راهنمای اندازه گيری و تحلیل بهره وری در واحدهای صنعتی

نظرات 0

مقالات زیر مربوط به رشته های

مدیریتمیباشند


 

شماره سفارش  : 168
پروژه : راهنمای اندازه گيری و تحلیل بهره وری در واحدهای صنعتی
به زبان : فارسی


فرمت :  ورد ( Word (doc
.
حجم فایل :  2.3 Mb

تعداد صفحات : 76قیمت :  22,000 تومانبرای خرید نسخه ورد این مقاله اینجا کلیک نمایید

فهرست مطالب:1)    مقدمه
2)    مفهوم بهره وري
3)    شاخصهاي مهم بهره وري
1.3) بهره وري کار
2.3) بهره وري سرمايه
3.3) بهره وري مواد اوليه
4.3) بهره وري انرژي
5.3) چگونگي محاسبه شاخص بهره وري کل
4)    مفاهيم مورد استفاده در محاسبه شاخصهاي بهره وري
1.4) ارزش افزوده          Added Value) )                                                                                                                               
الف) روش توليد
ب)روش درآمد
2.4) ارزش توليد      Production))
3.4) ارزش ستانده     Total Output))
4.4) مصارف واسطه       Intermediate Consumptions))
5.4) هزينه نيروي کار        Labor Cost ) )
6.4) تعداد کارکنان شاغل (Number of Employees)   
7.4) ارزش کل داده ها Total Input)      )
8.4) سود عملياتي           (Operating Profit)               
9.4)  هزينه انرژي     Energy Cost))
10.4) دارائيهاي ثابت     Fixed Assets))
11.4) سرمايه عملياتي    Operating Capital))
12.4)  استهلاک Depreciation)     )
5)    مديريت بهره وري
6)    طبقه بندي و تعريف شاخصهاي بهره وري منتخب در واحدهاي صنعتي
1.6) رقابت پذيري هزينه نيروي کار  (Labor Competitiveness)
2.6)  بهره وري نيروي کار Labor Productivity) (
3.6) بهره وري سرمايه (Capital Productivity)
4.6) کارآيي فرآيند Process Efficiency))
5.6) بهره وري مواداوليه (Material Productivity)
6.6) سود آوري و نرخ برگشت سرمايه Profitability and Business Returns))
7.6) نسبتهاي مالي      (Financial Ratios)
8.6)  اجزاي ورودي کل يا ارزش کل داده ها (Components of Total Input)
9.6) اجزاء ارزش افزوده و نسبت ارزش افزوده   Components of Added Value))
10.6)  اجزاء هزينه کل توليد Components of Total Manufacturing Costs))
11.6) شاخص ارزش افزوده به ارزش کل داده ها Ratio) (Added Value to Total Input
7)    سيستم محاسبه و تحليل شاخصهاي بهره وري در واحدهاي صنعتي
7.1)   محاسبه شاخصهاي اندازه گيري بهره وري
  2.7)   تحليل شاخصهاي اندازه گيري بهره وري

مثالهاي بيشتري براي علل احتمالي نا مناسب بودن سطح شاخص ها و پيشنهاد براي تحليل و بررسي بيشتر در هر زمينه

8- چگونگي محاسبه شاخصهاي بهره وري به قيمت هاي ثابت
9 – مثال محاسبه شاخصهاي بهره وري  شركت فرضي XYZ
يك نمونه از تجزيه و تحليل نسبتها در شركت XYZ
الف – گردش مجموع دارائيها
ب- حاشيه سود


نمونه متن

اوایل مقاله:


