دانلود مقاله طراحي پست‌ هاي GIS) (KV) 63/20 ) متروي تهران

نظرات 0

دانلود پروژه شماره 114: طراحي پست‌هاي GIS) (KV) 63/20 ) متروي تهران

این مقاله 317 صفحه، به زبان فارسی و با فرمت پاورپوینت میباشد.دانلود خلاصه پروژه استانداردهای ایزو تست غیر مخرب NDT


*** لینک های پرطرفدار ***فهرست مطالب این پایان نامه:
مقدمه
آشنايي با پست‌هاي KV /متروي تهران

فصل اول انواع پست‌هاي فشار قوي
 ضرورت احداث پستهاي فشار قوي
 انواع پستها
 پستهاي برق از نظر وظيفه اي كه دارند به انواع زير تقسيم مي‌شوند
 تقسيم بندي پستها از نظر طرز قرار گرفتن تجهيزات
 پستهاي سيار Mobile substations

فصل دوم پارامترهاي مهم در طراحي و انتخاب
تجهيزات پست‌هاي فشار قوي
 استانداردهاي مهم در طراحي پست
 پارامترهاي مهم در طراحي و انتخاب تجهيزات پستهاي فشار قوي
 شرايط محيطي
 مسائل الكتريكي در مورد انتخاب تجهيزات پست
 شرايط محيطي پست قورخانه متروي تهران

فصل سوم ايزولاسيون استگاههاي فشار قوي
 ايزولاسيون ايستگاههاي فشار قوي
 سطح عايقي Insulation level
 هماهنگي ايزولاسيون تجهيزات Insulation Coordination
 ايزولاسيون داخلي ايستگاههاي فشار قوي
 تعيين و انتخاب سطح ايزولاسيون داخلي پست‌هاي برق متروي تهران
 ايزولاسيون خارجي ايستگاههاي فشار قوي
 تعيين و انتخاب سطح ايزولاسيون خارجي پست‌هاي برق متروي تهران
 محاسبه فاصله سطحي L
 محاسبه ايزولاسيون خارجي ناشي از اضافه ولتاژهاي تخليه جوي
 محاسبه ايزولاسيون خارجي ناشي از اضافه ولتاژهاي قطع و وصل


فصل چهارم شينه بندي پستهاي فشار قوي
 باسبار يا شين Bus bar
 پارامترهاي موثر در انتخاب نوع شينه بندي
 انواع شينه بندي
 شينه بندي ساده Single Busbar
 شينه بندي ساده جدا شده Bus Section
 شينه بندي ساده U شكل Single Busbar U
 شينه بندي اصلي و انتقالي Main And Transfer Bus
 شينه بندي دوبل باسبار Double Busbar
 شينه بندي / كليدي Breaker and Half Busbar
 شينه بندي دو كليدي Double Breaker Busbar
 شينه بندي تركيبي Combine Busbar
 شينه بندي رينگي يا حلقوي Ring Busbar
 شينه بندي سه كليدي
 انتخاب و طراحي شينه بندي پست‌هاي KV / متروي تهران

فصل پنجم برقگير
 برقگير  LIGHTNING ARRESTER
 انواع برقگيرها
 برقگير با فاصله هوائي Gap Type Arrester
 برقگير ميله اي يا آرماتور
 برقگير از نوع مقاومت غيرخطي يا برقگير بافنتيل
 برقگير از نوع اكسيد روي Gapless Zn oxide arrester zno
 انتخاب و محل نصب برقگيرها
 پارامترهاي اساسي در انتخاب برقگير
 سطح حفاظت مورد نياز برقگير PROTECTION LEVEL
 حداكثر ولتاژ كار مداوم برقگير
 جريان تخليه موجي برقگير Id
 ولتاژ سيكليك برقگير
 فاصله سطحي يا خزشي برقگير
 ولتاژ اسمي برقگير
 حفاظت در مقابل صاعقه
 انتخاب نوع و پارامترهاي اساسي برقگير پست فتح آباد متروي تهران

