دانلود مقاله قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 158:  قابلیت اطمینان در شبکه های توزیعاین مقاله 59 صفحه، به زبان فارسی و با فرمت ورد میباشد.


دانلود خلاصه مقاله قابلیت اطمینان در شبکه های توزیعفصل اول
مفاهیم و شاخص های قابلیت اطمینان
1-1مقدمه
1-1-2 اهداف كلي در مطالعات قابليت اطمينان
1-1-3 از دسترس پذيري تا كيفيت برق
1-1-4 چشم انداز قابلیت اطمینان از حوزه های مختلف صنعت برق
1-2 مفاهيم اساسي در قابليت اطمينان سيستم هاي توزيع
1-2-1 مفهوم احتمالاتي قابليت اطمينان
1-2-2 مفاهیم اساسی  قابليت اطمينان
1-2-3 اهداف جداسازي سطوح در مطالعات قابليت اطمينان :
1-2-4 سطوح قابليت اطمينان در سيستم قدرت
1-2-5 بخش تولید (HLÌ)   :
1-2-6 اهداف اصلي در مطالعات قابليت اطمينان سيستم توليد
1-2-7 اهداف اصلي در مطالعات قابليت اطمينان سيستم انتقال
1-2-8 اهداف اصلي در مطالعات قابليت اطمينان شبكه هاي مركب :
1-2-9 سیستم های توزیع (HLÌÌÌ)
1-2-10 قابليت اطمينان سيستمهاي توزيع
1-2-11 اهميت سيستم توزيع از ديدگاه قابليت اطمينان :
1-2-12 اهداف مطالعات قابليت اطمينان توزيع )از ديدگاه مديريتي(
1-3 سطوح مختلف كميت هاي قابليت اطمينان
1-4 ارزیابی قابلیت اطمینان شبکه
1-5 شاخص هاي قابليت اطمينان سيستم (مشترك محور)
1-6 شاخص های جدید قابلیت اطمینان
1- 7 مقايسه آمار شاخصهاي قابليت اطمينان در شبكه هاي توزيع ساير كشورها
فصل دوم
2- مدل سازی شبکه و المان های آن
2-1مقدمه
2-2 پارامترهای قابلیت اطمینان المان های شبکه
2-3  محاسبه نرخ خرابی از منحنی وانی شکل
2-4 تابع توزیع احتمال
2-5 اطلاعات قابلیت اطمینان المان ها
2-6 مدل سازی شبکه
2-7 روش های ارزيابي قابليت اطمينان شبکه های توزیع :
2-7-1 روشهاي مبتني بر مد ل ماركوف :
2-7-2 روش های تحلیلی مبتنی بر اثر خطا
2-7-3روش های شبیه سازی مونت کارلو
2-8انواع روش های شبیه سازی مونت کارلو:
فصل سوم
خاموشی در شبکه های توزیع
3- خاموشی در شبکه های توزیع
 3-1 مقدمه                                                                                                                                                                                                                            
2    -2 انواع خاموشی های شبکه توزیع
3-3خاموشی های  خواسته ( با برنامه )
3-4 انواع خاموشی های  خواسته ( با برنامه )
3-5  خاموشی های نا خواسته ( بی برنامه )
3-6  بررسی علل خاموشی های نا خواسته
3-6-1 اتصالی فیدر
3-6-2 شرایط نا مساعد جوی
o    3-6-3 پارگی سیم – جمپر
3-6-4 عوامل خارجی
3-6-5  اشکال در تجهیزات خطوط هوایی و برقگیر
3-6-6 سوختن کات اوت و سیم فیوز
3-6-7عیب در پست ها ( ترانس ها)
3- خاموشی در شبکه های توزیع
فصل چهارم
4- بررسی روش های بهبود قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع برق:
4-1 مقدمه
