگونه خاموشی دارا بوده و مزايای متعددی می توان برای آن بر شمرد .
اين دستگاه در عين حال دارای قابليت استفاده جهت تعويض كل روغن ، تخليه روغن و روغن گيری بطريق خلاء ترانسفورماتور را نيز دارد . مزايای اين مكانيسم كه در عمل مشاهده شده است را بشرح زير می توان فهرست نمود :
١- حفاظت ترانسفورماتور در حين انجام عمليات تصفيه روغن
الف – جلوگيری از تخليه روغن ترانس بيش از حد نرمال
ب – جلوگيری از ورود حباب های هوا ، همراه با روغن به داخل ترانس بواسطه استفاده از دو مخزن خلاء
ج – لجن زدايی به طريق آرام و جلوگيری از شناور شدن يك مرتبه لجن و رسوبات در روغن
٢- لجن زدايی كامل
با گرم كردن تدريجی روغن و افزايش زمان تصفيه ( كه بدليل عدم اعمال خاموشی نگرانی از آن نيست) و با ايجاد حالتی مشابه با گردش طبيعی روغن كه در بارداری عادی ترانس، در مجاورت سيم پيچ های تحت تنش الكتريكی و حرارتی قرار گرفته و مدام در حالت گردش از مركز به جداره‏های داخلی ترانس حركت می كند، برای لجن زدايی كامل استفاده می نمائيم.
لجن های رسوب كرده در بدنه ، روی هسته خصوصاً در فضای بين كلافهای فشار ضعيف و فشار متوسط هنگامی كه ويسكوزيته روغن با اعمال تدريجی حرارت به پائين ترين سطح ممكنه رسيده و قابليت نفوذ پذيری آن در قسمت های مختلف ترانس بالا برده شود، از جای خود كنده می شوند. پس با گرم كردن تدريجی روغن ترانس توسط هيتر های دستگاه ، با فشار كمكی می توان لجنها را به تدريج بهمراه روغن، از ترانس خارج و توسط فيلتر های دستگاه از روغن جدا كرد . ميزانلجن های جدا شده از روغن، به اين روش قابل ملاحظه می باشد و روغن پس از پايان عمليات تصفيه ، کاملاً شفاف و فاقد هرگونه رسوب و لجن خواهد شد . ضمن آنكه انجام كار بصورت تدريجی مشكلات ناشی از كنده شدن ناگهانی لجنها از بدنه را نيز نخواهد داشت.
3- رطوبت گيری و جداسازی گازهای محلول

برای خرید نسخه ورد این مقاله اینجا کلیک نمایید


 

شماره سفارش  : 167
عنوان گزارش : گزارش کار  کارآموزی

(آشنایی با تاسیسات الکتریکی)به زبان : فارسی


فرمت :  ورد ( Word (doc
.
حجم فایل :  112 kb

تعداد صفحات : 41قیمت :  12,000 تومانبرای خرید نسخه ورد این مقاله اینجا کلیک نمایید

فهرست مطالب:بخش اول : آشنايي با تاسيسات الكتريكي
آشنايي با جريان سه فاز
روشهاي اندازه گيري توان
مزاياي سيستم سه فاز
عايق كابلها
علايم اختصاري كابلها
فيوز
انتخاب نوع فيوز
تعيين افت ولتاژ مجاز و انتخاب سطح مقطع هادي

بخش دوم : وسايل كنترل ساده
كليدها
1-كليد اهرمي  ساده
2-كليدغلطكي
3-كليد زبانه اي
راه اندازي موتورها با استفاده از كليد ستاره – مثلث :

بخش سوم : كليدهاي مركب
كليدهاي مركب
تعريف رله :
تعريف كنتاكتور
آشنايي با قطع كننده هاي ولتاژ (سكسيونرها) و كليدهاي قدرت (ديژنكتورها).
-سكسيونر ساده
موارد استعمال سكسيونرها
سكسيونرهاي قابل قطع زيربار
كليد قدرت يا ديژنكتور
تايمر(كليد زماني)
نمونه متن

اوایل مقاله:


  انتخاب نوع فيوز
براي خطوط ساده فيوزهاي ذوب شونده جهت حفاظت كافي است. اما در شبكه هاي گسترش يافته با مصرف كنندگان صنعتي تنها فيوزهاي ذوب شونده كافي نيست. زيرا در صورت سوختن يكي از سه فيوز قبل از دو فيوز ديگر موتور تحت ولتاژ دو فاز باقي مانده و خطر سوختن آن در بين است. بايد از فيوز بي متال و مغناطيسي استفاده كرد مقدار فيوز براي كابل يا سيم معلوم با توجه به شدت جريان مجاز عبوري از سيم و جريان نامي فيوز انتخاب مي شود.
جداول زير جريان مجاز سيم و فيوز را مشخص مي كنند.
تعيين افت ولتاژ مجاز و انتخاب سطح مقطع هادي
خطوط هادي الكتريسيته در حقيقت مقاومتهاي الكتريكي هستند كه از آنها جريان عبور مي كند. با اتصال مصرف كننده به چنين خطوطي و عبور جريان از آنها در خط افت ولتاژ پديد مي آيد.
با توجه به قانون اهم :            مقاومت خط ×  جريان مصرفي = افت ولتاژ
                                                            U = l.R
در انتهاي خط ولتاژ به اندازه U2 كمتر از ولتاژ ابتداي خط است. آنچه كه براي مصرف كننده مهم است تامين توان نامي آن است.
براي رسيدن به اني امر بايد نكات زير را درگرفت :
الف- سطح مقطع كابل و در نتيجه مقاومت آن را بايد طوري انتخاب كرد كه افت توان از حد معيني تجاوز نكند و در ضمن حرارت ايجاد شده در اثر عبور جريان از حد معيني تجاوز نكند.
ب- هاديها بايد استحكام مكانيكي كهفي داشته باشند. حداكثر افت ولتاژ به درصد در شبكه هاي گوناگون مطابق جدول زير مي باشد :
ولتاژ نامي شبكه    220/330    KV6    KV30    KV60
حداكثر افت ولتاژ    %5/3    %5    %10    %10

افت ولتاژ قابل در فشار ضعيف براي مصرف كننده هاي مختلف چنين است :
1-    افت ولتاژ در مورد مصرف كننده هاي روشنايي 5/1 درصد
2-    افت ولتاژ در مورد مصرف كننده هاي الكترومغناطيسي مانند موتور و غيره 3 درصد
موازي بستن آلترناتورها :
اتصال يك آلترناتور با آلترناتور ديگر بطور موازي و يا اتصال آلترناتوري به يك شبكه جريان متناوب را عمل سنكرونيزاسيون مي نامند. و براي سنكرونيزاسيون مناسب شرايط زير لازم است :
الف- تساوي ولتاژ موثر آلترناتورها
ب- متناسب بودن سرعت به طوري كه فركانسها باهم برابر باشند.
پ- تساوي فازها
 
بخش دوم : وسايل كنترل ساده
كليدها
جهت كنترل وسايل الكتريكي و مصرف كننده ها از وسايل مختلفي استفاده مي شود كه ساده ترين اين وسايل كليدها هستند. بطور كلي كليد وسيله اي است كه با تغيير حالتي كه در اين وسيله ايجاد مي شود. باعث قطع يا وصل مدار مي شود. عمل تغيير حالت كليد از نيروي مكانيكي ناشي مي شود و نيز اينكه اين نيروي مكانيكي مستقيماً به كليد اعمال شود و يا توسط انرژي ديگر مثل الكتريسيته.
مي توان كليدها را كلاً به دو دسته تقسيم نمود :
الف- كليدهاي ساده :
براي تغيير حالت احتياج به انرژي مكانيكي دارند كه بصورتهاي يك پل و دو پل و سه پل و … ساخته مي شوند كه از نظر ساختمان خود نيز به چند دسته تقسيم مي گردند.
ب- كليدهاي مركب :
اين كليدهاي نيروي مكانيكي را جهت تغيير حالت از انرژي واسطه اي دريافت مي كنند مثل رله ها و كنتاكتورها.
انواع كليدهاي ساده :
كليدهاي ساده بطور كلي به دو دسته تقسيم بندي مي شوند :
كليدهاي لحظه اي (شستي ها)
كليدهاي دائمي كه معمولاً از نظر ساختمان بصورتهاي اهرمي و غلطكي و زبانه اي ساخته مي شوند كه در مورد هركدام توضيحاتي داده مي شود.
1-كليد اهرمي  ساده
كليد اهرمي ساده از جمله ساده ترين كليدها بوده و بوسيله اهرمي كه به تيغه هاي كليد نيرو وارد مي كند ارتباط برقرار مي نمايد. تيغه هاي كليد به صورت يكنواخت به كنتاكتهاي ثابت وصل مي شوند. معمولاً از كليدها بيشتر براي جداكردن مدارهاي كم جريان استفاده مي كنند. در صنعت اغلب به اين «كليد چاقويي» و يا «كليد كاردي» مي گويند. در كليدهاي جريان كمتر با استفاده از دو كنتاكت كه با فاصله قرار دارند با بستن رشته سيم نازكي عمل فيوز را براي هر تيغه انجام مي دهند و در كليدهاي قدرت بالاتر از فيوزهاي كاردي (NH) در زير تيغه استفاده مي كنند.
2-كليدغلطكي