فصل ششم ترانسفورماتور قدرت
 ترانسفورماتور قدرت Power Transformer
 انواع ترانسفورماتور
 انواع ترانسفورماتور از لحاظ كاربرد
 انواع ترانسفورماتور از لحاظ هسته و سيم پيچها
 انواع ترانسفورماتور از لحاظ كوپلاژ سيم‌پيچ‌ها
 انواع ترانسفورماتور از لحاظ تعداد فاز تكفار يا سه فاز
 ظرفيت نامي ترانسفورماتور Rated Power
 سطوح عايقي ترانسفورماتور Insulation level
 سيستم خنك كنندگي تراسنفورماتور  Cooling System
 نحوه اتصالات سيم پيچ‌هاي ترانسفورماتور
 گروه برداري ترانسفوماتورها
 امپدانس اتصال كوتاه ترانسفورماتورها Short Circuit Impedance
 رگولاسيون در ترانسفورماتور
 تپ چنجر Tap changer
 تلفات ترانسفورماتور
 تلفات آهن يا تلفات بي باري No load loss
 تلفات مسي يا تلفات بارداري load loss
 تلفات سيستم خنك كننده ترانسفورماتور
 ميزان افزايش درجه حرارت مجاز سيم پيچها و روغن ترانسفورماتور
 ميزان مجاز صدا در ترانسفورماتور
 وسايل و نكات ايمني در ترانسفورماتورها
 حفاظت ترانسفورماتور
 خطاهاي داخلي
 خطاهاي خارجي
 خطاهاي غيرالكتريكي
 انتخاب نوع و مشخصات ترانسفورماتورهاي قدرت پست ‌هاي متروي تهران
 ترانسفورماتور زمين GROUNDING TRANSFORMER
 انتخاب نوع و مشخصات ترانسفورماتور زمين پست‌هاي متروي تهران
 ترانسفورماتور مصرف داخلي
 انتخاب نوع و مشخصات ترانسفورماتور مصرف داخلي پست‌هاي متروي تهران


فصل هفتم ترانسفوماتور جريان
 ترانسفورماتورهاي اندازه گيري
 ترانسفورماتور جريان CURRENT TRANSFORMER
 انواع ترانسفورماتور جريان
 ترانسفورماتور جريان هسته بالا TOP CORE
 ترانسفورماتور جريان هسته پايين TANK TYPE
 ترانسفورماتور جريان از نوع بوشينگ
 ترانسفوماتور جريان نوع قالبي
 حفاظت ترانسفورماتور جريان
 محل نصب ترانسفورماتور جريان
 پارامترهاي اساسي در انتخاب ترانسفورماتورهاي جريان
 نحوه انتخاب ترانسفورماتور جريان
 انتخاب ترانسفورماتورهاي جريان پست‌هاي مترو تهران

فصل هشتم ترانسفورماتور ولتاژ
 ترانسفورماتور ولتاژ POTENTIAL TRANSFORMER
 انواع ترانسفورماتور ولتاژ
 ترانسفورماتور ولتاژ مغناطيسي اندوكتيو PT
 ترانسفورماتور ولتاژ خازني كاپاسيتيو CVT
 حفاظت ترانسفورماتور ولتاژ
 محل نصب ترانسفورماتور ولتاژ
 پارامترهاي اساسي در انتخاب ترانسفورماتورهاي ولتاژ
 انتخاب ترانسفورماتور ولتاژ پست‌هاي مترو تهران

فصل نهم كليدهاي فشار قوي
 كليد بدون بار سكسيونر Disconnecting switch
 انواع سكسيونر
 انتخاب سكسيونر از نظر نوع و مشخصات
 كليد قابل قطع زير بار
 كليد قدرت يا ديژنكتور Circuit Breaker
 انواع كليدهاي قدرت
 انتخاب كليدهاي قدرت پست‌هاي مترو تهران
 انتخاب سكسيونرهاي پست

فصل دهم موجگير و سيستم PLC در پست‌هاي فشار قوي
 موج گير Line trap
 ساختمان موج گير
 حفاظت موج گير
 مشخصات الكتريكي موج گير
 حالات نصب موج گير
 محل نصب موجگير
 انتخاب موج گير پست فتح آباد مترو تهران
 سيستم مخابرات با استفاده از خطوط فشار قوي PLC
 اجزاء سيستم P.L.C
 روشهاي مختلف اتصال P.L.C به خطوط فشار قوي

