دانلود مقاله درباره بررسي خازن برقگير ژنراتور و محاسبه آن

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 104: بررسي خازن برقگير ژنراتور و محاسبه آن

این مقاله 82 صفحه، به زبان فارسی و با فرمت ورد میباشد.


دانلود خلاصه پروژه بررسي خازن برقگير ژنراتور و محاسبه آن

*** لینک های پرطرفدار ***

فهرست مطالب این پایان نامه:

مقدمه   
فصل اول: حالتهاي گذرا در سيستم هاي قدرت   
بررسي انواع پديده گذرا در سيستم هاي قدرت   
1-    اضافه ولتاژهاي موقت   
2-    اضافه ولتاژهاي ناشي از كليدزني   
3-    اضافه ولتاژهاي ناشي از صاعقه   
4-    اضافه ولتاژهاي مربوط به پستهاي CIS  
دسته بندي حالات گذرا براساس سرعت   
الف) حالت گذراي فوق سريع( پديده موج)   
ب) حالت گذاري نيمه سريع ( پديده اتصال كوتاه)  
 ] بررسي پديده اتصال كوتاه در اين حالت [
1-    اتصال كوتاه متقارن سه فاز   
2-    اتصال كوتاه دوفاز به يكديگر   
3-    اتصال كوتاه يكفاز به زمين   
4-    از هم گسيختگي و پارگي هاي روي خط انتقال   
ج) حالتهاي گذراي كند ( پايداري در شرايط گذرا)  
آشنايي با پديده تخليه جوي   
خصوصيات تخليه جوي الكتريكي و طريقه شكل گيري آن   
نوع موج تخليه جوي   
شكل جريانهاي موجي   
مختصات تخليه جوي   
خطاهاي ناشي از بروز تخليه جوي در سيستم هاي قدرت   
حالتهاي گذرا ناشي از كليد زني   
فصل دوم: بررسي حالات گذراي ژنراتور سنكرون   
1-    اتصال كوتاه در پايانه ژنراتور سنكرون بي بار – بررسي اتصال كوتاه   
2-    اتصال كوتاه ، در ماشين سنكرون باردار   
3-    اتصال كوتاه نامتقارن در ژنراتور سنكرون بدون بار   
محاسبه ظرفيت خازن برقگيردر ترمينال ژنراتور   
فصل سوم: خازنهاي برقگير برگرفته از كتاب حالتهاي گذرا  
مقالة دوازدهمين كنفرانس برق (بررسي نقش خازن برقگير)

