دانلود مقاله در مورد آشنایی با زبان برنامه نویسی پست اسکریپت Postscript

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 191: آشنایی با زبان برنامه پست اسکریپت PS


این مقاله 53 صفحه، به زبان فارسی و با فرمت پاورپوینت میباشد.

فهرست مطالب این مقاله:
مقدمه
تواناییهای این زبان
مفسرها
انواع داده
اعداد
بولین
عملگرهای شرطی
رشته ها string
نام ها
آرایه ها
رویه ها
دیکشنری ها
توضیحات
تعریف متغییرها
حلقه ها
پشته
عملگرهای محاسباتی
فایل ها
عملگرهای اولیه فایل
گرافیک
عملگرهای ایجاد مسیر
عملگرهای رنگ کاری
ساختار کلی برنامه
A Surface Plot
The Lorenz Butterfly
The Koch snowflake
Pythagorean tree
HSB color scheme
White-Filled Adobe Systems
Phyllo
R - Shadow
Circles
منابع
نمونه ای از متن این پروژه :
پشته stack:
زبان پست اسکریپت داده ها را مستقیماً بــه وسیله موجودیت خاصی بــه نـــــام پشته دستکاری می کند.
تمام عملیات محاسباتی ومنطقی ودیگر ساختمان داده ها با استفاده از پشته طراحی وپیاده سازی می شوند.
 عملگرهای پشته عبارتند از:
(1و2) add: دو ورودی بالای پشته را جمع می کند ومجموع آنها  را به
      آنها قرار میدهد.

   (1,n+1)aload:عناصر آرایه ای را که به عنوان آرگومان می گیرد در پشته قرار می دهد.

  (1و1)array:آرایه ای ایجاد می کند که طول آن با آرگومان مشخص
 می شود.
(n+1,1)astore:nعنصر را در بالای  آرگومان آرایه قرار می دهد.
(1و2)boolean:دو عملوند را باهم مقایسه می کند و درستی یا نادرستی را در بالای پشته قرار می دهد. boolean  ممکن است le،gt،ge،ne،eq یا lt باشد.علاوه بر این برای and,ore, not و  xorوجود دارد.
(n,0)clear:تمام ورودی های پشته را حذف می کند.
(n,0) cleartomark:عناصری از پشته را از جایی که مشخص شده  است حذف کند.

(n+1,2n) copy: nعنصر پشته پس از مقدار بالایی n در پشته تکرار می شود.

(n,n+1)countmark:تعداد آرگومانها را از جایی که مشخص شده اشت می شمارد و آن مقدار را در بالای پشته قرار میدهد.

(0,1)currentfont: فونت فعلی را در بالای پشته قرار میدهد.

گرافیک :
 پست اسکریپت دارای عملگرهای گرافیکی گسترده است و می تواند صفحات دلخواه را به طور دقیق توصیف کند.حدود  3/ 1 از این زبان به گرافیک اختصاص دارد.
 این عملگرها اشیاء گرافیکی زیر را کنترل می کنند:
1) متن: حروف می توانند در هر مکانی و در هر حالتی و زاویه ای قرار بگیرند.
2) اشکال هندسی: خطوط راست و منحنی ها در هر اندازه و حالتی و با هر رنگی تصاویر مورد نظر را ایجاد می کنند.

ساختار کلی برنامه:
 در این زبان مانند سایر زبانها قائده خاصی برای نوشتن برنامه وجود ندارد ولی میتوان به طورکلی به صورت زیر در نظر گرفت. 

تعریف متغییرها/
تعریف رویه ها/
Mainبرنامه
ساختار برنامه را با ارائه چند مثال نشان می دهیم.
newpath               %Begin black box
252 324 moveto
0 72 rlineto
72 0 rlineto
0 -72 rlineto
closepath
fill
newpath                 %Begin gray box
360 - 270 moveto
0 72 rlineto
72 0 rlineto
0 -72 rlineto
Closepath
4 setgray
fill
newpath                   %Begin lighter box