دانلود پروژه در مورد بررسی افزایش راندمان توربین های گازی توسط سیستم مدیا

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 94: بررسی افزایش راندمان توربین های گازی به وسیله سیستم مدیااین مقاله 138 صفحه، به زبان فارسی و با فرمت ورد میباشد.دانلود خلاصه پروژه بررسی افزایش راندمان توربین های گازی توسط سیستم مدیا برای اطلاعات کامل و خرید اینترنتی این پروژه (94) اینجا کلیک کنید
*** لینک های پرطرفدار ***
فهرست مطالب این پایان نامه:فصل اول : تأسيسات فاگ

فصل دوم : ملاحظات اقتصادي و تکنولوژيکي براي عمليات افزايش کارايي نيروگاه سيکل ترکيبي

چکيده
مقدمه
افزايش خروجي
    خنک سازي هواي ورودي توربين گاز
    خنک سازي تبخيري
    روش خنک سازي تبخيري
    تئوري خنک سازي تبخيري
    کولر هاي تبخيريwetted-honeycomb (خانه زنبوري-ترشده)
    ميزان نيا ز آب براي کولر هاي تبخيري
    مه پا ش ها  
    موا د تبخير کننده و مقايسه مه پاشي
    موا د تبخير کننده
    مه پاشي ورودي
خنک سازي ورودي تبخيري
    سرد سا زي ورودي
    روش هاي سرد سازي ورودي
    ذخيره کننده  ا نرژي حرارتي  Off-Peak
    مقايسه خنک سازي مستقيم و ذخيره انرژ حرارتي
    تبخير کننده هاي گا ز LNG/LPG
افزايش قدرت
    تزريق بخار/ آ ب  توربين گاز
    مکمل آ تش HRSG
    آتش زني پيک
    تاريخچه  ا فزايش خروجي
افزايش راندمان
گرما دادن سوخت
مطالعه حالت افزايش عملکرد
    فرضيات/پايه توصيف نيروگاه
توصيف روشها
بحث
مجراي آ تش HRSG
    خنک سازي مه پا شي / تبخيري ورودي توربين گا ز
    سرد سا زي ورودي توربين گا ز
    نتايج
    مجراي آتش HRSG
مه پا شي ورودي هواي توربين
    خنک سا زي تبخيري توربين گا ز
    سرد سازي هواي ورودي توربين گا ز
نتيجه گيري
مراجع
فهرست معاني
    اصطلاحات اقتصادي
    اصطلاحات ديگر
نمونه ای از متن این پروژه :