 1)    مقدمه
بهره وری معیاری برای ارزیابی عملکرد نظامها و تعیین میزان موفقیت یا نا کامی در رسیدن به اهداف نظام با توجه به مصرف منابع است. اگرچه امروزه مفهوم آن فراتر از یک معیار کمی مطرح شده است، اما از اهمیت اندازه گیری کمی بهره وری کاسته نشده و بعنوان مهمترین شاخص در ارزیابی عملکرد، دارای کاربرد وسیعی است. بهره وری شاخصی است که با استفاده از آن می توان پیوند میان مهارتها و انگیزه، منابع انسانی، تکنولوژی، مواد اولیه، سرمایه، مدیریت و شرایط محیطی را تحلیل و بررسی کرد.
افزایش بهره وری در سطح ملی موجب بالا رفتن سطح زندگی مردم، کاهش تورم و ایجاد توان رقابت ملی در بازارهای جهانی می شود. افزایش بهره وری ملی برایند افزایش بهره وری در سازمانها، موءسسات و بنگاههای اقتصادی است و سطح آن را می توان به عنوان معیاری برای سنجش پیشرفت و توسعه یک کشور در مقایسه با سایر کشورها در نظر گرفت.
در سطح سازمانها و موءسسات نیز بهره وری محور اصلی رقابت و میزان کیفیت ترکیب مناسب عوامل تولید برای ایجاد ارزش بیشتر است. لذا اندازه گیری بهره وری از دو بعد می تواند مورد استفاده واقع شود. نخست نشان دادن  روند تغییرات شاخصهای بهره وری طی ادوار زمانی برای یک موءسسه، که سازمانها را برای تحلیل علل کاهش یا افزایش بهره وری در زمینه های اندازه گیری کمک می کند، و دوم مقایسه بهره وری بین سازمانها و موءسسات دیگر به منظور یافتن موقعیت نسبی است که می تواند برای برنامه ریزیهای آینده در مورد محصول، فرآیند، بازار و غیره در محیط رقابتی موءثر واقع شود.
برای ممکن ساختن مقایسه شاخصهای بهره وری بین موسسات و در سطح بخشهای مختلف فعالیتهای اقتصادی، نیاز به تدوین و به کارگیری شاخصهای یکسانی می باشد. سازمان بهره وری ملی ایران در پی فعالیتهای فرهنگی و ترویجی  به منظور آشنایی با مفهوم و روشهای ارتقای بهره وری، در گام اول به تدوین و انتشار یک راهنمای عملی  برای واحدهای صنعتی اقدام کرده است. این راهنما حاصل یک کار مطالعاتی در زمینه اندازه گیری و تحلیل بهره وری در واحدهای صنعتی کشورمان است که توسط طرح ایجاد فرهنگ بهره وری و بهبود مدیریت وزارت صنایع به مرحله اجرا گذاشته شد.
از آنجا که هدف اصلی تهیه این راهنما یکسان نمودن محاسبه شاخصهای اندازه گیری بهره وری و فراهم آوردن امکان مقایسه می باشد، لذا انتظار می رود واحدهای صنعتی با وارد کردن محاسبه این شاخصها در نظام ارزیابی و تحلیل عملکرد خود و با پیوستن به شبکه اطلاعاتی بهره وری که در سازمان بهره وری طراحی شده است، از میانگین شاخصهای تعریف شده در صنایع مشابه و واحدهای صنعتی که به این شبکه پیوسته اند، و لذا وضعیت این شاخصها در سایر کشورها، اطلاع یابند. بدیهی است موفقیت در این امر مستلزم همکاری واحدهای صنعتی در ارسال اطلاعات و پیوستن به این شبکه می باشد.