اواسط مقاله
سكسيونرهاي قابل قطع زيربار :
به علت اينكه در بيشتر شبكه ها و پستهاي كوچك كليد قدرت و سكسيونر و وسايل اضافي مربوط به چفت و بست آنها مبالغ زيادي از مخارج و هزينه كل تاسيسات را شامل مي گردد و به علت اينكه در اغلب موارد نصب كليد قدرت با مزاياي قطع و وصل سريع آن حتماً لازم و ضروري نيست كليد سكسيونر قابل قطع زير بار طرح و ساخته شد سكسيونر قابل قطع زير بار در ضمن اينكه بايد وظيفه يك سكسيونر را انجام دهد يعني در ضمن برداشتن ولتاژ يا قطع شدگي قابل رويت و مطمئن در مدار شبكه فشار قوي بوجود آورد بايد قادر باشد مانند يك ديژنكتور نيز قدرتها و جريانهاي كوچك الكتريكي را نيز قطع كند لذا هر سكسيونر قابل قطع زير بار بايد داراي وسيله اي براي قطع فوري جرقه باشد. سكسيونر قابل قطع زيربار اصولاً داراي قدرت وصل بسيار زياد است و مي تواند شدت جريانهايي با شدت 25 تا 75 كيلوآمپر را به خوبي وصل كند.
ولي قدرت قطع آن كم واز 400 تا 1500 آمپر تجاوز نمي كند لذا نتيجه مي شود كه اين كليدها براي قطع جريان اتصال كوتاه ساخته نشده و مناسب هم نمي باشند. در صورتي مي توان از سكسيونر قابل قطع زيربار در شبكه هاي فشار قوي استفاده كرد كه مجهز به فيوزهاي فشارقوي باشند فيوزهاي فشار قوي در ولتاژ 20 كيلو ولت داراي قدرت قطعي در حدود 400 مگاولت آمپر مي باشند كه جريان اتصال را در همان مراحل ابتدايي قطع مي كنند از آنچه گفته شد نتيجه مي شود كه سكسيونر قابل قطع زيربار فقط براي قطع جريان نامي شبكه مناسب است و جريان اتصال كوتاه را فيوز قطع مي كند نه كليد البته بايد متذكر شد كه پس از قطع جريان اتصال كوتاه توسط سوختن فيوز ساچمه فيوز به طور خودكار باعث قطع سكسيونر به صورت سه فازه خواهد شد چون سكسيونر قابل قطع زيربار بايد مدارهاي حاصل جريان را قطع و وصل بكند. بنابراين بايستي مجهز به محفظه احتراق بوده كه در داخل آن محفظه احتراق جرقه و قوس الكتريكي حاصل از قطع و وصل جريان را خاموش كند.
به محض فرمان قطع كليد تيغه اصلي از كنتاكت تيغه اصلي از كنتاكت ثابت كليد جدا مي شود و قوس الكتريكي كه ايجاد مي گردد در اثر دو عامل زير خاموش مي گردد :
1-    در اثر حرارت قوس الكتريكي مقداري گاز از سطح داخلي عايق متصاعد شده كه باعث خنك شدن جرقه شده و عمل خاموش شدن جرقه را سهل تر مي سازد.
2-    فاصله بين دو كنتاكت داراي جرقه در اثر بازشدن فنر در داخل محفظه احتراق به سرعت زياد شده اين اضافه فاصله باعث قطع جرقه مي گردد.

