دانلود پروژه درباره بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت

نظرات 0


دانلود پروژه شماره 204: بررسی اضافه ولتاژها درسیستم های قدرت
این مقاله به زبان فارسی و  110 صفحه با فرمت ورد و 44 صفحه با فرمت پاورپوینت میباشد. برای خرید اینترنتی نسخه ورد این پروژه (204) اینجا کلیک کنید
 برای خرید اینترنتی نسخه پاورپوینت این پروژه (4004) اینجا کلیک کنید*** لینک های پرطرفدار ***
فهرست مطالب این پایان نامه:


فصل اول: مقدمه                                   
1-1-    كليات                                       
1-2-    هدف                                       

فصل دوم: بررسي انواع اضافه ولتاژها در سيستمهاي قدرت و علل پيدايش آنها       
2-1- مقدمه                                       
2-2- انواع مختلف اضافه ولتاژها در شبكه                       
      2-2-1- اضافه ولتاژهاي صاعقه                           
    2-2-1-1- مشخصه اضافه ولتاژهاي صاعقه                   
     2-2-2- اضافه ولتاژهاي كليد زني (قطع و وصل)                   
    2-2-2-1- موج استاندارد قطع و وصل يا كليدزني                   
    2-2-2-2- علل بروز اضافه ولتاژهاي كليدزني                   
       2-2-2-2-1- اضافهولتاژهاي ناشي از كليدزني جريانهاي سلفي و خازني   
       2-2-2-2-2- اضافه ولتاژهاي كليدزني ناشي از تغييرات ناگهاني بار       
2-2-3- اضافه ولتاژهاي موقت                               
   
    2-2-3-1- مقدمه                               
    2-2-3-2- خطاهاي زمين                           
    2-2-3-3- تغييرات ناگهاني بار                           
    2-2-3-4- اثر فرانتي                               
    2-2-3-5- تشديد در شبكه                            
    2-2-3-6- تشديد در خطوط موازي                       

فصل سوم: نحوه تعيين پارامترهاي برقگير جهت حفاظت از شبكه در مقابل اضافه ولتاژها   
3-1- مقدمه                                       
3-2- برقگيرهاي اكسيد روي                               
    3-2-1- ساختمان مقاومتهاي غير خطي                       
    3-2-2- منحني ولت – آمپر غيرخطي مقاومتها                   
    3-2-3- پايداري حرارتي، اختلال حرارتي                       
    3-2-4- تعاريف و مشخصات برقگيرهاي اكسيد روي               
      3-2-4-1- ولتاژ نامي                               
      3-2-4-2- مقدار حقيقي ولتاژ بهرهبرداري                   
   
      3-3-4-3- حداكثر ولتاژ كار دائم                       
      3-3-4-4- فركانس نامي                           
      3-2-4-5- ولتاژ تخليه                               
      3-2-4-6- مشخصه حفاظتي برقگير                       
      3-2-4-7- نسبت حفاظتي                           
      3-2-4-8- حاشيه حفاظتي                           
      3-2-4-9- جريان مبناي برقگير                           
      3-2-4-10- ولتاژ مرجع                           
      3-2-4-11- جريان دائم برقگير                           
      3-2-4-12- جريان تخليه نامي برقگير                       
      3-2-4-13- قابليت تحمل انرژي                       
      3-2-4-14- كلاس تخليه برقگير                       
3-2-5- انتخاب برقگيرها                               
    3-2-5-1- انتخاب ولتاژ نامي و ولتاژ كار دائم برقگير               

   
فصل چهارم: بررسي علل ايجاد اختلال در برقگيرهاي اكسيد روي
4-1- مقدمه                                       
4-2- اشكالات مربوط به طراحي و ساخت برقگير                       
4-3- پايين بودن كيفيت قرصهاي وريستور                       
4-4- پيرشدن قرصهاي اكسيد روي تحت ولتاژ نامي در طول زمان               
4-5- نوع متاليزاسيون مورد استفاده روي قاعده قرصهاي اكسيد روي           
4-6- عدم كيفيت لازم عايق سطحي روي وريستورها                   
4-7- اشكالات مربوط به انتخاب نوع برقگير و محل آن در شبكه               
    4-7-1- پايينبودن ظرفيت برقگير مورد انتخاب نسبت به قدرت صاعقههاي موجود در محل
    4-7-2- پايينبودن ولتاژ آستانه برقگير انتخاب شده نسبت به سطح TOV       
4-8- اشكالات ناشي از نحوه نگهداري و بهرهبرداري از برقگير               
    4-8-1- وجود تخليه جزئي در داخل محفظه برقگير               
    4-8-2- آلودگي سطح خارجي محفظه برقگير                   
    4-8-3- اكسيد شدن و خرابي كنتاكتهاي مدارات خارجي برقگير           
   