در این راهنما کوشش شده که به زبانی ساده و روشن، مفهوم بهره وری و مفاهیم اقتصادی مرتبط با آن، مجموعه شاخصهای مهم برای اندازه گیری بهره وری واحدهای صنعتی و نحوه تحلیل آنها توضیح داده شود.
به طور کلی هدف از تهیه راهنما به شرح زیر است:
1)    ارائه مفاهیم، تعاریف و روشهای علمی و استانداردهای مرتبط با بهره وری و اجزای آن برای تسهیل کار اندازه گیری و تحلیل بهره وری.
2)    کمک به بهبود اندازه گیری و تخمین خروجیها و ورودیها، مانند نیروی انسانی، سرمایه، مواد، انرژی، ارزش افزوده و سود واحدهای صنعتی، به منظور تشخیص تنگناها و زمینه های دیگری که باید در مورد بهبود آنها اقدام نماید.
3)    اندازه گیری و تحلیل تغییرات و روندهای بهره وری در زمینه های کلیدی انتخاب شده و سپس بررسی بهره وری و عوامل تاثیر پذیر از آن.
4)    ایجاد امکان هدایت فنی و اقتصادی فعالیتهای رشد و توسعه بخش صنعت از طریق استفاده مدیران و برنامه ریزان از نتایج محاسبات دقیق و جامع شاخصهای بهره وری بر اساس اصول و موازین علمی.
5)    انتخاب و توسعه معیارهای اقتصادی بهره وری و روشهای تحلیلی برای موءسسات و آموزش کارکنان به منظور استفاده از آن.
6)    مشخص شدن ارقام واطلاعاتی که در حال حاضر در دسترس می باشد و اینکه اصولاً چه اطلاعات دیگری باید در سطح سازمانهای صنعتی و شاخه های مختلف صنعت نگهداری شود تا بتوان به وسیله آن سطح و روند بهره وری را تعیین نموده و تحلیل موءثر آن را در حال و آینده انجام داد.
7)    فراهم نمودن درک بهتر از کاربرد اندازه گیری بهره وری در خط مشی های حال و آینده و اثرات خط مشی ها و اقدامات اقتصادی بر زمینه های مختلف فعالیت.
8)    استفاده از اندازه گیری بهره وری به عنوان ابزاری برای برنامه ریزی و توسعه اقتصادی و ایجاد ارتباط بین اقدامات مرتبط با بهره وری در سطح موءسسات و زیر بخشها با برنامه های کلان اقتصادی.
9)    ایجاد امکان مقایسه شاخصهای بهره وری در سطح موءسسات، گروههای صنعتی، زیر بخشها و سطوح بالاتر به نیاز و موارد استفاده از آن به منظور یافتن علل مشکلات، تحلیل آنها و یافتن نقاط ضعف و قوت، برای دستیابی به فرصتهای بهبود بستگی دارد.
10)    محاسبه شاخصهای بهره وری در سطوح واحدهای صنعتی و بخش صنعت بر اساس موازین و معیارهای بین المللی و ایجاد امکان انجام بررسیهای تطبیقی شاخصهای بهره وری با سایر کشورها.
مرکز مدیریت بهره وری ایرانیان امیدوار است که با تهیه و اجرای مفاد این راهنما، حرکت بهره وری ملی ایران تسریع شده و تداوم این حرکت در توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران موءثر واقع شود.

