دانلود مقاله در مورد تست التراسونیک

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 118: تست التراسونیک

این مقاله 93 صفحه، به زبان فارسی و با فرمت ورد میباشد.


دانلود خلاصه پروژه تست التراسونیک

 برای اطلاعات کامل و خرید اینترنتی این پروژه روی لینک زیر کلیک کنید:
*** لینک های پرطرفدار ***


فهرست مطالب این پایان نامه:
-مقدمه
- ماهيت فراصوت و چگونگي توليد امواج فراصوتي
- حالت هاي مختلف موج
- انواع موجها و نحوه توليد
- توليد امواج عرضي
- امواج ريلي
- امواج لمب
-انواع موج هاي لمب
-توليد امواج سطحي
-مناطق صوتي
- منطقه نزديک
- منطقه دور
- بازتاب و شکست
-امپدانس صوتي
- نسبت امپدانس
- انواع روش هاي بازرسي
- آزمون تماسي
- روش پرتو مستقيم
- روش بازتابي
- روش عبوري
- روش پرتو زاويه اي
- روش موج سطحي
- آزمون غوطه وري
- روش هاي انجام آزمون غوطه وري
- روش حباب ساز
- روش پروب تايري
-  تاثير نمونه مورد آزمون بر روي پرتوهاي فراصوتي
- زبري سطح
- شکل يا دوره قطعه
- تغيير حالت امواج
- درشتي دانه بندي در نمونه مورد آزمون
- راستا و عمق ناپيوستگي
- نوع نمايش اطلاعات بدست آمده در آزمون فراصوتي
- ماهيت پروب و انواع آن
- مواد
- انواع پروب
نقش مواد واسط و نحوه انتخاب آنها در نوع آزمايش مربوط
قطعات مرجع و انواع قطعات
مجموعه قطعات اصلي ASTM
ساير قطعات مرجع
اصول کار دستگاه فراصوتي و تجهيزات مورد استفاده در دستگاه
دکمه تاخير
محدوده
خلاصه کار دستگاه
تجهيزات مورد استفاده در آزمون هاي بازتابي
دکمه هاي کنترل
کاليبراسيون دستگاه فراصوتي
مراحل انجام کاليبراسيون
سنجش مساحت – دامنه
سنجش فاصله – دامنه
سنجش پروب
آماده شدن جهت انجام آزمون
انتخاب فرکانس
انتخاب پروب
قطعات مرجًع استاندارد
کاليبراسيون پروب ها
روش ثبت
بازتابنده ها
پالس ساز
گيرنده با باند فرکانسي پهن
سيستم نمايش
تفسيرنتايج بدست آمده از آزمون
محو سيگنال پشتي قطعه
نشانه هاي حاصل از ناپيوستگي هاي صفحه اي اريب
نشانه هاي ناشي از اندازه دانه بندي
شکل نشانه در آزمون هاي تماسي
نشانه هاي حاصل از ناپيوستگي
سيگنال هاي نامربوط