كليد قدرت يا ديژنكتور :
ديژنكتور كليدي است كه مي تواند در موقع لزوم جريان عادي شبكه و در موقع بروز خطا جريان اتصال كوتاه و يا جريان اتصال زمين و يا هر نوع جرياني با هر اختلاف فازي را سريعاً قطع كند در اتصال سه فاز كه يك حالت خاصي از بار متعادل است با اينكه فرمان قطع به هر سه قطب كليد يكجا و در يك زمان داده مي شود ولي قطع هر سه فاز تقريباً در فاصله يك چهارم پريود كه معمولاً از نظر زماني بسيار كوتاه است انجام مي گيرد. در انتخاب ديژنكتور بايد به نكات زير توجه شود :
1-    ولتاژ نامي كليد كه معمولاً برابر ولتاژ شبكه اي است كه كليد در آن نصب مي شود و مي تواند حدود 15% هم از ولتاژ شبكه كوچكتر باشد.
2-    جريان نامي كليد كه مساوي با بزرگترين جريان كار معمولي شبكه است.
3-    قدرت نامي قطع ديژنكتور كه بايد با قدرت اتصال كوتاه در محل كليد مطابقت كند در ضمن با همين قدرت قطع قدرت وصل نامي ديژنكتور نيز عملاً مشخص مي شود زيرا برحسب تعريف VDE بايد قدرت وصل كليد در حدود 5/2 برابر قدرت قطع آن باشد.
انواع ديژنكتورها :
1- روغني           2-كم روغن            3-هوايي ‍(هواي فشرده)           4-گازي(گاز SF6)
كليدهاي با قطع و وصل خودكار :
در وسايل خانگي، صنعتي و تجاري كليدهاي بسياري يافت مي شوند كه فرمان قطع خود را از سيستم يا وسيله ديگري دريافت مي كنند و در نتيجه وسايل متصل به مداري را بطور اتوماتيك كنترل مي كنند برخي از انواع مهم اين كليدها را در ذيل تشريح مي كنيم :
1-كليدهاي ساعتي : اين كليدها براي قطع و وصل اتوماتيك مدارها در ساعت معين بكار گرفته مي شوند. برخي از اين مدارها نظير چراغهاي ويترينها و چراغ خيابانها مي باشند. در انتخاب اين نوع كليدها لازم است به جريان مدار وظرفيت كليدها كه برحسب آمپر داده مي شود توجه شود.
اين كليدها ساختمانهاي مختلف دارند. در يك نوع آن از موتور كوچكي كه از نوع سنكرون انتخاب مي شود استفاده مي شود كه البته در صورت قطع برق از كار مي ايستد. در نوع ديگر ساعت مجهز به فنر است كه توسط موتور برقي كوك مي شود و در صورت قطع برق بكار خود ادامه مي دهد و دچار اختلال نمي گردد. در وصل كليدهاي ساعتي حتماً بايد فيوزي براي حفاظت موتور و فيوز ديگري براي حفاظت مدار بكار برد.
2-كليد فشاري : اين كليدها از تغييرات فشار فرمان مي گيرند و براي كنترل موتورهايي كه تلمبه و يا كمپرسورها را مي گردانند يا براي قطع توربين هاي بزرگ در صورت كم شدن فشار روغن ياتاقانها مورد استفاده قرار مي گيرند.
3-كليد حدي (محدود كننده ماميكر و سوئيچ) : اين كليدها از حركت و برخورد ماشين با وسايل متحرك به نقطه ثابتي فرمان مي گيرد و حركت آنها را كنترل مي كند. اين كليدها در جرثقيل ها و آسانسورها در مكاني كه حداكثر تغيير مكان مجاز دستگاه را معين مي كند نصب مي شود و دستگاه در برخورد به دسته آن مدار را قطع مي كند و سبب توقف مي گردد. از اين كليد در مدارهاي فرمان براي كنترل و محدود كردن حركت قسمتهاي مكانيكي، تغيير جهت حركت و در تايمرها و شناورها و … بعنوان كليد قطع يا وصل استفاده مي شود. ساختمان اين كليد مانند شستي بوده و توسط سيستم متحرك به آن نيروي فشار وارد شده و يا كشيده مي شود. به همين دليل سر اهرم متحرك آن بفرمهاي مختلف ساده، قرقره اي، گلوله اي و … مي باشد. در ميكروسوئيچ نيز مانند شستي، يا برطرف شدن نيروي مكانيكي وارده به اهرم آن مجدداً انرژي ذخيره در فنر ميكروسوئيچ آن را به حالت اول برمي گرداند.


