دانلود مقاله رایگان در مورد برقگيرها

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 69: برقگيرها


این مقاله 17 صفحه، به زبان فارسی و با فرمت ورد میباشد.نمونه متن:

 انتخاب و محل نصب برقگيرها :
هماهنگي عايقي بين سيستم حفاظت شونده و سيستم حفاظت كننده مسئله بسيار مهمي است . بدين معني كه سيستم حفاظت كننده بايد به طور كامل از عهده حفاظت سيستم حفاظت شونده برآيد و نيز خود ، محفوظ بماند . چون برقگير بين يك سيم فاز و زمين وصل مي شود لذا انتخاب ولتاژ نامي برقگير بر اساس بيشترين ولتاژ فاز به زمين انجام مي شود . ماكزيمم ولتاژ فاز به زمين غالبا در حالت اتصال كوتاه يكفاز بازمين به وجود مي آيد . البته مقدار اين ولتاژ به چگونگي زمين كردن سيستم بستگي دارد مثلا در سيستمي كه بطور موثر زمين شده است مقدار اين ولتاژ به حدود 80% ولتاژ فاز به فاز مي رسد و در سيستمي كه اصلا زمين نشده است اين ولتاژ به 100 مي‌رسد .
اصولا برقگيرها متناسب باماكزيمم اختلاف سطح در فركانس نامي شبكه انتخاب مي شوند . ماكزيمم مقدار اين اختلاف سطح در هر حال نبايد از 15/1 اختلاف سطح نامي شبكه تجاوز كند . در ضمن نوع شبكه ( زمين شده يا زمين نشده ) و در نتيجه مقدار از دياد ولتاژهاي فازهاي سالم در اثر زمين شدن يكي از فازها نيز در انتخاب ولتاژ برقگير و عملكرد صحيح برقگير بسيار موثر است . در شبكه هاي زمين نشده و يا شبكه هائي كه نقطه صفر ستاره آن باسلف زمين شده اند معمولا اختلاف سطح برقگير كه بين سيم فاز و زمين بسته مي شود برابر اختلاف سطح فاز به فاز شبكه انتخاب مي‌شود . در شبكه هاي زمين شده اختلاف سطح برقگيرها معمولا برابر 80 % اختلاف سطح فاز به فاز شبكه انتخاب مي شود .
برقگيرها بادو جريان ضربه أي نامي 5 KA  ،‌ 10 KA ساخته مي شوند كه معمولا 5KA آن بيشتر مواقع كافي است و فقط در مناطق بارعد و برق و صاعقه هاي پي در پي شديد كه برقگير متوالياً تحت فشار قرار مي گيرد برقگيرهاي باجريان ضربه أي 10KA مناسبتر مي باشند .
در تأسيسات و پست هاي فشار قوي برقگيرها در ابتداي خطوط انتقال وارد شده به پست و نيز در كنار ترانسفورماتور هاي قدرت و راكتورها و خازنها نصب مي گردند  و بعضي اوقات ممكن است روي باس بارها نيز نصب گردند ولي محل دقيق برقگيرها بايد محاسبه شود .
4-9- پارامترهاي اساسي در انتخاب برقگير :
برقگيرها كه معمولا از نوع بدون فاصله هوايي بامقاومت غير خطي آن بيشتر استفاده مي شود داراي پنج مشخصه اصلي كه جهت تعيين آنها به كار برده مي شود هستند كه ذيلاً اين پنج مشخصه اصلي شرح داده خواهد شد :
1-4-9- سطح حفاظت مورد نياز برقگير: (PROTECTION LEVEL)
عبارتست از مقدار ولتاژي كه برقگير تجهيزات فشار قوي را در برابر آن محافظت مي كند . كه آنرا باpL نمايش مي دهند و مقدار آن از رابطه زير بدست مي آيد :
 ولتاژ اسمي برقگير :
مهمترين خصوصيت برقگيرها ، قطع شرايط تخليه همزمان باتبديل جريان موجي به جريان سينوسي فركانس 50 هرتز مي باشد . همزمان بابرقراري جريان سينوسي فركانس 50‌، مقدار اين جريان توسط مقاومت غير خطي سري بافواصل هوايي محدود گرديده ، در فاصله 4ـ3 ميلي ثانيه قطع مي گردد . جريان سينوسي فركانس 50 برقرار شده در فاصله زماني فوق پس از جريان تخليه موجي به جريان باقيمانده برقگير يا Follow Current  موسوم مي باشد . جريان باقيمانده هنگامي قطع خواهد گرديد كه ولتاژ ظاهر شده در محل برقگير از ولتاژ مشخص و استاندارد تعيين شده جهت برقگيرها موسوم به ولتاژ اسمي كمتر مي باشد . ولتاژ اسمي برقگير شرايط قطع جريان تخليه را مشخص ساخته ، كميت اصلي كنترل كننده جريان باقيمانده مي باشد .
به منظور قطع جريان باقيمانده لازم است ولتاژ اسمي برقگير همواره بيشتر از ولتاژ فاز به زمين شبكه در محل برقگير باشد . به منظور اطمينان از فراهم گشتن شرايط قطع جريان تخليه در برقگير ، افزايش احتمالي ولتاژ فاز به زمين در محل برقگيرها يا اضافه ولتاژ موقت در نظر گرفته مي شود . ولتاژ اسمي برقگير لازم است بيش از اضافه ولتاژ موقت ظاهر شده در محل برقگير در جهت برقراري جريان تخليه در آن باشد .
جريان تخليه برقگير در استاندارد IEC مقادير 5/1 ، 5/2 ، 5 ،‌ 10، 20 كيلو آمپر مي باشد . مقدار جريان تخليه به خصوصيات جغرافيايي منطقه و ناحيه نصب برقگير و ولتاژ اسمي ايستگاه بستگي دارد .
در رديف ولتاژهاي اسمي   از برقگيرها باجريان تخليه 10‌ـ 20 كيلو آمپر استفاده مي‌شود .
حداكثر ولتاژ سينوسي فاز ـ زمين بارابطه زير مشخص مي شود :
 
