دانلود مقاله CLEARANCE کلرانس در خطوط هوایی و پست های فشار قوی

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 109: کلرانس در خطوط هوایی و پست های فشارقوی

این مقاله 90 صفحه، به زبان فارسی و با فرمت ورد میباشد.


دانلود خلاصه پروژه CLEARANCE کلرانس در خطوط هوایی و پست های فشار قوی
 برای اطلاعت بیشتر و خرید اینترنتی این پروژه (109) اینجا کلیک کنید
*** لینک های پرطرفدار ***
فهرست مطالب این پایان نامه:
فصل اول : معر في دفتر استاندارد وزارت نيرو
فصل دوم: فواصل مجاز در طول خط (بدون در  نظر گرفتن ولتاژ)
فصل سوم : فواصل الکتريکي استاندارد در طول خط                    
فصل چهارم   : مرور سطح عايق در تجهزات  استاندارد  IEC  
فصل پنجم : رعايت فواصل الکتيريکي  در پستهاي فشار قوي
فصل ششم  : نرم افزار طراحي و Clearance  استاندارد در خط
تعاريف واژه ها
منابع
نمونه ای از متن این پروژه :

فاصله هادي ها از هم بايد بر طبق استاندارد باشد چون امكان دارد :
1-    در هنگام وزش باد دو هادي با هم تلاقي پيدا كرده و باعث اتصالي وعملكرد رله هاي مخصوص شود .
2-    امكان دارد با پاره شدن هادي بالايي و اتصالي آن با هادي پاييني مشكلي بوجود آورد.
3-    اصولا وقتي دو خط نزديك هم باشد امكان دارد اثر مغناطيسي خط اول بر خط دوم مخرب باشد . به اين صورت كه جريان هادي اول باعث ايجاد ميدان مغناطيسي شده و ولتاژي در هادي دوم القا كند همين هم باعث هارمونيك در خط دوم شده و مشخصه ولتاژي و جرياني خط تغيير پيدا مي كند . و همين تغيير باعث ايجاد اختلال در دستگاههاي صنعتي و.. مي شود.(كوتاهي عمر دستگاه و ....).
در اين فصل  فاصله هادي ها از هم  را مي توان به دو بخش تقسيم کرد :
1-    فاصله هادي هاي خط بين فازي و فاز به زمين .
2-    فاصله خط تا خطوط ديگر ، که اين خط مي تواند خط انتقال يا توزيع بوده و يا خطوط مخابراتي باشد.
تذکــــــر : استاندارد فاصله هاي بين هادي هاي دو خط مجزا در جدول 1-3 آمده است . و البته فرض بر آن است كه اين خطوط داراي رله هاي خطاي زمين مي باشد .
در حالت تقاطع دو هادي سه حالت را در نظر مي گيريم :
الف) هر يك از هادي ها در   ، بدون وزش باد ، با بار گزاري ضخامتي از يخ به صورت شعاعي بر روي خط.
ب)با هادي هايي در درجه حرارت ( كه اين درجه انتخابي است ولي معمولا از  كمتر در نظر مي گيرند ) .
ج) حداكثر درجه حرارت ،بدون وزش باد ،كه ماكزيمم فاصله تا زمين را بايد در نظر داشت .
نمايش مدل PLS_CADD/LITE
   وقتي شما يك پروژه موجود PLS_CADD/LITE را لود مي كنيد يا وقتي كه شما OK را در انتهاي جعبه پيام  Loads Setup كليك مي كنيد شما به صورت پيش فرض دو مدل از نمايش به مانند شكل ،  نماي سمت چپ نماي پروفيل (طرح عمودي ، محور  پهناي دكل  را مي دهد) و نماي سمت راست نماي سه بعدي (3-d view) و شما مي توانيد اين نما ها را دست كاري كنيد يا پنجره  كامل  همچنان كه شما مي توانيد با برنامه PLS_CADD انجام دهيد را دارا مي باشد .  