2)    مفهوم بهره وری
بهره وری به عنوان« نسبت تولید کالاها و خدمات، یا مجموعه ای از کالاها و خدمات(خروجی)، به یک یا چند داده (ورودی) موءثر در تولید آن کالاها و خدمات » تعریف شده است.  ورودیها ممکن است «زمین» ، «نیروی انسانی» ، «سرمایه» ، «انرژی» ، «تکنولوژی» و غیره باشد . متقابلاً ستانده یا خروجی، مجموع ارزش کالاها و خدماتی است که در طول یک دوره مشخص (مثلا یکسال)، در یک واحد صنعتی حاصل شده است. به بیان ساده و خلاصه بهره وری بصورت رابطه زیر تعریف می شود :

در صورتیکه در مخرج کسر فوق فقط یک نوع ورودی مانند نیروی انسانی یا سرمایه قرار گیرد، از آن به عنوان «بهره وری جزئی»  نام برده می شود، مانند بهره وری کار یا بهره وری سرمایه. اما اگر مجموعه ای از ورودیهای به کار گرفته شده در تولید بصورت مرکب در مخرج کسر قرار گیرد، از آن به عنوان «بهره وری کل»  یا «بهره وری کل عوامل تولید» نام می برند. هر چه محاسبه بعضی از شاخصهای بهره وری جزئی ساده است، محاسبه بهره وری کل عوامل تولید از نظر اطلاعات مورد نیاز و نحوه محاسبه با مشکلاتی همراه می باشد.
3)    شاخصهای مهم بهره وری
برای اندازه گیری بهره وری در واحد های صنعتی، با انجام مطالعات تحقیقی لازم، از بین تعداد بسیار زیادی از شاخصهای مرتبط با بهره وری در صنایع، 41 شاخص مهم در عملکرد اقتصادی و مالی واحدهای صنعتی انتخاب شده و مفاهیم این شاخصها و چگونگی اندازه گیری و تعبیر و تفسیر آنها در این راهنما شرح داده شده است. شاخصهای زیر برخی از مهمترین این شاخصها هستند که تو ضیحات بیشتری در مورد آنها داده شده است. تمام شاخصها در بخش ششم این راهنما ذکر شده اند .
1.3) بهره وری کار
نیروی کار مهمترین داده (ورودی) در تولید کالاها و خدمات محسوب می شود. بهره وری کار از تقسیم ارزش افزوده بر متوسط تعداد شاغلین یا نفر ساعت کار یک کارگاه صنعتی در طول یک دوره مالی حاصل می شود. این شاخص نشان می دهد که به طور متوسط هر نفر نیروی انسانی شاغل چه میزان ارزش افزوده ایجاد کرده است.
بعلت سادگی محاسبه و ارتباط زیاد بهره وری نیروی کار با بهره وری کل، بهره وری نیروی کار متداول ترین ابزار اندازه گیری بهره وری است و در بسیاری از مطالعات مربوط به بهره وری، " بهره وری نیروی کار " را بعنوان " بهره وری " بکار می برند.
البته در استفاده از بهره وری کل با عنوان شاخص عملکرد بهره وری، بایستی در تفسیر سطح بهره وری یا تغییرات آن با احتیاط عمل کرد. در برخی از موارد ممکن است این سطح بهره وری نشان دهنده تفاوت در عوامل دیگر مانند جایگزینی سرمایه(تجهیزات و ماشین آلات) به جای نیروی کار، و یا بازگشت به مقیاس تغییر تکنولوژی باشد.
2.3) بهره وری سرمایه
بهره وری سرمایه از تقسیم ارزش افزوده ایجاد شده در یک واحد صنعتی در طول یک سال مالی، بر مجموع ارزش دارائیهای ثابت در آن سال حاصل می شود. با وجود مشکلات موجود برای شناسائی دارائیهای ثابت و ارزشیابی آنها به قیمتهای روز، محاسبه این شاخص اهمیت زیادی دارد. نتیجه محاسبه این شاخص نشان می دهد که در ازای هر واحد سرمایه ثابت، کارگاه چه میزان ارزش افزوده ایجاد نموده است.
3.3) بهره وری مواد اولیه
بهره وری مواد اولیه از تقسیم ارزش افزوده ایجاد شده در یک واحد صنعتی در طول یکسال مالی بر مجموع ارزش مواد اولیه مصرف شده در جریان تولید کالا ها و خدمات آن واحد صنعتی در آن سال حاصل می شود. این شاخص نشان می دهد که در برا بر هر واحد (ریال) مواد اولیه مصرف شده در کارگاه صنعتی چه میزان (ریال) ارزش افزوده حاصل شده است.
4.3) بهره وری انرژی
بهره وری انرژی از تقسیم ارزش افزوده یک کارگاه صنعتی بر ارزش انرژی مصرف شده برای تولید کالاها و خدمات آن کارگاه صنعتی در طول یکسال مشخص حاصل می شود. اقلام انرژی مصرفی شامل برق، گاز مایع، گاز طبیعی، گازوئیل، نفت سفید، زغال سنگ، بنزین، نفت سیاه، هیزم و چوب می باشد. این شاخص نشان می دهد که در ازای هر واحد انرژی مصرف شده چه میزان ارزش افزوده حاصل شده است.
5.3) چگونگی محاسبه شاخص بهره وری کل

