دانلود مقاله در مورد آشنایی با زبان برنامه نویسی ایکس ام ال XML

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 193: آشنایی با زبان برنامه نویسی  ایکس ام الاین مقاله 39 صفحه، به زبان فارسی و با فرمت پاورپوینت میباشد. برای اطلاعات کامل و خرید اینترنتی این پروژه (4011) اینجا کلیک کنید
*** لینک های پرطرفدار ***

- لیست تمامی پروژه های کامپیوترفهرست مطالب این مقاله:
مقدمه
XMLچيست؟
تفاوت اصلی بين XML و HTML
XML كاری انجام نميدهد!
XML آزاد و قابل گسترش
XML يك مكمل برای HTML
XML ميتواند اطلاعات را از HTML جدا كند
برای داد و ستد اطلاعات
XML و B2B
XML برای توزيع اطلاعات
XML برای ذخيره اطلاعات
XML ميتواند اطلاعات شما را مفيدتر كند
XML و زبان های جديد
برتریهای XML
نوشتن XML
ابزارهای XML
عناصر، ویژگی ها ومقادیر
ایجاد عنصر ریشه
عناصر تودرتو
حروف کوچک وبزرگ
موجودیت ها باید تعریف شوند
اعلان نگارش XML
ایجاد یک DTD
تعریف عناصر وویژگیهادر یک DTD
ایجاد عناصر نامرتب
الگوی XML
تعریف نوع های پیچیده
تعریف نوعهای ساده
 موجودیت ها ویادداشت ها در DTD ها
اعلان های محلی وسراسری
  ارجاع به گروه نامگذاری شده
نمونه ای از متن این پروژه :
  ویژگیها:
ویژگیها جزء محتویات محسوب نمی گردند حتی عناصر خالی می توانند دارای ویژگیهایی باشند.
 ویژگیها درباره بخشی از محتویات اطلاعات نمی دهند. بلکه درباره محتویات صفحه  xml   اطلاعاتی در اختیار می گذارند.ویژگیها عناصر خالی هستند که به محتویات عناصر اشاره می کنند.
   تعریف ویژگیهای ساده:
در اسناد  xml   هنگامی ویژگیها ظاهر می شوند که در یک  DTD   تعریف شده باشند.
می توان تمام ویژگیها رادر قسمت اعلان یک ویژگی تعریف نموده همچنین می توان هر ویژگی را به صورت جداگانه تعریف کرد.
توجه داشته باشید تمام بخشهای تعریف ویژگی نسبت به حروف کوچک وبزرگ حساس می باشند.
ایجاد عناصر نامرتب
اگرعنصری شامل عناصردیگری باشد که رعایت ترتیب درآنها مهم نیست میتوان عناصر داخلی را به صورت گروه all معرفی نمود.
گروه all  تنها می تواند شامل تعریف نوع پیچیده یا گروه نامگذاری شده باشد.
الگوی XML
 یک الگو نیز مانند DTD درباره اجزای اسناد XML صحبت می کند.
      در یک الگومحتویات یک سند می توانند از دو نوع  تشکیل شوند یکی ساده و دیگری نوع پیچیده
    عناصری که محتویات آنها فقط به صورت  متن باشد نوع ساده و عناصری که از عناصر و ویژگی های دیگر تشکیل شوند نوع های پیچیده نامیده می شود.
    عناصر نوع پیجیده به تعریف ساختار یک سند کمک می نمایند و با محتویات کاری ندارند .چهار نوع اصلی پیچیده داریم :
تعریف نوع های پیچیده
عناصری که شامل عناصر دیگر هستند.
عناصری که فقط شامل متن هستند.
عناصری که از عناصر و متن تشکیل شده اند.
عناصری که خالی می باشند.
 اگر نوع های ساده و پیچیده نامی در نظر بگیرید می توانید آنها را در تمام قسمتهای الگو به کار ببرید ولی اگر برای آنها نامی در نظر نگیرید فقط می توانید در عنصر مربوط  از آنها استفاده کنید.
تعریف نوعهای ساده
یک عنصر از نوع ساده فقط شامل متن است. این عنصر نمی تواند از عناصر دیگر وویژگی ها تشکیل شود.
به جای این که محتویات یک عنصر را به متن محدود کنید می توانید متن خاصی را برای آن در نظر بگیرید چنین محدودیتهایی را می توانید با استفاده از تعریف نوع ساده درونی از پیش تعریف شده یا نوعهایی که خود شما تعریف کرده اید ایجاد نمایید.
نوعهای عددی: XMLS.. چند نوع عددی داخلی دارد که برای محدود کردن محتویات عناصر وویژگیها به کار می روند.
نوعهای ساده دلخواه: این زبان نوعهای ساده درونی از پیش تعریف شده زیادی دارد که می توانند بر حسب نیاز شما تغییر کنند.
استفاده ازنوعهای دلخواه بی نام: برای تمام نوعهای که به دلخواه ایجاد می کنید نیازی نیست نامی درنظر بگیرید.اگر نوعی رایک بار برای عنصر مشخصی به کار می برید می توانید تداخل ارجاع بین عنصر ونوع را حذف نمایید.
 موجودیت ها ویادداشت ها در DTD ها
موجودیتها مثل سطوح اسفنجی هستند که اگر به آنها آب اضافه شود اندازه وحجم انها افزایش می یابد. در نتیجه می توانید مرجع موجودیت را به صورت مختصر وخلاصه تعریف کنیدتا هنگامی که در سند xml فراخوانی می شود داده ها ی آن گسترش یابند.
موجودیت ها انواع گوناگونی دارند ولی روش کار همه آنها یکسان است.
تفاوت موجودیت ها در محل تعریف و اطلاعات تشکیل دهنده آنهاست.
- موجودیتها به دو گروه اصلی تقسیم می گردند.موجودیتهای عمومی وموجودیتهای پارامتری .
موجودیت عمومی در بدنه سند xml    به کار می رود. موجودیتهای پارامتری تنها در یک DTD   مورد استفاده قرار میگیرند. موجودیتهای پارامتری داخلی نیز به قدری هستند که بهتر است از آنها صرفنظر کنید.