اگر شما مدل دكل را وارد نكنيد ، سيم ها و نقاط بكار برده شده را بدون دكل ها مي بينيد . براي مثال شكل 15-6 نماي يك پروفيل (در انتهاي سمت راست پنجره)  ، نماي سه بعدي (در بالا سمت راست پنجره)  و گزارش بارهاي يك سيستم دو سيمه ساده بصورت حاضر براي يك هادي دراك در موقعيت دكل در زاويه خط 10 درجه  را نشان مي دهد.  اين قسمت دو خط از داده ها را در Model Setup  جدول سيم ها براي ساخت يك مدل را مي گيرد .  سيستم با يك بارگذاري دو موردي مواجه است ، با  شرايط بارگذاري سنگينNESC با وزيدن باد سنگين براي ساختن مدل در هر دو راستاي عرضي مثبت و منفي دكلها  .
15،3 محاسبات مهندسي و گزارشات
با يك بار مدل كردن  PLS_CADD/LITE  شما مي توانيد عمليات دكل زير را ببينيد :
Structure/Loads/Report
اين عمليات اطلاعات طراحي بار گذاري را بر روي تير نشان مي دهد . آنچنان كه در شكل
15-6 ديده مي شود گزارش بارها  در ابتدا شامل مورد هر بار و هر سيم مي باشد :
1)    بارهاي سيم در سيستم مختصات اسپن . اين بار ها داراي جهت هاي نشان داده شده در شكل 15-3 مي باشد . كه دقيقا مساوي عكس العمل  در انتهاي هر يك از سيم ها بر حسب ضريب بار بحث شده در بخش 7.3.12.3 . بارهاي عمودي شامل مقره ها و يا متعادل كننده ها نمي شود .
2)    بارهاي دكل توسط سيمهاي تنها نسبت به ساختار دكل عمودي ، راستاهاي طولي و عرضي . بارهاي عمودي هم اكنون شامل وزن مقره ها و متعادل كننده ها مي باشد .
سپس گزارش هايي كه در قسمت SUMS از بارهاي بخش 2بالا براي همه سيم ها كه به يك نقطه دكل بكار برده شده مي روند . اين بارها داراي طراحي بار گذاري  نهايي در نقطه بكار برده شده مي باشند .
سر انجام  ليست گزارشات محاسبت طراحي همچنان در بخش 7.3.12.5. توصيف شده است .
متون مهم بخش :
شما بايد از دو روش متفاوت كه براي محاسبه  طراحي بارگزاري نقاط بكار برده شده براي محاسبات سيم ها كه باز به اينكه با هندسه كامل مدل شده باشند(بخش  15.1.3.1 يا 15.1.3. 2)  يا با اسپن وزني و اسپن بادگير (بخش 15.1.3.3) بستگي دارد استفاده مي شود آگاه باشيد.
وقتي يك مدل با هندسه واقعي خودش مدل شده باشد ، بار ها هميشه توسط محاسبات توصيف شده در بخش 12،7،3محاسبه مي شود . ممكن است يك تفاوت خفيف بين اين بارها و بارهاي كه توسط روش هاي ساده تر مرسوم ، كه طول سيم ها را در اسپن يانه تركيدگي در اثر فشار باد است داشته باشد  .
وقتي كه مدل با اسپن بادگير و وزني آن توصيف مي شود ، بارهاي غير عامل در سيستم مختصات اسپن (كه آنها در شكل 15-3 نشان داده شده است) بر اساس مفروضات قديمي پايه گذاري شده اند :
1)    عرض جغرافيايي بارگذاري باد ، T ، در انتهاي سيم برابر UH (شكل 7.2-3 ديده شود) بر حسب اسپن بادگير مي باشد .
2)    بارگذاري عمودي ،T، برابر (UW+UI) بر حسب اسپن وزني مي باشد .
3)    طول جغرافيايي بارگذاري ،T، مولفه افقي تنش در قاعده هايي كه توسط نتايج  UR ايجاد مي شود .