دانلود مقاله شرح عملكرد 76 پروژه کاربردی با مدار و توضیح

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 12:   شرح عملكرد 76 پروژه  کاربردی با مدار و توضیح

این مقاله 74 صفحه به زبان فارسی و با فرمت ورد میباشد.


شرح عملكرد برنامه PLC خط بطري پر كن
آزمون عملي

سوالات عملي


- برای برنامه نويسي PLC


امپدانس موجی برج:

نمونه متن:
شرح عملكرد پروژه 53 :
برنامه شمارنده C1 را طوري بنويسيد كه ورودي I0.0  را خوانده و شرايط زير را فراهم نمايد.
-    اگر عدد شمارنده كوچكتر از 10 باشد لامپ H1,H2,H3 خاموش باشند.
-    اگر عدد شمارنده بزرگتر و مساوي 10 باشد لامپ H1 روشن شود.
-    اگر عدد شمارنده مساوي 15 باشد لامپ H2 روشن شود.
-    اگر عدد شمارنده بزرگتر از 15 شود لامپ H2 خاموش شود.
-    اگر عدد شمارنده بزرگتر و مساوي 20 باشد لامپ H1 خاموش و لامپ H3 روشن شود.
-    اگر عدد شمارنده مساوي 30 شود شمارنده صفر شده و سيكل تكرار گردد.

شرح عملكرد پروژه 54:
برنامه چراغ راهنمايي را بصورت زير براي يك چهار راه برنامه نويسي نمائيد.
-    مرحله اول
-    ابتدا سبز 1 روشن و سپس زرد 1 روشن و بعد از آن قرمز 1 خيابان با زمان مشخص روشن شود.
-    مرحله دو
-    پس از پايان عمل قرمز 1 در اين خيابان زرد روشن نشود و مستقيما" سبز1 مجددا" روشن شود.
-    مرحله سوم
-    همين عمليات مرحله 1 و مرحله 2 براي خيابان در جهت مخالف نيز روي دهد.
-    برنامه را بگونه اي بنويسيد كه شب  با تغيير يك كليد چهار راه قرمز چشمك زن و زرد چشمك زن گردد و روز بصورت تعريف شده عمل نمايد.
راهنمايي هاي لازم جهت حل پروژه54 :
-    از تايمرها و تركيب آن با فلاگ و گيت ها استفاده شود.
-    عابر پياده هر مسير را ميتوان با چراغهاي  سبز و قرمز مسير مخالف موازي بست.
-    OB1 رابصورت JC شرطي تعريف مي نمائيم .روز با يك شدن كليدS1 برنامه PB1 كه همان برنامه تعريف شده زمان دار است اجرا شود و شب هنگام با صفر شدن كليد S1 برنامه PB2 كه در واقع يك برنامه اسيلاتور  مي باشد اجرا شود.
-    راه حلهاي بسيار ديگر نيز براي آنكه از تايمركمتري استفاده شود وجود دارد.
شرح عملكرد پروژه 55 :
تعداد 5 خروجي ( در اين تمرين لامپ ) وجوددارد .
-    تحريك  شستي S1 لامپ ها به تر تيب از شماره يك روشن مي شود.با هر بار تحريك يك لامپ به لامپ روشن قبلي اضافه مي شود.
-    پس از روشن شدن پنجمين لامپ با تحريك مجدد شستي S1 پنجمين لامپ خاموش و به ترتيب با هر بار تحريك مجدد شستي S1 لامپ ها به ترتيب خاموش مي شوند
-    پس از خاموش شدن آخرين لامپ با تحريك مجدد شستي S1 سيكل تكرار گردد.
ميتوانيد برنامه را بگونه اي بنويسيد كه بدون تحزيك شستي S1 با يك فاصله زماني مشخص خروجي ها به ترتيب روشن و خاموش شوند.
راهنمايي هاي لازم جهت حل پروژه55 :
-    برنامه از تركيب تايمر و فلاگ و گيت نوشته مي شود. از فلاگ كمكي استفاده شود.
-    براي كم كردن تايمرها ميتوان از روشهاي ديگر مثلا" استفاده از بلوك اطلاعاتي برنامه نوشت.
-    از اسيلاتور براي اتوماتيك كردن برنامه استفاده شود. خروجي اسيلاتور بجاي S1 آدرس دهي مي شود.
شرح عملكرد پروژه 56 :
راه اندازي آرام موتور
با فشار كليد استارت موتور شروع بكار مي نمايد ( K1 وصل مي شود ) و پس از       5 ثانيه خروجي K2 عمل نموده .و مقاومتهاي مربوط را از مدار خارج و دور موتور افزايش مي يابد و پس از 5 ثانيه ديگر K3 و ................... در انتها پس از 5 ثانيه K4 عمل نموده و موتور با تمام قدرت كار مي كند. براي توقف موتور از كليد STOP استفاده  مي شود. مدار داراي سيستم حفاظت مي باشد.
شرح عملكرد پروژه 57 :
راه اندازي شبكه هواي فشرده
يك شبكه هواي فشرده از طريق چهار پمپ تغذيه مي شود. با روشن و خاموش شدن پمپ ها بصورت ترتيبي بايستي فشار شبكه در محدوده ثابت نگهداشته شود.
براي جلوگيري از روشن و خاموش شدن ناخواسته پمپ ها در اثر تغييرات لحظه اي فشار بايستي زمان عكس العملي در نظر گرفته شود.
-    وقتيكه فشار بيش از 5 ثانيه پائين تر از حد معين باشد.بايد فرماني براي روشن شدن يك پمپ داده شود.
-    در صورتيكه فشار بيشتر از 5 ثانيه بالاتر از حد مجاز باشد فرماني براي خاموش شدن يك پمپ داده شود.
در صورتي كه بخواهيم تقريبا" زمان عملكرد تمام پمپ ها در مدار يكسان باشد ، بطوريكه استهلاك تمام پمپ ها تقريبا" مساوي گردد. بايد هنگام خاموش كردن يك پمپ ، پمپي از مدار خارج گردد كه نسبت به پمپ هاي ديگر زمان بيشتري در مدار بوده باشدو به هنگام روشن كردن يك پمپ بهتر است پمپي كه بيشتر در حال استراحت بوده وارد مدار شود.
شرح عملكرد پروژه 58 :
برنامه اي بنويسيد كه اگر مخزن شماره يك برتر از مخزن شماره دو باشد لامپ با فركانس كم چشمك بزند و در صورتيكه مخزن شماره دو پرتر از مخزن شماره يك باشد لامپ با فركانس زياد چشمك بزند و اگر سطح مايع دو مخزن برابر باشد نور لامپ ثابت بماند.