دانلود پروژه در مورد ژنراتور القایی

نظرات 0


دانلود پروژه شماره 105:  ژنراتور القایی

این مقاله 121 صفحه، به زبان فارسی و با فرمت ورد میباشد.
 برای اطلاعات کامل و خرید اینترنتی این پروژه (105) اینجا کلیک کنید*** لینک های پرطرفدار ***


فهرست مطالب
مقدمه
فصل اول
ژنراتور القايي
مزايای ژنراتور القايي
معايب ژنراتور القايي
فصل دوم
مدلسازي عددي يك ژنراتور القايي
تاريخچه مدل دو محوري ماشين القايي
معادلات تبديل يافته ولتاژ
معادلات تبديل يافته فلوي پيوندي
معادله تبديل يافته گشتاور مغناطيسي
معادلات حالت
مدل ژنراتور القايي در حالت ماندگار
تئوري فضاي برداری
فصل سوم
راه اندازي ژنراتور القايي
پديده تحريك خودي
تعبيرپروسه تحريك خودي براساس مدار معادل RLC
 تعبير پروسه تحريك خودي براساس سيستمهاي خودنوساني
توصيف سيستم خودنوساني
سيستم ماشين القايي
 تغبير پروسه تحريك خودي براساس پسماند مغناطيسی
بررسي هاي تئوريكی
نكات عملي در راه اندازي ژنراتور القايي
فصل چهارم
مثالهايي از حالت هاي گذرا در ژنراتور القايي
اتصال بار اهمي به ژنراتورالقا يي
اتصال كوتاه سه فاز متقارن
اتصال كوتاه دوفاز
اتصال كوتاه دو فاز به زمين
اتصال كوتاه يك فاز به زمين
اثر شتاب روتور برروي پديده تحريك خودی