برای خرید نسخه ورد این مقاله اینجا کلیک نمایید

دانلود گزارش کار کارآموزی برق با موضوع برق صنعتی - آموزش   
  elasoft net گزارش-کارآموزی-برق 
کارآموزی یکی از واحدهای درسی است که در اکثر رشته های فنی مهندسی معمولا در ترمهای     در این پست یک گزارش کار کارآموزی برق به زبان فارسی با عنوان برق صنعتی و   
دانلود رایگان گزارش کارآموزی رشته برق - مرکز دانلود فایل   
filedc  fa      دانلود-رایگان-گزارش-کارآموزی-ر   
دانلود رایگان گزارش کارآموزی رشته برق - بزرگترین مرکز دانلود فایل(مقاله     به کار رفته در کارخانه و سرویس کلیدها می پردازند که در طی گزارش کار آموزی به طور   
دانلود جزوات مهندسی برق - گزارش کارآموزی رشته ی برق قدرت   
web-javan  fa  category 34
گزارش کارآموزی رشته برق قدرت ( کار با تابلو برق)  یکی از دوستام از من این کارآموزی رو می خواست واسه همین من این رو واسه همه گذاشتم  گزارش کار آموزی رشته برق   
دانلود رایگان گزارش کار و گزارش کارآموزی (رشته مهندسی برق   
forum isatice  ›     › مهندسی برق
10 posts - ‎1 author
دانلود گزارش کار آزمایشگاه حفاظت و رله عنوان: گزارش کار آزمایشگاه حفاظت و رله صفحات
دانلود رایگان گزارش کارآموزی پشتیبانی فنی سوئیچ   
prozheha       دانلود-رایگان-گزارش-کارآموزی-پشتی   
Apr 25, 2014 - رشته ی برق (130)  جزوه ها (77); فیلم های آموزشی (1)      این گزارش کارآموزی با فرمت Word ارایه شده و قابل ویرایش است  دانلود رایگان گزارش کارآموزی   
دانلود رایگان گزارش کارآموزی رشته برق صنعتی
antiv us rssnews   دانلود-رایگان-گزارش-کارآموزی-ر   
رایگان کار آموزی مخابرات رشته الکترونیک,گزارش کارآموزی برق مخابرات     دانلود رایگان گزارش کارآموزی کارخانه ایران خودرو - مهندسی برق | پروژه ها
دانلودسرا - دانلود گزارش کارآموزی رشته برق
dl-sara  fa      دانلود-گزارش-کارآموزی-رشته-ب   
دانلود گزارش کارآموزی برق رشته مهندسی برق در شرکت برق     برچسب‌ها: دانلود گزارش کارآموزی رشته برق, گزارش کار رشته مهندسکار آموزی الکترونیک - istgah  - فرصتهای دانشجویی
  istgah  f eview kid_385     1081827 html
موسسه عالی کاوشگران از میان فارغ التحصیلان دانشگاهی در رشته مهندسی الکترونیک کارآموز می پذیرد ,شرایط :,کار آموزی الکترونیک - istgah  - فرصتهای   
دانلود گزارش کارآموزی رشته الکترونیک - مایکرو دیزاینر   
microdesigner   دانلود-گزارش-کارآموزی-رشته-الکتر   
Dec 10, 2013 - کارآموزی یکی از واحدهای دانشگاهی می باشد که دانشجویان باید مدتی مشخص را در واحد صنعتی در ضمینه الکترونیک یا مرتبط به آن سپری کنند تا با   
دانلود گزارش کارآموزی الکترونیک در ایران خودرو | پروژه دات کام
  prozhe  گزارش-کارآموزی-الکترونیک-ایران   
Nov 6, 2013 - عنوان گزارش : کارآموزی الکترونیک در ایران خودرو قالب بندی : PDF قیمت : رایگان شرح مختصر : دانشجویان کارشناسی رشته های مهندسی پس از گذراندن   
دانلود رایگان گزارش کارآموزی الکترونیک
antiv us rssnews   دانلود-رایگان-گزارش-کارآموزی-ال   
