دانلود رایگان مقاله ترانسفورماتور ولتاژ

نظرات 0

دانلود رایگان پروژه شماره 180: ترانسفورماتور ولتاژ


این مقاله 10 صفحه، به زبان فارسی و با فرمت ورد میباشد.


نمونه متن:

محل نصب ترانسفورماتور ولتاژ :
ترانسهاي ولتاژ نيز مانند ترانس هاي جريان بطور كلي براي اندازه گيري كميت هاي باس بار ،‌ فيدرهاي مختلف از قبيل ترانس ،‌ خط كابل ،‌ نوترال ترانس ،‌ فيدرهاي كوپلاژ و جدا كننده باس بارها مورد نياز مي باشند . بنابراين در يك پست فشار قوي معمولا ترانسهاي ولتاژ در خروجي هر فيدر و در بعضي از پست ها كه ضرورت ايجاد كند بر روي باس بارها مورد استفاده قرار مي‌گيرند .  از ترانس ولتاژ جهت سنكرو نيز اسيون دو طرف كليد در موقع وصل آن نيز استفاده مي گردد .
5-11- پارامترهاي اساسي در انتخاب ترانسفورماترهاي ولتاژ:
الف ) ولتاژ اوليه :
ولتاژ سيم پيچ اوليه ترانسفورماتور ولتاژ بستگي به سطح ولتاژي دارد كه مي خواهيم ترانس را در آن نصب كنيم . ولتاژهاي اوليه ترانسفورماتورهاي ولتاژ استاندارد شده نمي باشد ولي بطور معمول داراي مقادير 20 و 63 و 132 و 230 و 400 كيلو ولت مي باشد .
ب‌) ولتاژ نامي ثانويه :
طبق استاندارد IEC186  ولتاژ نامي ثانويه براي كشورهاي اروپايي 110 V   و يا 100V و در موارد خاص 200V توصيه گرديده در كشورهاي آمريكائي و كانادا از مقادير V (250 و 120 و 115) استفاده مي شود . و در ايران نيز عمدتا ولتاژ ثانويه    متداول مي باشد .
ج ) نسبت تبديل :‌
نسبت ولتاژ نامي اوليه به ولتاژ نامي ثانويه ترانسفورماتور را نسبت تبديل   مي گويند . نسبت تبديل در ترانسفورماتور هاي تكفاز كه بين فاز و زمين متصل مي گردند .
بشكل   (براي ثانويه 100 ولت ) مي باشد و در صورتي كه ترانس ولتاژ به ثانويه كه بااتصال مثلث باز نيز مجهز باشد متصل شود اين نمايش بصورت   تغيير مي كنند .
د )‌ضريب ولتاژ : (Rated Voltage Factor)
مقادير استاندارد ضريب ولتاژ به نحوه زمين شدن سيستم بستگي دارد . ضريب ولتاژ نامي ترانسفورماتورهاي ولتاژ كه مطابق بااستاندارد IEC186 مي باشد ، 2/1 براي حالت دائم 5/1 براي مدت زمان استمرار S 30 و 9/1 براي مدت زمان استمرار 8H خواهد بود .
و ) شرايط محيطي :‌
طبق استاندارد IEC 186  مقادير مجاز افزايش درجه حرارت نسبت به محيط نرمال براي سيم پيچي ترانس ولتاژ روغني   تعيين شده است . اما چنانچه درجه حرارت محيط از شرايط نرمال بيشتر شود از مقدار مزبور به همان مقدار كسر مي گردد . در صورتيكه ارتفاع محل نصب نيز از 1000 M بيشتر باشد و ترانسفورماتور در محلي آزمايش گردد كه ارتفاع آن كمتر از 1000 M باشد بايستي به ازاء هر 100M افزايش محل نسبت به 1000 M معادل 4% از ميزان افزايش درجه حرارت براي ترانس هاي روغن كسر گردد . اين مقدار براي ترانس هاي خشك 5% مي باشد .
ز) قدرت نامي و ظرفيت خروجي :
قدرت خروجي نامي   قدرتي است كه ترانسفور ماتور ولتاژ مي تواند باولتاژ نامي ثانويه و بادقت مشخص تغذيه نمايد . به عبارت ديگر ،‌ قدرت خروجي برابر است باحاصلضرب جريان نامي ثانويه و ولتاژي كه دو سر ترمينال هاي ثانويه وجود دارد . ظرفيت خروجي طبق استاندارد IEC 186 ،‌از ميان مقادير : VA (500ـ 400 ـ 300 ـ 200 ـ 150 ـ 100 ـ‌70 ـ 50 ـ 30 ـ‌25 -‌15 ـ 10) انتخاب خواهد شد . همانطوريكه از جدول (1-9 ) ديده مي شود افت مورد نظر در صورتي حاصل مي شود كه بارهاي متصل به ترانسفورماتور محدود به 25% تا 100 % ظرفيت خروجي باشد . اما باتوجه به اينكه امروزه وسايل اندازه گيري مدرن بامصرف بسيار كم به بازار عرضه شده‌اند پيشنهاد مي گردد در ظرفيت نامي ترانس حداكثر معادل 5/1 برابر بار واقعي كه به آن متصل مي‌گردد انتخاب شود .
ل ) استقامت عايقي الكتريكي :
از نظر سطوح عايقي ، استقامت الكتريكي ترانسفورماتور هاي ولتاژ مشابه بااغلب تجهيزات فشار قوي خواهد بود .
م ) زاويه خطا:
زاويه خطاي ترانسفورماتور ولتاژ ،‌جابجايي فاز ولتاژ ثانويه نسبت به ولتاژ اوليه است .
6-11- انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ پست گرمسار:
در طراحي پست كمال آباد از ترانسفورماتورهاي ولتاژ تكفاز از نوع خازني (CVT) استفاده مي كنيم كه بادر نظر گرفتن محاسباتي كه در طراحي كليدهاي قدرت انجام گرفت و ولتاژ نامي و جريان نامي و جريان اتصال كوتاه بدست آمد ترانسفورماتور هاي ولتاژ را بااستفاده از جداول استاندارد IEC  بصورت زير انتخاب مي كنيم .