نمونه متن

شرط Pin>Pex به ازاي بعضي مقادير لغزش برقرار مي شود. بنابراين مفهوم حد پائين براي سرعت ممكن است مطرح گردد. با افزايش مقدار خازن حد پائين سرعت كاهش مي يابد و شرايط براي توليد انرژي در قسمت روتور بدتر مي گردد. بنابراين يك مقدار حدي براي خازن وجود دارد كه در مقادير بيش از آن تحريك خودي باعث كاهش سرعت قطع مي شود.
حال به توضيح خاصيت غيرخطي در محدود سازي دامنه نوسان بهنگام ولتاژسازي ناشي از تحريك خودي پرداخته مي شود. اگر جريان I1 در مدار نوساني برقرار گردد توان كل توليدشده توسط ماشين E.I1* است در حاليكه توان كل بانك خازني برابر با رابطه UcI1* خواهد بود.
بديهي است كه رشد و توسعه دامنه نوسان به شرطي ممكن مي گردد كه:
|E1I1*| > |UcI1*|      (3-3)
هركدام از حاصلضرب هاي طرفين رابطه فوق را مي توان با يك مستطيل با پايه مساوي I1 بطور گرافيكي نمايش داد. رابطه مقدار I1, E1 توسط منحني مشخصه بي باري داده مي شود كه به علت اشباع غيرخطي است ولي رابطه مقدار I1, Uc هميشه خطي بوده و توسط مشخصه ولت آمپر خازن معين مي شود. مسلماً براي برقراري رابطه (3-3) بايد مشخصه بي باري بالاي مشخصه ولت آمپر خازن قرار گيرد و به علت غيرخطي بودن مشخصه بي باري اين دو منحني همديگر را در يك جريان قطع مي كنند.
اين نقطه تلاقي محدوده كار وسيله را معين مي كند كه در آن مقاديرتوانهاي موردنظر قابل مقايسه است.
در اين نقطه ماشين نمي تواند به عنوان تقويت كننده توان عمل كند و امكان افزايش دامنه نوسان از بين مي رود و به علت شارژ و دشارژ متوالي بين خازن و سلف در مدار نوساني، نوسانات ادامه مي يابد. بطور مشابه براي حالتي كه لغزش مقدار بزرگي دارد مي توان روش آناليز يكساني را با فرض سرعت r ثابت و مقدار c متغير به كار برد.
در اين حالت نيز با بررسي نتيجه مي شود كه با افزايش خازن c برقراري رابطه دامنه و فاز مشكل مي گردد چرا كه فلوي روتور نسبت به فاز اوليه استاتور جابجا شده و مقدار توان قابل انتقال به استاتور كاهش مي يابد.شکل(3-3)                                                               
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
با افزايش c از يك مقدار معين ولو مي تواند انرژي كافي براي مدار استاتور تأمين كند، در نتيجه نوسان متوقف شده و تحريك خودي ماشين از بين مي رود. وقتي C ثابت و سرعت r متغير باشد، بازهم يك سرعت قطع مطرح مي شود كه بالاتر از آن امكان تزريق انرژي از طرف روتور وجود ندارد و تحريك خودي از بين مي رود. طبيعي است با كاهش مقاومت اهمي در مدار نوساني حدود پائين و بالاي سرعت به ترتيب كوچك و بزرگ شده و محدوده كاري بيشتر مي گردد.
3-1-3- تغبير پروسه تحريك خودي براساس پسماند مغناطيسي:
در اين قسمت مكانيزم وقوع تحريك خودي براساس پسماند مورد بحث قرار گرفته و چگونگي شروع ولتاژ ترمينال از مقدار جزئي ناشي از پسماند مغناطيسي روتور يا به عبارت ديگر پديده ولتاژ سازي بررسي خواهد شد. فيزيك اين پروسه در مقالات بطور متفاوتي بحث شده است.
در اينجا يكي از اين ديدها تشريح مي گردد.
در پروسه تحريك خودي و ولتاژ سازي رفتار دومرحله اي براي ماشين القايي در نظر گرفته مي شود:
1-    در ابتدا با توجه به صفر بودن جريان روتور و حركت از حالت سكون، ماشين القايي طوري رفتار مي كند كه گويي يك ماشين سنكرون با روتور مغناطيس دائم ضعيف است. اين مرحله را مدسنكرون مي نامند.
2-    سپس با برقراري جريان در روتور و استاتور، بصورت ماشين آسنكرون عمل كرده و ولتاژ ترمينال به مقدار قابل ملاحظه و معيني افزايش مي يابد، اين مرحله را مد آسنكرون مي نامند.
براي ادامه بحث تئوري دو حالت ممكن ماشين القايي را توسط مدار معادل ساده طبق شكل (3-4) نشان مي دهيم. با توجه به مدار معادل شكل (2-5) ذكر دو نكته ضروري به نظر مي رسد.
اول اينكه اثر لغزش مستقيماً در فركانس مدار روتور وارد شده بنابراين در مدار معادل دو فركانس داريم اين موضوع در مدار معادل مد آسنكرون واضح است.
 دوم اينكه در مد آسنكروني جريان روتور صفر است يا به عبارت ديگر لغزش خيلي كوچك و نزديك صفر بوده و به عبارت ديگر لحظه شروع راه اندازي مشابه لحظه بي باري ماشين القايي است.
با توجه به توضيحات فوق به طور خلاصه مي توان گفت ماشين به صورت آلترناتور مغناطيس دائم شروع به كار مي كند. شكل (3-4الف) سپس به ماشين آسنكرون شكل(3-4 ب) سوئيچ مي كند. حالت گذرا به پارامترهاي ماشين، سرعت روتور و اندازه خازن تحريك بستگي دارد. فرض مي شود تمام پارامترهاي مدار به جز اندوكتانس مغناطيس كننده ثابت هستند.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   تغييرات اين اندوكتانس در شكل (3-5) نشان داده شده است. افت در اندوكتانس Lm به ازاي جريانهاي مغناطيس كننده بيشتر به خوبي معلوم بوده و تعيين كننده ولتاژ حالت پايدار نهايي است. كوچك بودن Lm در جريانهاي بسيار پايين مهم است. چرا كه روي مشخصات تحريك خودي اوليه بسيار تعيين كننده مي باشد.
                   
    شکل(3-5)  تغييرات ا ندوکتانس مغناطيس کننده با جريان


3-1-3-1 بررسي هاي تئوريكي
براي موشكافي و بررسي اين پديده بهتر است كه روابط بين ولتاژ ترمينال، جريان و سرعت روتور را براي مدارهاي معادل شكل(3-4) بدست آورد. ابتدا از مد سنكرون شروع مي كنيم:
1-    مد سنكرون: مدار معادل شكل (3-4الف) فرم يك مدار رزنانسي را دارد كه تابع محرك در واقع پسماند مغناطيسي در روتور است و علاوه بر آن اين مدار شامل جريانهاي سنكرون در استاتور مي باشد.
مقدار پسماند مغناطيسي موجود در روتور برحسب ولتاژ مدار باز (با قطع خازنهاي ترمينال) در فركانس نامي اندازه گرفته مي شود. براي تعيين پاسخ، تابع محرك را به صورت منبع ولتاژ تعبير نموده كه دامنه و فركانس آن وابسته به سرعت روتور مي باشد. (شكل 3-6) ضريب k شامل اثراتي مثل نداشتن تعريف دقيق توزيع فلوي پسماند در روتور، مقدار نسبتاً بالاي ضريب نفوذ


 برای اطلاعات کامل و خرید اینترنتی این پروژه (105) اینجا کلیک کنید


*** لینک های پرطرفدار ***