دانلود پروژه در مورد تکنولوژی فتوولتیک

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 200: پروژه فتوولتیک
این مقاله 53 صفحه، به زبان فارسی و با فرمت ورد میباشد.


دانلود خلاصه پروژه فتوولتیک برای اطلاعات کامل و خرید اینترنتی این پروژه (200) اینجا کلیک کنید
*** لینک های پرطرفدار ***فهرست مطالب این پایان نامه:

فصل اول:در مورد سيستم هاي فتوولتائيك

1-1-1- سلولهاي خورشيدي

2-1-1- باتريها

3-1-1- بهبود توان

4-1-1- ژنراتورها

5-1-1- پمپ ها

2-1- بازارهاي موجود براي سيستم هاي فتوولتائيك

1-2-1- سيستم هاي on-grid

2-2-1- سيستم هايoff-grid

 

فصل دوم:پروژه فتوولتائيكRET  screen

1-2- بخشهاي پايه اي انرژي خورشيدي

1-1-2- زاويه تمايل

2-1-2- زاويه ساعتي خورشيد و زاويه ساعتي غروب خورشيد

3-1-2- تابش خارجي و ضريب وضوح

2-2- محاسبه كجي تابش

1-2-2- توصيف الگوريتم

2-2-2- محاسبه ميزان ساعتي تابش و ميزان پراكندگي آن

3-2-2- محاسبه ساعتي تابش به سطح سلولهاي خورشيدي

4-2-2- نتيجه گيري

3-2- مدل صفحات فتوولتائيك

2-3-2- ساير اصلاحات

4-2- مدلon-grid

5-2- مدلoff-grid

1-5-2- ديدكلي

2-5-2- محاسبه بار

3-5-2- روش عملي

4-5-2- ذخيره انرژي در باتري

5-5-2-تعيين اندازه صفحات خورشيدي،باتري ها و ژنراتور

6-2- مدل پمپ آب

7-2- تائيد

1-7-2- تائيد محاسبات تابش مقرر

منابع و مآخذ:

نمونه ای از متن این پروژه  

 

چكيده:

محاسبات و مدل سازي هاي آورده شده در اين پروژه را مي توان خلاصه وار به صورت زير بر شمرد:

1- محاسبات انحراف تابش: كه بر پايه ي داده هاي ساعتي و براي صفحات تعقيبي  استفاده مي شود.

2- مدل سازي صفحات خورشيدي:براي بررسي عملكرد صفحات خورشيدي كه تحت تاثير دماي محيط است استفاده مي شود.

3- مدل on-grid  و پمپ آب:اين دو مدل نسبتاً ساده هستند و بر پايه ي راندمان متوسط صفحات مدل سازي مي شوند.

4- مدلoff-grid: اين مدل پيچيده تر است. اين مدل سازي اين امكان را فراهم مي كند تا كاربربتواند قابليت تغذيه بارهاي دائم كار و غير دائم كار را با اين سيستم بررسي كند.

با توجه به آزمايشات انجام شده و نتايج بدست آمده از چند پروژه مذكور ملاحظه مي شود كه سيستم هاي فتوولتائيك از نظر اقتصادي مقرون به صرفه مي باشد همچنين اين آزمايشات و نمودارهاي بدست آمده قابليت اطمينان نسبتاً خوب اين سيستم ها را در بيشتر شرايط آب و هوايي موجود در جهان ثابت مي كند.

 

سلولهای خورشیدی

با استفاده از اشعه خورشيد و سلولهاي خورشيدي ،   و با ايجاد اختلاف فشار الكتريكي در نيمه هاديهايي كه به طور مناسب ساخته شده اند الكتريسته توليد مي شود . امروزه موثرترين و ارزانترين سلولهاي خورشيدي ماده اي بنام سيليسيم مي باشد . ماسه يكي از منابع مهم سيلسيم بوده كه پس از پالايش آن كريستالهاي سيلسيم بدست آمده و پس از بريده شدن بصورت صفحه آماده مي شود .

سيلسيم يك نيمه هادي است كه بطور خالص از نظر هدايت الكتريكي هادي ضعيفي است ولي اگر در موقع پالايش ،‌به آن فسفر اضافه شود بار منفي (الكترون )پيدا كرده و در صورتيكه بور (BORNE ) اضافه شود بار مثبت (حفره )پيدا مي كند نوع اول را سيليسيم  نوع N و نوع دوم   را سليسم نوع P مي نامند.  مي دانيم كه سليسم داراي 4 الكترون در مدار خارجي خود مي باشد هنگامي كه تعداد اتم فسفر بداخل كريستال سيليسم وارد شود با توجه به اينكه  فسفر داراي 5 الكترون  در مدار خارجي خود است 4 الكترون مدار خارجي فسفر  با 4 الكترون مدار خارجي سليسم يك مدار بوجود آورده و باين ترتيب يك الكترون بصورت آزاد باقي مانده يعني سيليسم با بار منفي بار دار شده و نيمه هادي نوع N بوجود مي آيد از طرفي اگر بجاي فسفر از اتم بور كه داراي 3 الكترون در مدار خارجي دارد استفاده شود ،‌حفره هايي كه مثل الكترون قابليت حركت دارند ايجاد شده و سيليسم بطور مثبت بار دار مي شود ، يعني نيمه هاد ي نوع p بوجود مي آيد .

حال اگر يكطرف يك سيليسيم نوع p را از نوع N باردار كنيم يك اتصال P-N بوجود مي آيد . در  طرف نوع P حفره هاي آزاد و اتمهاي بور  با بار منفي و ساكن و در طرف نوع N الكترونهاي آزاد و اتمهاي فسفر با بار مثبت وجود دارند . حال اگر يك فوتون (ذره اي از نور ) با اتصال P-N برخورد كند الكترون را از اتم سيليسيم جدا كرده و در نتيجه حفره بوجود مي آورد . حفره مزبور تحت تاثير ميدان موجود بسمت ناحيه p و الكترون بسوي ناحيه N حركت كرده و اين دو حركت مخالف با بارهاي مختلف ، يك جريان الكتريكي بوجود مي آورند . با اتصال كنتاكتهايي به رويه هاي قطعات نيمه هادي ، مداري تشكيل مي شود كه اجازه برگشت الكترونها را به اتصال نوع p از ميان يك بار خارجي مي دهد .

يك سلول فتوولتائيك معمولاً بضخامت 300 ميكرون و از صفحات دايره اي سيليسم با قطر 3 تا 9 سانتيمتر ساخته مي شود . اتصالات در سطح بيروني سلولي كه از يك شبكه فلزي پوشيده شده قرار دارند . پشت سلول با يك صفحه يا يك ورقه فلزي پوشيده است .