فصل پنجم: شناسايي پديده فرورزونانس و بررسي حادثه پست 230/400 كيلوولت فيروز بهرام
5-1- مقدمه                                       
5-2- شناسايي پديده فرورزونانس                           
5-3- فرورزونانس                                   
    5-3-1- فرورزونانس سري يا ولتاژي                       
    5-3-2- فرورزونانس موازي يا فرورزونانس جرياني               
5-4- طبقهبندي مدلهاي فرورزونانس                            
    5-4-1- مدل پايه                               
    5-4-2- مدل زير هارمونيك                           
    5-4-3- مدل شبه پريوديك                           
    5-4-4- مدل آشوب گونه                           
5-5- شناسايي فرورزونانس                               
5-6- جمعآوري اطلاعات شبكه و پست جهت شبيهسازي و بررسي حادثه پست فيروزبهرام   
5-7- بررسي حادثه مورخ 28/2/81 پست فيروز بهرام                   
    5-7-1- مدلسازي و مطالعه حادثه با استفاده از نرمافزار emtp           
      5-7-1-1- رفتار برقگيرهاي سمت اوليه و ثانويه ترانسفورماتور در هنگام وقوع حادثه
   
      5-7-1-2- رفتار برقگير فاز T سمت KV230 ترانسفورماتور در هنگام وقوع حادثه   
      5-7-1-3- بررسي روشهاي جهت جلوگيري از وقوع پديده فرورزونانس در پست فيروز بهرام                                        
الف- وجود بار در سمت ثانويه ترانسفورماتور                       
ب- ترانسپوز كردن خط رودشور – فيروز بهرام                       
فصل ششم: نتيجهگيري و پيشنهادات
6-1- نتيجه گيري و پيشنهادات                               
ضمائم                                           
منابع و مراجع   

نمونه ای از متن این پروژه

سطح ايزولاسيون به عنوان يكي از پارامترهاي مهم در طراحي شبكه مطرح مي‌باشد و ارتباط مستقيمي با اضافه ولتاژهاي موجود در شبكه دارد.
افزايش ولتاژ از مقدار نامي خود، به اضافه ولتاژ در شبكه موسوم مي‌باشد. از آنجائيكه ظهور اضافه ولتاژ در شبكه اجتناب‌ناپذير است، لذا احتمال بروز قوس در ايزولاسيون و ماده ايزوله در شبكه همراه وجود دارد.
كاهش درصد بروز قوس‌ها و اتصالي‌ها مستلزم شناخت كامل اضافه ولتاژها، انواع مختلف آنها، شرايط ايجاد و پديد آمدن آنها و همچنين نحوه تاثير آنها در ايزولاسيون شبكه مي‌باشد و در صورت برخورداري از چنين شناختي، انتخاب مشخصات مناسب شبكه و تجهيزات موجود در آن امكان‌پذير مي‌گردد.

2-2- انواع مختلف اضافه ولتاژها در شبكه:
كليه اضافه ولتاژهاي ظاهر شده در شبكه بر حسب شكل و يا منبع بروز خود، تقسيم‌بندي مي‌شوند. كه مي‌توان آنها را به شرح زير تقسيم‌بندي نمود:
2-2-1- اضافه ولتاژهاي صاعقه1
2-2-2- اضافه ولتاژهاي كليدزني2
2-2-3- اضافه ولتاژهاي موقتي1
كه با توجه به عامل بوجود آورنده نيز به دو دسته داخلي2 و خارجي3 تقسيم مي‌شوند.
بر اساس اين تقسيم‌بندي اضافه ولتاژ ناشي از صاعقه به اضافه ولتاژ خارجي و دو نوع ديگر به اضافه ولتاژهاي داخلي موسوم مي‌باشد.

2-2-1- اضافه ولتاژ‌هاي صاعقه
در پي تخليه جوي الكتريكي بر قسمتهاي مختلف شبكه، بارهاي الكتريكي انباشته در ابرها و فصل از طريق كانال يونيزه تشكيل شده در فضا بصورت قوس مرئي رعد و برق در قسمتهاي مختلف شبكه تخليه گشته ، اصطلاحاً به تخلية جوي الكتريكي موسوم مي‌باشد. تخليه بارهاي الكتريكي جوي، موجبات افزايش ولتاژ را به طور لحظه‌اي در محل تخليه فراهم ساخته، ولتاژ موجي با سرعت نور در طول هادي‌هاي فاز منتشر مي‌شود و اضافه ولتاژهاي تخليه جوي را در شبكه پديد مي‌آورد.