6-9- حفاظت در مقابل صاعقه :
پست‌هاي فشار قوي كه در هواي آزاد نصب مي شوند بايد داراي تأسيساتي براي حفاظت در مقابل برخورد مستقيم صاعقه باشند ،‌ زيرا برقگيرهائي كه در پست نصب مي شوند ، فقط جلوي امواج سيار را كه بوسيله سيم هاي انتقال انرژي بداخل پست هدايت مي شوند را مي گيرند .
براي جلوگيري از برخورد مستقيم صاعقه به تاسيسات پست فشار قوي از سيم زمين ( گارد ) استفاده مي شود كه در بلندترين نقاط دكلها كشيده مي شود . اين نوع برقگيرهاي سيمي اغلب در اثر برخورد صاعقه قطع مي شوند و بااتصال به قطعات زير ولتاژ باعث اتصال كوتاه لحظه أي يك فاز ه مي شوند كه چون سيم مي سوزد خود به خود اين اتصالي هم بر طرف مي شود .
براي سيم هاي برقگير يا به عبارت ديگر صاعقه گير اغلب از جنس آلومينيوم فولاد استفاده مي شود. در بعضي از تاسيسات جديد از ميله هاي بلند برقگير به جاي سيم استفاده مي شود كه در روي دكلهاي بلند نصب مي شوند . اين برقگيرها معمولا از لوله آهن سفيد است و در تاسيسات بزرگ و گسترده كافي و كاملا موثر نيست .
7-9- انتخاب نوع و پارامترهاي اساسي برقگير پست كمال آباد
با توجه به اينكه پست مورد نظر در منطقه أي باآلودگي سبك قرار دارد بنابراين ضريب آلودگي برابر
=20(mm/Kv)  خواهد بود .