25 آوريل 2014     دانلود رایگان گزارش کارآموزی پشتیبانی فنی سوئیچ مخابرات – مهندسی     فصل دوم : ارزیابی بخش های مرتبط به رشته الکترونیک; موقعیت رشته 
دانلود گزارش کارآموزی الکترونیک در مخابرات - تالار گفتگوی ایرانیان
   an-forum   thread-378839 html
May 16, 2014 - عنوان گزارش : کارآموزی الکترونیک در مخابرات قالب بندی : PDF شرح مختصر : مدل یک سیستم مخابراتی الکتریکی هدف اصلی این سیستم انتقال   
دانلود گزارش کارآموزی الکترونیک در ایران خودرو
16 May 2014
دانلود رایگان گزارش کارآموزی رشته برق – تابلوهای برق
17 Dec 2012
More results from    an-forum 
دانلود رایگان گزارش کارآموزی پشتیبانی فنی سوئیچ   
prozheha       دانلود-رایگان-گزارش-کارآموزی-پشتی   
Apr 25, 2014 - مقدمه; فصل اول : آشنایی با مکان کارآموزی; تاریخچه; نمودار سازمانی     فصل دوم : ارزیابی بخش های مرتبط به رشته الکترونیک; موقعیت رشته کارآموز   
گزارش کارآموزی الکترونیک و مخابراتی - دانلود پروژه رایگان
maghalesh  sky      گزارش-کارآموزی-الکترون   
مکان کارآموزی : مرکز تلفن امیر کبیر مقدمه فصل اول : ساختار مخابرات در ایران واستان فارس فصل دوم: شرح قسمت های مختلف کاراموزی فصل سوم:مدولاسیون و ساختار   
گــزارش کـارآمـــوزی الکترونیک موضوع واحد پشتیبانی فنی   
maghalesh  sky  1393 03 12 post-1372 
گــزارش کـارآمـــوزی الکترونیک موضوع واحد پشتیبانی فنی سوییچ مخابرات  گــزارش کـارآمـــوزی  دانشکده فنی مهندسی گروه الکترونیک  مکان: شرکت مخابرات استان 
دانلود گزارش کارآموزی الکترونیک و مخابرات(واحد پشتيبانی   
filedc  fa      دانلود-گزارش-کارآموزی-الکترون   
دانلود گزارش کارآموزی الکترونیک و مخابرات(واحد پشتيبانی فنی سوييچ مخابرات) - بزرگترین مرکز دانلود فایل(مقاله,پروژه،تحقیق،گزارش کارآموزی،پایان نامه، و    )
دانلود گزارش كارآموزي - رشته الكترونيك
  redownload       Electronics    دانلود-گزارش-كار   
Oct 27, 2011 - نقشه سایت • فایل • صفحه اصلی • موضوع • مهندسی برق - الکترونیک کتب الکترونیکی مقالات دانلود گزارش كارآموزي - رشته الكترونيكی برق, دانلود گزارش کارآموزی در   
دانلود رایگان گزارش کارآموزی رشته برق – تابلوهای برق - تالار   
   an-forum   thread-281943 html
Dec 17, 2012 - گزارش کارآموزی رشته برق – تابلوهای برق، برق یکی از صنایعی است اگر     در حال حاضر بیشترین بازار کار را در رشته‌های برق سیستم‌های قدرت به   
گزارش کارهای آز رشته برق | مهندس | هر آنچه یک دانشجوی مهندسی   
  mohandes org category barq azbarq 
Aug 10, 2014 - گزارش کاری که اینبار بر روی وبسیات قرار می دهیم با گزارش کار های دیگر اندکی فرق دارد این گزارش کار الکترونیک با نرم افزار پروتئوس نوشته   
دانلود رایگان گزارش کارآموزی رشته برق – تابلوهای برق
powercontrol lox       گزارش%20کار%20آموز   
مطالبی آموزشی در کنترل • جزوات مهندسی برق • مقالات مهندسی برق • گزارش کار آموزی برق • برق (صنعتی و ساختمان) • MATLAB • هوش مصنوعی • نرم افزارها