4-2 توابع مختلف جهت تقويت قابليت اطمينان شبكه توزيع:
4-3 عوامل موثر در بهبودقابليت اطمينان شبكههاي توزيع:
-4-4 افزایش ادوات حفاظتی :
4-5 نقش تعمیرات دوره ای در افزایش قابلیت اطمینان شبکه های توزیع 
4-6 نقش اتوماسیون در افزایش قابلیت اطمینان شبکه های توزیع 
4-6-1 اهداف کلی اتوماسیون توزیع :
4-6-2 سیستم های اتوماسیون شبکه :
4-6-3  سیستم مانیتورینگ شبکه توزیع
4-6-4 سیستم جمع آوری اطلاعا ت و کنترل نظارتی توزیع
4-6-5  سیستم جمع آوری اطلاعا ت و کنترل خودکار توزیع5
4-6-6  سیستم های اتوماسیون توزیع هوشمند
4-6-7 نقش اتوماسیون در افزایش قابلیت اطمینان شبکه های توزیع
4-7 بكارگيري منابع توليد پراكنده(DG)
4-7-1 مقدمه
4-7-2 بررسی اثرات بكارگيري منابع توليد پراكنده بر قابليت اطمينان شبکه های توزیع
4-7- 3 ملاحظاتی در بكارگيري منابع توليد پراكنده از نقطه نظر قابليت اطمينان
4-7-4 بررسی اثرات بكارگيري منابع توليد پراكنده بر قابليت اطمينان شبکه توزیع نمونه
7- بررسی روش های بهبود قابلیت اطمینان در شبکه های توزیع برق
نمونه متن:
2- مدل سازی المان های شبکه
2-1مقدمه
یک سیستم توزیع از هزاران المان مختلف مثل ترانسفورماتورها ، دژنکتورها ، خطوط هوایی ، کابل های زمینی ، کات اوت فیوزها و ... تشکیل شده است.این المان ها را می توان مانند بلوک هایی در نظر گرفت که آرایش های مختلفشان پدید آورنده طرح های گوناگونی برای شبکه توزیع است.از دیدگاه قابلیت اطمینان ، برای مدل سازی کل یک شبکه توزیع ، تقریبا همه اطلاعات مورد نیاز را با داشتن مشخصات المان های آن می توان بدست آورد . مدل کل سیستم از ترکیب کردن مدل المان های اصلی تشکیل دهنده سیستم حاصل می شود.
2-2 پارامترهای قابلیت اطمینان المان های شبکه 
برای هر یک از المان های شبکه توزیع ، می توان تعدادی پارامترقابلیت اطمینان تعریف کرد. در یک مدل ساده شده قابلیت اطمینان ، نرخ خرابی و مدت زمان تعمیر، پارامترهای اساسی هستند .تحلیل دقیق بسیاری از المان های سیستم ، از طریق پارامترهای زیر صورت می گیرد:
2-2-1 نرخ خرابی اتصال کوتاه دائم (λp)
تعداد خرابی ها یی است که در طول یک سال توسط اتصال کوتاه های دائم ، برای یک المان پیش می آیند. بر اثر وقوع چنین اتصال هایی ، جریان های اتصال کوتاه در سیستم جاری می شود و حفاظت های سیستم را تحریک می کنند.برای رفع اتصالی و تعمیرات احتمالی ، اعزام گروه تعمیرات به محل ضروری است.
2-2-2 نرخ خرابی اتصال کوتاه لحظه ای (λT)
تعداد خرابی ها یی است که در طول یک سال توسط اتصال کوتاه های لحظه ای ، برای یک المان پیش می آیند. بر اثر وقوع چنین اتصال هایی ، جریان های اتصال کوتاه در سیستم جاری می شوند ؛ ولی با یک بار قطع و وصل شدن مدار ، خود بخود رفع می گردند.
2-2-3 متوسط زمان تعمیر ( MTTR)
مدت زمان قابل انتظار برای تعمیر خرابی یک المان است . ( این زمان از لحظه وقوع خرابی محاسبه می شود.)