اواسط مقاله

o    شاخص هاي بدست امده بايد با نرمها و استاندارد هاي موجود مقايسه شوند و از اين جهت مورد تحليل قرار گيرند. نرمها و استاندارد ها مي توانند يك هدف (target) باشند كه موسسه دستيابي به ان را هنگام برنامه ريزي هاي دراز مدت، ميان مدت و كوتاه مدت پيش بيني نموده است. ممكن است نرم يا استاندارد، عملكرد قبلي موسسه باشد كه رسيدن به ان براي موسسه ايده ال يا جالب باشد. ممكن است شاخص مشابه يك موسسه صنعتي مشابه به عنوان نرم يا استاندارد انتخاب شود و يا در مواردي از استاندارد ها و نرم هاي بين المللي در اين ارتباط استفاده شود. در حال حاضر بيشتر سازمانها در كشورهاي پيشرفته به دنبال يافتن بهترين روش هاي مديريت سازمان (BPBM) (Best Practice Business management) در هر فرايند هستند و با ايجاد شبكه هاي مقايسه داخلي و خارجي مرتبا سعي در بهبود شاخصهاي خود دارند. شاخص ها را زماني بهتر مي توان تحليل نمود كه معيارهايي براي مقايسه انها در دست داشته باشيم. يكي از اين معيارها كه در اين پروژه پيش بيني شده است، بالاترين و پايين ترين و ميانگين هر شاخص در صنعت مربوطه مي باشد. سازمان بهره وري ملي ايران، پس از دريافت اطلاعات از شركت هاي مختلف، همه ساله نتايج پردازش اين اطلاعات را به شركتها اعلام مي نمايد.
o    بررسي و تحليل بعدي مي تواند با توجه به تغييرات هر شاخص صورت پذيرد. براي مثال وقتي نسبتي پايين رود يا صورت ان كاهش پيدا كرده يا مخرج ان افزايش پيدا كرده است. كاهش صورت يا افزايش مخرج نيز به علت تغيير در اجزاي متغير مربوطه حادث مي شود. مثلا چنانچه بررسي شاخص( ) ،    مد نظر باشد، اگر اين شاخص نسبت به سال گذشته كاهش يافته باشد مي توان نتيجه گرفت كه يا صورت (AV) كاهش يافته و يا مخرج (LC) افزايش يافته است و يا هر دو.  در صورتيكه صورت كاهش يافته باشد مي توان ارزش افزوده را به اجزاي اصلي آن يعني سود عملياتي، هزينه نيروي كار، استهلاك، ماليات غير مستقيم و هزينه تسهيلات اعتباري تجزيه نموده و تغييرات هر يك را مورد مطالعه و تحليل قرار داد.
كه اولا آيا تعداد پرسنل افزايش يافته يا متوسط حقوق و دستمزد و ثانياً آيا اين افزايش در نيروي كار مستقيم بوده است يا غير مستقيم. همچنين مي توان از طريق تحليل شاخص هاي ديگري كه مربوط به اجزاي ارزش افزوده و يا هزينه نيروي كار مي شوند وضعيت دو متغير صورت و مخرج نسبت را بيشتر مورد تحليل قرار داد.
o    از طرف ديگر روند كاهش يا افزايش شاخص ها وضعيت سازمان و اثرات تصميمات گرفته شده در دوره يا دوره هاي گذشته را روشن مي سازد. همچنين مي توان اين روندها را با روند شاخص هاي مشابه در سازمانهاي ديگر اعم از داخلي و خارجي مقايسه و نتايج ان را تجزيه و تحليل نمود. نرخ رشد (مثبت يا منفي) شاخصها نيز معرف وضعيت سازمان خواهد بود و مديران ميتوانند نتايج لازم را از بررسي اين نرخ و مقايسه آن با نرخ رشد سازمانهاي مشابه و نرخ رشد صنعت يا زير بخش مربوطه به دست آورند.برای خرید نسخه ورد این مقاله اینجا کلیک نمایید
مدیریت بهره وری - پایگاه مقالات علمی مدیریت
system.parsi  .    archive41250.htm 