خنك سازي تبخيري
خنك سازي با تبخير كه سرما افشاني يا سرمايش نيز ناميده مي‌شود، مي‌تواند با تزريق عمدي مه به جريان هواي ورودي كه بيشتر از مقداري است كه مي‌تواند در شرايط معين آب و هوايي محيط تبخير شود، صورت پذيرد. جريان هوا قطره‌هاي تبخير نشده‌ مه را به قسمت كمپرسور منتقل مي‌كند. دماهاي بالاتر در كمپرسور، ظرفيت رطوبت پذيري هوا را افزايش مي‌دهد. بنابراين قطره‌هاي مه كه در مسير هواي ورودي تبخير نشده‌اند، در كمپرسور تبخير مي‌شوند. زمانيكه مه تبخير مي‌شود، سرد شده و هوا را چگالتر مي‌كند. اين موضوع افزايش حجم كلي جريان هواي عبوري از درون توربين گازي و كاهش كار نسبي تراكم را در پي دارد كه باعث افزايش توان مضاعفي مي‌شود. خنك سازي مه باعث مي‌شود كه عملگرهاي توربين، توان هاي تقويتي بدست بياورند كه از توان قابل حصول بوسيله سيستم خنك كننده تبخيري رايج، بيشتر است.
حدود خنك كنندگي به طور كامل بررسي نشده ولي مزاياي ذكر شده براي آن قابل توجه است. از لحاظ تئوري، مي توان با تزريق مه كافي، تواني به بزرگي توان بدست آمده از سرد كردن هواي ورودي تا زير دماي حباب خيس و با هزينه‌اي جزئي بدست آورد. اين موضوع هنوز مشاهده نشده‌است. يك ايراد محتمل به خنك سازي وارد است: 
اگر قطرات آب خيلي بزرگ باشند، احتمال ساييدگي پره‌هاي كمپرسور در تماس با مايع وجود دارد. بمباران سطح يك فلز با قطرات آب ممكن است به توسعه خراشهاي ريز در سطح فلز منجر شده و باعث تخلخل سطح شود.
خنك سازي مي‌تواند از طريق مه افشاني آب اتميزه شده بين قسمتهاي كمپرسور توربين هاي گاز، كه كمپرسورهاي فشار بالا و فشار پايين دارند، صورت پذيرد. سيستم GE LM6000 SPRINT نمونه‌اي از چنين سيستمي‌است. آب از طريق 24 لوله‌اي كه بين كمپرسورهاي پرفشار و كم فشار روي LM6000  دو محور قرار دارند،‌تزريق مي‌شود. (شكل 10)
با استفاده از هواي پر فشار كه از مرحله هشتم سوختن بدست آمده، آب به صورت قطره هايي با قطر كمتر از 20 ميكرون پاشيده مي‌شود. تزريق آب دماي خروجي كمپرسور را به طور قابل ملاحظه‌اي كاهش مي‌دهد و اين امر موجب مي‌شود تا توربين در حد كنترل طبيعي كه با دماي احتراق در ارتباط است كار كند نه در محدوده دماي خروجي كمپرسور. نتيجه خروجي بيشتر و بازده بهتراست. افزايش خروجي تا بيش از 20% و بازده تا 9/3% در    روزها قابل حصول است. LM6000 در مقايسه با برخي از ماشنيهاي فريم دار، نسبت افت - نسبتي كه در آن خروجي با افزايش دماي هوا كاسته مي‌شود- تندتري دارد. بنابراين LM6000 معمولا در تكنولوژي چيلر بكار رفته است.
 
شكل 10- دياگرام سيستم LM6000PC SPRINT
تكنولوژي اسپرينت اين اجازه را به اپراتور مي‌دهد تا بخش اعظم توان تلف شده در روزهاي گرم را بدون متحمل شدن بودجه و هزينه هاي عملياتي چيلرها بازيابي كند.  كيت هاي بهبود يافته  اسپرينت براي ماشينهاي LM6000  موجود، در دسترس است. تحقيقاتي در جريان است تا راهي براي استفاده از سرمايش افشانه اي در بخش كمپرسور كم فشار LM6000 پيدا شود. قبل از اينكه بتوان از خنك سازي تبخيري استفاده كرد، محدوده‌هاي ماكزيمم بار توربين گازي تركيبي و الگوريتهاي كنترل جهت كسب اطمينان از عدم تجاوز از محدوده طراحي شده، بايد به دقت بازبيني شود. بررسي مشابهي نيز بايد در مورد ژنراتور، توربين بخار و سيستمهاي كمكي صورت پذيرد.
خنك كردن ورودي
سيستمهاي خنك سازي ورودي شامل دو دسته چيلرهاي مستقيم و ذخيره حرارتي مي‌باشند. سيستمهاي گاز مايع شده طبيعي (LNG) از منبع سوخت بهره برده و از اثر خنك كنندگي كه با تبخير گاز مايع در ارتباط است استفاده مي‌كنند. سيستم هاي ذخيره حرارتي از دوره هاي قطع پيك توان جهت انباشتن انرژي گرمايي به صورت يخ جهت خنك سازي ورودي در طي پريودهاي تقاضاي پيك توان استفاده مي‌نمايند. سيستمهاي خنك سازي مستقيم از خنك سازي مكانيكي يا جذبي استفاده مي كنند. تمامي اين روشها براي نيروگاه‌هاي جديد و بهبود نيروگاه كانديد هستند. همانند  سرمايش تبخيري ، كاهش حقيقي دما از حلقه سرمايش، تابعي از طراحي تجهيزات و شرايط محيط است. بر خلاف كولرهاي تبخيري, حلقه‌هاي سرمايشي قادرند كه دماي حباب خشك ورودي را پايين تر از دماي حباب نمناك محيط بياورند. كاهش حقيقي دما فقط توسط ظرفيت وسيله خنك كننده، كارايي حلقه ها و حد قابل قبول دما/ رطوبت كمپرسور، محدود مي‌شود. شكل 11 چرخه سرمايش معمولي مبتني بر دماي   حباب خشك محيط و 20 %‌ رطوبت نسبي را نشان مي‌دهد. سرمايش اوليه  از يك نسبت ثابت رطوبت پيروي مي‌كند.
زمانيكه هوا رو به اشباع مي‌رود، رطوبت شروع به تراكم و خروج از هوا مي‌كند. اگر هوا خنك تر شود، رطوبت بيشتري به مايع تبديل مي‌شود. هنگاميكه دما به اين حالت نزديك مي‌شود، گرماي بيشترو بيشتري از  هوا گرفته شده كه جهت متراكم كردن آب مورد استفاده قرار مي‌گيرد. اين امر ظرفيت كاهش دما را كم مي‌كند. به دليل امكان تراكم آب، مهاركننده‌هايي بايد در چرخه ها قرار داده شود تا از فرو بردن آب زيادي بوسيله توربين هاي گاز جلوگيري به عمل آيد. نقطه دقيقي كه در آن سرمايش بيشتر ديگر ميسر نيست، به خروجي مطلوب توربين گاز و ظرفيت سيستمهاي خنك كننده بستگي دارد. در نمودار شكل 11 به وضوح ديده مي‌شود كه هوا مي‌تواند پايين تر از دماي حباب مربوط به محيط خنك شود. 
در اينجا يكي از مزاياي مهم سيستم چرخه سرمايشي نهفته است. گرچه بايد اشاره كرد كه حد پايين عمل خنك كننده، دماي   ورودي كمپرسور با رطوبت نسبي 95% است. در دماهاي پايين تر از   با چنين رطوبت نسبي بالايي، يخ زدگي كمپرسور و خطر خرابي قطعات وجود دارد.
 