2-2-4 متوسط زمان سوئیچینگ ( MTTS)
بیانگر مدت زمانی است که پس از وقوع اتصالی ، طول می کشد تا یک جداکننده عمل نماید. اگر عملکرد جداکننده دستی باشد ، این زمان شامل مدت زمانی است که به گروه تعمیرات اطلاع  داده می شود تا آنها به محل اتصالی برسند را شامل می شود. هم چنین جداکننده های اتوماتیک ( ریکلوزرها) ، این مدت زمان بسیار کوچکتر از حالت دستی می باشد.
2-2-5 احتمال خرابی در بهره برداری (POF)
احتمال خرابی المانی است که قرار بوده کارکند ( سالم  باشد ) برای مثال اگر یک ریکلوزر از یکصد باری که به آن فرمان داده شده پنج بار عمل نکند، POF  آن 5% است . این پارامتر بیشتر در مورد کلیدها و ادوات حفاظتی تعریف می شود.
2-2-6 متوسط زمان سرویس (MTTM  )
متوسط مدت زمان، که سرویس برنامه ریزی شده یک المان است.
همه پارامترهای فوق اهمیت دارند ، ولی به لحاظ سابقه تاریخی ، نرخ خرابی ، از بقیه مرسوم تر است . دلیل این امر آن است که این پارامتر یکتا بوده و در همه انواع ارزیابی های قابلیت اطمینان کمیتی اساسی محسوب  می شود.
 برای محاسبه نرخ خرابی روش های محاسباتی گوناگونی وجود دارد که به اختصار به شرح آن می پردازیم :
2-3  محاسبه نرخ خرابی از منحنی وانی شکل
منحنی وانی شکل از یک نرخ خرابی بزرگ آغاز شده ( جوانمرگی ) ، به یک مقدار تقریبا ثابت افت کرده ( دوره عمر مفید) و سپس مجدداً  رو به افزایش می گذارد ( دوره پیری )نام دیگر منحنی وانی شکل ، تابع خطر وانی شکل است . عبارت نرخ خطر نیز در ارزیابی های قابلیت اطمینان متداول است که در واقع معادل دیگری برای نرخ خرابی می باشد.
شکل(2-1) منحنی وانی شکل استاندارد (سمت چپ)
2-4 تابع توزیع احتمال
بسیاری از پارامترهای قابلیت اطمینان از المانی به المان دیگر و از پستی به پست دیگر تغییر می کنند.برای مثال زمانی رادر نظر بگیرید که از هنگام خرابی یک المان تا پایان تعمیر آن طول می کشد.برای این المان MTTR  برابر با میانگین زمان مذکور برای تعداد زیادی خرابی ، منظور می شود . زمان مورد نیاز برای تعمیر ، بسته به نوع خرابی ، ممکن است بسیار کمتر یا بیشتر از این متوسط باشد بنابراین این پارامتر را یک متغیر تصادفی لحاظ می کنیم که دارای تابع توزیع احتمال است . زمان مورد نیاز برای تعمیر ، بسته به نوع خرابی ، ممکن است بسیار کمتر یا بیشتر از این متوسط باشد بنابراین این پارامتر را یک متغیر تصادفی لحاظ می کنیم که دارای تابع توزیع احتمال
2-5 اطلاعات قابلیت اطمینان المان ها
صحت اطلاعات قابلیت اطمینان المان ها ، از مهم ترین عوامل در ارزیابی قابلیت اطمینان سیستم های توزیع است در این قسمت توضیحات زیادی در مورد اطلاعات قابلیت اطمینان المان های مختلف ارائه می شوند که براساس تست های تولید کنندگان ، گزارش های شرکت برق ، مراجع تخصصی مانند IEEE و CIGRE و مقالات منتشر شده در مجلات و کنفرانس ها جمع آوری شده اند.اکثر پارامترهای ذکر شده در قالب سه مقدار داده شده اند : مقدار حداقل ، مقدار نوعی ( مقدار عمومی معقولی است که برای شبکه های توزیع قابل استفاده است )و مقدار حداکثر می باشد.