نمونه ای از متن این پروژه :
انواع پديده گذرا در سيستم هاي قدرت
1-    Siant) اضافه ولتاژهاي موقت : (Tran
اين اضافه ولتاژها كه در قبل عوامل بروز آنها را متذكر شديم داراي فركانس 50 هرتز و زمان سوارشدن اين موج برروي موج اصلي حدود ميلي ثانيه است. پس در اين حالت چونكه مدت زمان اين حالت گذرا بسيار زياد مي باشد از لحاظ انتخاب دستگاههاي حفاظتي بسيار مهم مي باشد.
در طراحي كليدهاي قدرت وبرقگير و خازن هاي برقگير حالت Transiant به دليل زمان زيادش مد نظر مي باشد. براي بررسي بيشتر مي توانيم بگوئيم كه اين نوع پديده از تخليه الكتريكي جوي روي خطوط انتقال و قطع و وصلهاي سريعي كه معمولا در شبكه ايجاد مي گردد ناشي مي شود.
اين حالتهاي گذرا سرشتي كاملا الكتريكي دارند و تنها در خطوط انتقال سيستم هاي قدرت ديده مي شوند. از نظر فيزيكي اختلالي از اين نوع منجر به يك سري موج الكترومغناطيسي مي شود كه با سرعتي نزديك به سرعت نور در طول خطوط منتشر مي شود و موجب افزايش دامنه امواج برگشتي در پايانه هاي خط مي گردد. كه بعد از چند رفت و برگشت در طول خط در طي چند ثانيه به دليل تلفات موجود در خطوط ، اين امواج تضعيف مي شوند و پس ازچند رفت و برگشت اين امواج ميرا مي‌گردند يعني از بين مي روند.
اندوكتانس بزرگ ترانسفورماتورها در اغلب مواقع به طور موثري مانع از ورود اين اختلالات به سيم پيچهاي ژنراتور مي شود ولي برگشت اين اختلالات موجب توليد موجهاي با دامنه ولتاژ زياد مي شود ولي برگشت از اين اختلالات موجب توليد موجهاي با دامنه ولتاژ زياد مي شود كه قادر است عايق تجهيزات فشار قوي را لطمه بزند. بارهاي الكتريكي گذرا مي توانند از طريق برقگيرها به زمينه انتقال يابد. ولي اگر عايق تجهيزات يا خطوط آسيب ببينند اين امواج گذرا منجر به حالتهاي گذراي جديدي از نوع كند مي شوند.
2-    اضافه ولتاژهاي ناشي از كليد زني (Fast Transiant)
اين اضافه ولتاژها ناشي از قطع ووصل كليدها مي باشد كه فركانسي در حدود 50 هرتز تا 20 كليوهرتز مي باشد كه مدت زمان اثر اين امواج گذراي سريع در حدود ميكروثانيه است.
3-    اضافه ولتاژ هاي صاعقه (Fast Transiant)
اضافه ولتاژهاي تخليه جوي داراي فركانس بالايي هستند اين فركانس در حدود 10 كيلوهرتز تا 3 مگاهرتز مي باشند و مدت زمان گذر اين موج در حدود نانوثانيه است.
4-    اضافه ولتاژهاي مربوط به پست (Very Fast Transiant  GIS)
اين اضافه ولتاژها مربوط به پستهاي (SF6) مي باشند و داراي فركانسي در حدود 100 كيلو هرتز تا 5 مگاهرتز و مدت زمان اثر اين موج نانوثانيه مي شود.
دسته بندي حالتهاي گذرا
حالتهاي گذرا را در قبل بر اساس فركانس و زمان اثر آنها برشمرديم حال به بررسي اين پديده‌ها و علل و بروز آنها و سرعت آنها مي پردازيم.
الف) حالتهاي گذرا فوق سريع – ( پديده موج)
اين نوع پديده هاي گذرا از تخليه الكتريكي جوي روي خطوط انتقال و قطع و وصل هاي سريع كه معمولا در شبكه ايجاد مي گيرد ناشي مي شود. اين حالتهاي گذرا سرشتي كاملا الكتريكي دارند و تنها در خطوط انتقال ديده مي شوند. از نظر فيزيكي اختلال از اين نوع منجر به يك موج الكترومغناطيسي مي شود كه با سرعتي نزديك به سرعت نور در طول خطوط منتشر مي شود و موجب افزايش دامنه امواج برگشتي در پايانه هاي خط مي گردد كه بعد از چند رفت و برگشت در طول خط در طي چند ثانيه به دليل تلفات موجود در خطوط اين امواج به صورتي تضعيف مي شوند و پس از چند رفت و برگشت از بين مي روند.
اين حالتهاي گذرا باعث صدمه رساندن به عايقهاي ترانسها و ژنراتورهاي سنكرون و عايق خطوط و همچنين موتورهاي سنكرون مي گردند كه پس از صدمه رساندن به عايق ومقره ها باعث مي گردند كه اتصال كوتاهي يا حالت گذرا خطايي در آن نقطه بوجود بيايد. كه در تست عايقي انواع مقاومت در مقابل اضافه ولتاژها و همچنين اتصال كوتاهها و صاعقه ها در آزمايشگاه فشار قوي اين موارد مورد بررسي كافي قرار مي گيرند كه براي جلوگيري و يا حتي عدم بروز جنين حالت گذرايي منجر به طراحي مقره ها و يا حتي منجر به طراحي فاصله هوايي مناسب و طراحي و ساخت عايقهايي كه قدرت تحمل ولتاژهاي گذرا را داشته باشند و حتي در مواردي هم كه بتوانيم صدمه زدن ولتاژهاي گذرا به تجهيزات جلوگيري كنيم. برقگيرهايي را با توجه به امواج گذراي آن طراحي مي كنيم. كه براي محافظت از تجهيزاتي مثل ترانس و ژنراتور در كليدهاي قدرت آنها برقگيرهايي مناسب نصب مي كنند تا بارهاي الكتريكي گذرا از اين طريق به زمين انتقال پيدا كند كه همانطور كه ديديم اين قسمت از حالتهاي گذرا مبنايي براي انتخاب سطح عايق بندي و تجهيزات خط خواهد بود.
ب) حالتهاي گذراي نيمه سريع «‌پديده اتصال كوتاه »
تعداد زيادي اتصال كوتاه كه در خطوط انتقال بدون حفاظ روي مي دهند ناشي از شكست الكتريكي عايقها براثر موجهاي توليد شده مي باشند. و يا خرابي در مقره ها و عواملي مثل باران و برف و يخ زدگي مقره ها و همچنين برخورد اجسام خارجي با خطوط و ساير عوامل مكانيكي ديگر باعث چنين پديده اي مي گردد. بدين منظور است كه در سيستم ما انواع و اقسام اتصال كوتاههاي خطوط اتفاق مي افتد كه به بررسي انواع اتصال كوتاهها مي پردازيم.
1-    اتصال كوتاه براثر برخورد سه فاز به يكديگر بوجود مي آيد . اتصال سه فاز ممكن است مستقيما و با امپدانس صفرصورت گيرد و يا از طريق سه آمپدانس مساوي Zf بين هر فاز و نقطه صفر(زمين)‌بوقوع بپيوندد.
2-    اتصال كوتاه دوفاز به همديگر
در اين صورت بايد دو وضعيت مورد بررسي قرار گيرد. در حالت اول دوفاز فقط به يكديگر وصل مي شوند. ودر حالت دوم دوفاز همزمان به زمين نيز متصل مي گردند.
3-    اتصال كوتاه يك فاز به زمين :در حالتي است كه فقط براي يك فاز حطا اتفاق بيافتد و دو فاز ديگر سالم هستند.
4-    از هم گسيختگي و يا پارگي هاديهاي خط انتقال
اغلب اتصال كوتاهها در سيستم هاي قدرت بيش از 75% از نوع اتصال كوتاه يك فاز به زمين مي باشد كه معمولا براثر شكست الكتريكي و ايجاد جرقه روي مقره ها پديد مي آيند. احتمال وقوع اتصال كوتاه دوفاز نيز بيشتر از اتصال كوتاه متقارن مي باشد. گرچه احتمال وقوع اتصال كوتاه متقارن بسيار كم ( حدود 5%) مي باشد ليكن بسياري از محاسبات كلاسيك سيستم ها نظير انتخاب كليدهاي قدرت بررسي پايداري گذرا و حفاظت از سيستم هاي قدرت برمبناي جريانهاي اتصال كوتاه متقارن بنا شده اند.