Jul 1, 2012 - عنوان مقاله: بررسی رابطه بهره وری و بهبود مستمر و سیستم مدیریت عملکرد مولف: اسداله یوسفی (دانشجوی دکتر ریاضی کاربردی- شرکت آب و فاضلاب ...
مجله مدیریت بهره وری-مجله مدیریت بهره وری
journal.iaut.ac.ir  FM.Home.aspx 
نحوه ارسال مقاله. Skip Navigation ... مجله مدیریت بهره وری. Skip Navigation ... شماره 21 فصلنامه علمی پژوهشی فراسوی مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی منتشر شد. Login. Join ...
اثیـــر ... سایت جامع مدیریت - مديريت بهره وري (Productivity)
athir.  fa.    cat-51.aspx 
Dec 2, 2013 - کارشناسی ارشد گرایش مدیریت سیستم و بهره وری(productivity). کارشناسی ارشد .... مقاله تخصصی ؛ چرخه مديريت بهبود بهره وري در سازمانهاي توليدي.
چرخه مديريت بهبود بهره وري در سازمان هاي توليدي :: مقاله در ...
www.mgtsolution.    olib  955558794.aspx 
در اين مقاله به برخي راهكارهاي عملي استقرار چرخه مديريت بهبود بهره وري اشاره خواهد شد كه بيشتر مبتني بر تجارب نگارنده در يكي از سازمانهاي بزرگ صنعتي است.
مقالات مدیریت > مقالات > کیفیت، بهره وری و تعالی سازمانی
www.aryanagroup.    Default.aspx?tabid=167... 
آموزش، مشاوره و نشر مدیریت، مدیریت مالی، استراتژی، نگهداری و تعمیرات، ... مديريت كيفيت فراگير، بهره‌وري و تعالي سازماني، مديريت عملكرد، روش هاي حل مساله.
مجموعه مقاله های سومين كنفرانس بين المللي مديريت بهره وري و ...
www.civilica.    Papers-ICQMG03=سومین-کنفران... 
مجموعه مقالات سومين كنفرانس بين المللي مديريت بهره وري و كيفيت در نگرش جهاني شدن (Third International Conference on Productivity and Quality Management in ...
پرتال جامع علوم انسانی - بهره وری
www.ensani.ir  fa  9540  default.aspx 
عنوان مقاله: تعیین اولویتهای سرمایه گذاری با تأکید بر تخمین بهره وری رشته فعالیتهای صنعتی. پدیدآورندگان ... حوزه (های) تخصصی: مدیریت منابع انسانی • بهره وری.
دانلود مقاله مديريت بهره وري فراگير | پروژه دات کام
www.prozhe.    دانلود-مقاله-مديريت-بهره-وري-فرا... 
Dec 18, 2011 - توجه داشته باشید که مقالات ارزشمند و گرانبها فقط برای اعضایی ارسال میشد ... مديريت بهره وري فراگير بر اساس ذهنيت و برنامه اي استراتژيك، توجه ...
مقالات مدیریت کیفیت و بهره وری - مرجع علوم مدیریت ایران
www.e-modiran.    ...  management  ...  t:مقالات_مدیر... 
مقالات مدیریت کیفیت و بهره وری | مرجع علوم مدیریت ایران : سایت دانلود مقاله، پرسشنامه پایان نامه، پاورپوینت، جزوه، تحقیق و پروژه های علمی درباره مدیریت.
مقالات و فایل های بهره وری - گروه دانشجویان مدیریت
www.umzmanagement.ir    ponent  option...  id,25   
توضيح كوتاه: تصاویر پاورپوینت نظام پیشنهاد هااستاد احمدپوردرس بهره وری; ارسال شده در: Q12 ارديبهشت 1387; :حجم فايل: 4,038.22 Kb; دا مدیریت راهبردی - پایگاه مقالات علمی مدیریت
system.parsi  .    archive41239.htm 
Jun 23, 2013 - منبع: پایگاه مقالات علمی مدیریت www.system.parsi  .   ... عنوان مقاله: تفکر نظام مند (استراتژیک): زنجیره پیوسته ای از دیدگاه ها، تفکرات و ...