نمونه ای از متن این پروژه :
قطعات مرجع و انواع قطعات
در آزمون های فراصوتی نشانه های حاصل از ناپیوستگی ها با نشانه های بدست آمده از استانداردهای مرجع مقایسه می گردند. قطعات مرجع زیادی برای آزمون های فراصوتی وجود دارند که هر یک از آنها با هدف خاصی ساخته شده است . درآزمون های فراصوتی به منظور کالیبراسیون دستگاه و ارزیابی ناپیوستگی ها از قطعات مرجع استفاده می شود. کالیبراسیون دستگاه به دو منظور انجام می گیرد:
1) اطمینان از عملکرد صحیح مجموعه دستگاه و پروب
2) تعیین معیار رد و قبول ناپیوستگی
بازتابنده های مصنوعی ، که دارای اندازه و عمق معینی هستند ، در داخل قطعات مرجع استاندارد تعبیه می شوند . با مقایسه نشانه های حاصل از ناپیوستگی های موجود در نمونه های مورد آزمون با نشانه های حاصل از این بازتابنده ها ، می توان ناپیوستگی ها را ارزیابی نمود. توجه داشته باشید که تخمین اندازه ناپیوستگی متاثر از عوامل دیگری چون نوع ناپیوستگی ، جهت قرار گرفتن آن و ... نیز می باشد.
مواد خام مورد استفاده برای ساخت قطعات مرجع با دقت از میان نمونه هایی انتخاب می شوند که این نمونه ها به وسیله امواج فراصوتی بازرسی شده و از نظر میزان استهلاک صوت ، اندازه دانه بندی ، و نوع عملیات حرارتی از استاندارهای عینی برخورد دارند. ناپیوستگی ها ممکن است به شکل سوراخ های کف تخت ، سوراخ های جانبی و یا شیارهای سطحی در قطعات مرجع ایجاد شوند. قطعات مرجع با دقت بسیار بالایی ساخته شده و مورد آزمایش قرار می گیرند تا اطمینان حاصل شود که تنها ناپیوستگی موجود در این قطعات ناپیوستگی ای است که عمدا در قطعه تعبیه شده است. سه گروه از قطعات مرجع استاندارد عبارتند از :
1) قطعات مساحت – دامنه
2) قطعات فاصله – دامنه
3) مجموعه قطعات اصلی  ASTM که قطعات مساحت – دامنه و فاصله – دامنه را در یک مجموعه بدست می دهد.
مجموعه قطعات مساحت – دامنه
این مجموعه شامل 8 قطعه است که هر قطعه دارای   اینچ ( 3/95 میلیمتر ) و سطح مقطع مربعی شکل به طول   اینچ ( 2/49 میلیمتر ) می باشد. یک سوراخ  کف تخت به عمق       اینچ ( 19 میلیمتر) در مر کز سطح زیرین هر یک از این قطعات ایجاد شده است .قطر سوراخ از    اینچ در فطعه اول تا   اینچ در قطعه هشتم متغیر است . شماره قطعه نشاندهنده قطر سوراخ ایجاد شده در آن است . برای مثال در قطعه شماره 3 قطر سوراخ   اینچ و در قطعه شماره 7 قطر سوراخ   اینچ می باشد . قطعات مساحت – دامنه با سطح مقطع گرد به قطر 2 اینچ ( 8/50 میلیمتر ) نیز ساخته می شوند. خطی بودن سیستم فراصوتی بااستفاده از قطعات مساحت – دامنه سنجیده می شود. همچنین تناسب افزایش دامنه سیگنال با زیاد شدن اندازه ناپیوستگی با استفاده از این قطعات قابل بررسی است.
مجموع قطعات فاصله – دامنه
این مجموعه شامل نوزده قطعه استوانه ای شکل است که قطر هر یک از این قطعات 2 اینچ می باشد(که در شکل زیر نشان داده شده است ) . در مرکز سطح زیرین هر یک از این قطعات یک سوراخ کف تخت به عمق   اینچ ( 19 میلیمتر ) ایجاد شده است. این قطعات با طول های متفاوتی ساخته می شوند تا مسیرهای صوتی مختلفی را از    اینچ (1/146 میلیمتر ) از سطح قطعه تا کف سوراخ بوجود آورند. مجموعه قطعات فاصله – دامنه با سوراخهایی به قطر ،   اینچ نیز وجود دارد.
طول مسیر صوتی در این مجموعه ها به شرح زیر است :  اینچ برای قطعه اول و در قطعات بعد   اینچ تا 1 اینچ با افزایش   اینچ از هر قطعه به قطعه بعدی و نیز در مابقی قطعات از   اینچ ( 8/31 میلیمتر ) تا    اینچ (   میلیمتر ) با افزایش   اینچ (   میلیمتر ) از هر قطعه به قطعه بعدی . قطعات فاصله – دامنه معیاری برای ارزیابی اندازه ناپیوستگی هایی که در فواصل صوتی مختلفی قرار دارند بدست می دهند. این قطعات همچنین به عنوان مرجعی برای تعیین حساسیت سیستم فراصوتی به کار می روند بدین صورت که با استفاده از آنها می توان اطمینان حاصل کرد که سیستم ، نشانه های واضحی را برای تمامی ناپیوستگی هایی که اندازه معینی دارند ایجاد می نماید و صفحه اسیلوسکوپ با سیگنال های نامربوط و مزاحم اشباع نمی شود. از این قطعات به منظور تنظیم STC ( کنترل حساسیت – زمان ، که به آن DAC ( تصحیح فاصله – دامنه ) نیز گفته می شود ، بر روی دستگاههایی که این ویژگی بر روی آنها تعبیه شده است نیز می توان استفاده کرد.
مجموعه قطعات اصلی ASTM
مجموعه قطعات اصلی ASTM شامل10 قطعه استوانه ای شکل است که قطر هریک از این قطعات 2 اینچ ( 8/50 میلیمتر ) می باشد. در مرکز سطح زیرین هر یک از این قطعات یک سوراخ کف تخت به عمق   اینچ ( 19 میلیمتر ) ایجاد شده است . قطر سوراخ در یکی از قطعات   اینچ و فاصله صوتی از سطح قطعه تا کف سوراخ 3 اینچ ( 2/76 میلیمتر ) می باشد. قطر سوراخ در هفت قطعه بعدی   اینچ و فاصله صوتی در آنها به ترتیب   ، 3 و 6 اینچ ( 2/3 ، 3/6 ، 7/12 ، 19 ،1/38 ، 2/76 ، 4/152 میلیمتر ) می باشد. سه قطعه ای که دارای فاصله صوتی 3 اینچ ( 2/72 میلیمتر ) هستند رابطه مساحت – دامنه را فراهم می سازند. هفت قطعه دیگر همگی سوراخهای کف تختی به قطر   اینچ داشته و فواصل صوتی در آنها متغییر است ، رابطه فاصله – دامنه را تامین می نماید.
سایر قطعات مرجع
قطعه IIW  و قطعه مرجع مینیاتوری که در شکل زیر نشان داده شده اند نونه هایی از قطعات مرجع دیگری هستند که به طور معمول مورد استفاده قرار می گیرند. در مورد قطعاتی که شکل های غیر عادی دارند ، معمولا لازم است یکی از قطعات مورد آزمایش پس از اضافه نمودن ناپیوستگی های مصنوعی ، از قبیل سوراخ های کف تخت ، شیار ، ترک ونظایر آنها به عنوان مرجع مورد استفاده قرار گیرد. در بعضی موارد این ناپیوستگی های مصنوعی را می توان به نحوی ایجاد نمود که پس از انجام آزمون بتوان آنها را با عملیات ماشین کاری برداشت . در بعضی موارد روش کالیبراسیون خاصی پس از انجا مطالعات دقیق فراصوتی بر روی یکی از قطعات ابداع می گردد و سپس با تخریب قطعه ، درستی این روش ارزیابی شده و نتایج حاصل از این مطالعه به عنوان استاندارد در آزمون قطعات مشابه به کار گرفته می شود.