2-5-1  شبکه های توزیع هوایی :
تجهیزات هوایی در شبکه های توزیع، بر فراز پایه ها نصب شده و معمولاً آرایش شعاعی دارند. چون مستقیماً در معرض هوا ، درختان و حیوانات هستند ، نرخ خرابیشان از تجهیزات شبکه های زمینی بیشتر است اما یافتن عیوب و تعمیرات این شبکه ها آسان تر بوده وMTTR  آنها از تجهیزات شبکه های زمینی کمتر می باشد. نرخ خرابی تجهیزات شبکه های هوایی اغلب بسته به حساسیت آنها به موقعیت های جغرافیایی ، آب و هوا و... متفاوت  می باشد.
جدول (2-1 ) پارامترهای قابلیت اطمینان شبکه های توزیع
2-5-2  شبکه های زمینی
شبکه های زمینی از اثرات آب و هوا و ... در امان بوده و نسبت به شبکه های هوایی نرخ خرابی بسیار کمتری دارند. در عوض یافتن محل خرابی و تعمیر آنها زمان طولانی را می طلبد.این مسئله در پارامترهای ذکر شده در جدول(2-2) مشهود  می باشد. در سال های اخیرتوجه خوبی به قابلیت اطمینان تجهیزات شبکه های زمینی شده است در نتیجه ، داده های بیشتری برای اغلب این تجهیزات در اختیار داریم . 
جدول (2-2)اطلاعات قابلیت اطمینان شبکه های زمینی
2-5-3  پست های فوق توزیع 20/63 کیلو ولت
در بسیاری از پست های فوق توزیع عمومی و صنعتی ، هوا به عنوان عایق قسمت های برقدار به کار می رود این پست ها را پست های رو باز ( AIS ) می نامند . چون قسمت های برقدار در معرض هوای آزاد هستند قابلیت اطمینان این پست ها ، متاثر از آب و هوا ، پرندگان و... می باشد . علاوه بر این پست های مذکور دارای ترانسفورماتور های قدرت هستند که نقش آنها در قابلیت اطمینان شبکه قابل توجه است. متوسط زمان تعمیر ترانسفورماتورهای قدرت از پستی به پست دیگر ، می تواند متفاوت باشد. چون زمان تعمیر این ترانسفورماتورها تاثیر چشمگیری بر قابلیت اطمینان مصرف کنندگان دارد ، باید مقدار آن با دقت هرچه تمام تر تعیین گردد.
جدول (2-3)اطلاعات قابلیت اطمینان پست های فوق توزیع 20/63 کیلو ولت
2-5-4  تجهیزات مصرف کنندگان صنعتی :
با توجه به اطلاعت تکمیلی قابلیت اطمینان المان هایی که در تاسیسات مصرف کنندگان صنعتی (دیماندی یا ولتاژ اولیه ) وجود دارد نشانگر آن است که هر چند نرخ خرابی  این المان ها ، نسبت به المان های شبکه عمومی ، تغییرات بسیار محدود تری دارند ، ولی زمان تعمیرات  آنها در دامنه بیشتری تغییر می کند. اگر مصرف کننده صنعتی تجهیزات رزروی پیش بینی کرده باشد ، مدت زمات تعمیرمی تواند بسیار کوچک باشد. در نتیجه حداقل و حداکثر MTTR برای دژنکتورهای کشویی با ضریبی نزدیک به 200 برابر متفاوت است .( زمان حداکثر تعمیراحتمالاً مربوط است به اجزایی که خرابی آنها یک پروسه طولانی را متوقف می نماید.)
 برای اطلاعت بیشتر و خرید این پروژه (158) اینجا کلیک کنید
*** لینک های پرطرفدار ***