روشهاي سرمايش ورودي
سرمايش مستقيم
سرمايش مستقيم ، سرمايي فوري براي افزايش ظرفيت ارائه مي كند. بخشي از توان خروجي براي راه اندازي سيستم به كار مي‌رود. سيستم‌هاي سرمايش مستقيم بر اساس همان اصولي عمل مي‌كنند كه فرايند هاي صنعتي سرد و سيستمهايHVAC در ساختمان هاي بزرگ درساليان متمادي داشته‌اند. چيلرهاي مكانيكي بزرگ كه با برق كار مي‌كنند ممكن است در مبدل‌هاي گرما (حلقه‌هاي سرمايش) در ورودي توربين هاي گاز مورداستفاده قرار گيرند. اين مبدلهاي گرما تقريبا يك اينچ آب به افت افشار ورودي اضافه مي‌كنند. اگر گرماي اضافي قابل دسترسي باشد،‌چيلرهاي جذبي كه از گرما به عنوان منبع انرژي استفاده مي‌كنند، جايگزين خوبي هستند. اين چيلرها معمولا بيشتر از چيلرهاي مكانيكي با همان ظرفيت هزينه دارد ولي هنگام كاركردن سربارهاي كمتري دارند. دماي هواي ورودي توربين گاز بسته به نقطه شبنم هواي محيط، گرماي اضافي موجود و سايز چيلرها ، مي‌تواند به 45 تا   كاهش يابد. چيلرهاي مكانيكي مقدار زيادي توان مصرف مي‌كنند، بطوريكه گين خالص آنها كمتر از يك سيستم جذبي است. سرماساز چيلر نياز به خنك شدن دارد. چيلرهاي آب سرد نيازبه يك برج خنك كننده دارند. چيلرهاي مكانيكي را هم مي‌توان با هوا خنك كرد، در حاليكه چيلرهاي جذبي فقط به صورت مدلهاي آب سرد موجود است. براي انجام سرمايش مستقيم چند روش وجود دارد. اين روشها به دو نوع اصلي تقسيم مي شوند:‌انبساط مستقيم و سيستم‌هاي آب سرد.


 برای اطلاعات کامل و خرید اینترنتی این پروژه (94) اینجا کلیک کنید
*** لینک های پرطرفدار ***