مقالات علمی پژوهشی مدیریت استراتژیک
www.e-modiran.    ...  management  ...  t:مقالات_علمی... 
مقالات علمی پژوهشی مدیریت استراتژیک | مرجع علوم مدیریت ایران : سایت دانلود مقاله، پرسشنامه پایان نامه، پاورپوینت، جزوه، تحقیق و پروژه های علمی درباره مدیریت.
مديريت استراتژيك :: مقاله در راهكار مديريت
www.mgtsolution.    olib  469550894.aspx 
اين مقاله به صورت خلاصه مديريت استراتژيك و ضرورت و موانع بكارگيري آن را در سازمان‌ها مورد بررسي قرار مي‌دهد. تعريف استراتژي و مديريت استراتژيك، ضرورت ...
مدیریت امروزی+دانلود مقاله مدیریت - مقاله مديريت استراتژيک
management.  fa.    tag  مقاله-مديريت-استراتژيک 
چنانچه مایل به خرید فایل مدیریت استراتژیک یک شرکت بزرگ مانند سامسونگ،آدیداس و.... هستید اینجا را کلیک کنید!! و اما 12 مقاله که میتونید بصورت رایگان دانلود ...
پرتال جامع علوم انسانی - مدیریت استراتژیک
www.ensani.ir  fa  9111  default.aspx 
حوزه (های) تخصصی: مدیریت استراتژیک • رفتار سازمانی. تعداد نمایش: 43 ... عنوان مقاله: شاخصهای تعیین اولویت در برنامه ریزی استراتژیک سیستمهای اطلاعاتی.
نمایش مقالات با موضوع مدیریت استراتژیک - سایت مدیر
www.modir.ir  Articles  S20P1.aspx 
تاثیر برنامه ریزی های استراتژیک داخلی و خارجی بر جو سازمانی در یک محیط پویا منبع: ارسالی نویسنده نویسنده (گان) نعمت یوسفی تعداد صفحات: 18 قیمت (تومان): ...
مجموعه مقاله های اولين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك
www.civilica.    Papers-ICSM01=اولین-کنفرانس-... 
مجموعه مقالات اولين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك (01st International Conference on Strategic Management) سال 1385 در شهر تهران توسط گروه ناب، موسسه ...
مجموعه مقاله های چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك
www.civilica.    Papers-ICSM04-0-10-Title-ASC-AI... 
مجموعه مقالات چهارمين كنفرانس بين المللي مديريت استراتژيك (04th International Conference on Strategic Management) سال 1388 در شهر تهران توسط گروه ناب، ...
مدیریت استراتژیک - پایگاه علمی-پژوهشی پارس مدیر
www.parsmodir.    db  strategic.php 
دانلود مقاله و ادبیات پژوهش پایان نامه مدیریت استراتژیک.
مدیریت راهبردی - ویکی‌پدیا، دانشنامهٔ آزاد - Wikipedia
fa.wikipedia.org  ...  مدیریت_راهبردی 
Persian Wikipedia
مدیریت راهبردی یا مدیریت استراتژیک یک تجزیه و تحلیل در خصوص مسایل مهم و برجستهٔ سازمان است که توسط راهبرانپیام مدیریت - مدیریت بهره وری (Productivity Management)
payamemodiriat.  fa.    post  54 
هزينه هریک از نهاده ها    ستانده = بهره وری جزء. هزینه های پرسنلی    کل درآمد = بهره وري نيروي انساني. هزینه مواد اولیه    کل درآمد = بهره وري مواد اوليه. هزینه تجهیزات وماشین ...
با هدف رشد بهره وري در بخش معدن، مصرف مواد اوليه ، آب و انرژي در ...
imidro.gov.ir  ...  3121-هدف-رشد-بهره-وري-بخش-معدن-م... 
Jun 9, 2014 - در برنامه ها و راهبردهاي جديد سازمان توسعه و نوسازي معادن و صنايع معدني ايران (ايميدرو)، موضوع رشد بهره وري در معادن و صنايع معدني مورد توجه قرار ...
میعاد - بهره وری در منابع:
shafeabadi.  fa.    post-51.aspx -  
اما چرا بهره وری نیروی انسان از سایر شاخصهای بهره وری انرژی ، بهره وری مواد اولیه و یا بهره وری مادی و مالی مهمتر است ، آنچه در این نکته باید دقت کافی و وافی بعمل آید این ...
دفتر بهبود بهره وري و اقتصاد برق و انرژي - تعاریف
eeo.moe.gov.ir  Home  تعاریف.aspx 
بهره وری مواد. تقسیم ارزش افزوده (یا مقدار تولید برق) بر ارزش مواد اولیه مصرف شده. بهره وری نیروی کار. تقسیم ارزش افزوده(یا مقدار تولید برق) بر تعداد کارکنان بخش ...
با هدف رشد بهره وري در بخش معدن، مصرف مواد اوليه ... - دنیای معدن
www.donyayemadan.ir  ...  با-هدف-رشد-بهره-وري-در-بخ... -  
Jun 9, 2014 - با هدف رشد بهره وری در بخش معدن، مصرف مواد اولیه ، آب و انرژی در معادن و صنایع ... استاندارد های مصرف آب، انرژی و مواد اولیه در این واحدها بازنگری می شود.
با هدف رشد بهره وری در بخش معدن، مصرف مواد اولیه ، آب و انرژی در ...
football.tnews.ir  news  D59E26243971 
Jun 10, 2014 - با هدف رشد بهره وری در بخش معدن، مصرف مواد اولیه ، آب و انرژی در معادن و صنایع معدنی استاندارد می شود.
[PDF]وری و ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺆﺛﺮ ﺑﺮ آن در ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪ ﭘﺎرس ﻧﺌﻮﭘﺎن ﺳﻨﺠﺶ ﺑﻬﺮ - Sid
www.sid.ir  fa  VEWSSID  J_pdf  53513840305.pdf 
ﭼﮑﯿﺪه. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﮐﻤﺒﻮد ﻣﻮاد اوﻟﯿﻪ ﭼﻮﺑﯽ در ﮐ. ﺸﻮر از ﯾﮏ ﻃﺮف و ارزش اﻓﺰوده. ﺑﺎﻻی. ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺗﺨﺘﻪ ﺧﺮده ﭼﻮب از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ، ﺑﺮرﺳﯽ. ﮐﺎرآﯾﯽ. ﺗﻮﻟﯿﺪ و اﻧﺪازه. ﮔﯿﺮی ﺑﻬﺮه. وری، اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻔﯿﺪی ﺑﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﺑﻬﯿﻨ.
عنوان مقاله: سنجش بهره وري و عوامل موثر بر آن در كارخانه پارس ...
fa.journals.sid.ir  ViewPaper.aspx?ID=54675 
by مقاله نویسنده
با توجه به كمبود مواد اوليه چوبي در كشور از يك طرف و ارزش افزوده بالاي توليد تخته خرده چوب از طرف ديگر، بررسي كارآيي توليد و اندازه گيري بهره وري، اطلاعات مفيدي ...
مدیریت نوین - بهره وری و تجزیه و تحلیل آن در سازمانها
novinmanagment.  fa.    post-47.aspx 
مثلا بهره وري کار, بهره وري سرمايه و بهره وري مواد ... از حاصل تقسيم محصول يا ارزش افزوده فعاليت اقتصادي بر ارزش مواد اوليه به کار رفته براي توليد آن فعاليت حاصل ...
بهره وری عوامل تولید و میزان به کارگیری آنها در صنایع
profdoc.um.ac.ir  paper-abstract-1011914.html 
by سلیمی فر - ‎2005
به این منظور از دو رویکرد شاخص بهره وری و تخمین تابع تولید سود جسته شده است. ... keywords = {صنعت- بهره وری- ارز