فصل يازدهم طراحي نقشه تك خطي و Layout
و Section پست‌هاي فشار قوي
 نقشه تك خطي single line diagram
 اصول كلي در تهيه يك دياگرام تك خطي
 اصول كلي دياگرام تك خطي پست‌هاي متروي تهران قورخانه, General

فصل دوازدهم طراحي و انتخاب كابلهاي توزيع در پستهاي فشار قوي
 انواع كابل در پستها
 انتخاب كابل
 عوامل موثر در ظرفيت نامي جريان كابل
 شرايط استاندارد و ضريب نامي براي تصحيح مقدار نامي باردهي كامل
 افت ولتاژ
 تحمل جريان اتصال كوتاه توسط كابل
 مقادير جريان اتصال كوتاه بر اساس دما
 كابلهاي توزيع قدرت
 جريانهاي اتصال كوتاه غيرمتقارن
 اثرات ترمومكانيكي
 طراحي مفصلها و سر كابلها
اختلاف بين هاديهاي مسي و آلومينيوم
 نصب و كابل كشي كابلهاي توزيع
 كابل كشي و سيم بندي مدارها در پستها و شبكه توزيع
 فيدرهاي  كيلو ولت پست فتح آباد و قورخانه مترو تهران
فصل سيزدهم  طراحي سيستم زمين در پست‌هاي فشار قوي
 زمين كردن
 زمين كردن حفاظتي
 زمين كردن الكتريكي
 اصطلاحاتي كه در زمين كردن بكار برده مي‌شوند
 سيستم زمين پست EARTHING SYSTEM
 محاسبات مربوط به سيستم زمين پست‌هاي مترو تهرانا


نمونه ای از متن این پروژه :
1) كليد كم روغن:
براي تشريح طرز كار كليد كم روغن وقايعي كه در موقع جرقه زدن در روغن اتفاق مي‌افتد و عواملي كه در خاموش شدن جرقه موثر هستند ذيلاً توضيح داده مي‌شود. در موقع جدا شدن دو كنتاكت كليد زير بار در محفظه روغني جرياني كه از آخرين نقطه تماس فلزي كنتاكت‌ها مي‌گذرد باعث گداخته شدن و تبخير فلز(مس) مي‌شود و با آن پايه و اساس جرقه يا قوس الكتريكي بين دو كنتاكت جدا شده گذاشته مي‌شود. حرارت زياد جرقه روغن اطراف قوس را تبخير و ايجاد يك حباب گازي يا فشرده مي‌كند. اين حباب گازي از لايه‌هاي مختلفي تشكيل شده است كه از ديدگاه روغن به طرف مركز قوس عبارتند از:
1- لايه بخار مرطوب روغن
2- لايه بخار داغ و خشك
3- لايه اطراف قوس مركب از   و   و    با حرارتي در حدود 1000 تا 5000 درجه كلوين و همين طور كه بعداً خواهيم ديد وجود همين اتمها و ملكولهاي هيدروژن است كه با خواص خوب حرارتي كه دارند روغن را براي قطع جريان مناسب مي‌كنند.
در وسط حباب جريان بصورت يك قوس الكتريكي عبور مي‌كند و قوس قسمتي از گاز است كه بعلت درجه حرارت زيادي كه دارد (K10000-5000) باعث يونيزاسيون حرارتي مي‌شود و قسمتي از اتمهاي هيدروژن را يونيزه كرده و يك مجراي هادي بين دو كنتاكت كليد براي عبور جريان بوجود مي‌آورد. حرارت شديد قوس توسط گازهاي مجاور كه بيشتر از ملكول و اتم هيدروژن تشكيل شده و داراي قابليت هدايت حرارتي بسيار زياديست (20 برابر هوا) بخارج يعني روغن مجاور پس داده مي‌شود اين عمل تبادل حرارتي را مي‌توان با به جريان انداختن گاز كه داري فشار P و درجه حرارت T  است به محفظه ديگري با درجه حرارت   و   تشديد نمود. با استفاده از آنچه كه توضيح داده شد, عمل قطع جريان متناوب بايد به طريق زير انجام گيرد.
در نزديكي صفر شدن جريان, قدرت جرقه كه برابر با حاصلضرب جريان i در اختلاف سطح  است تقريباً صفر مي‌شود اگر در اين موقع هدايت حرارت بخار, بخارج بسيار سريع انجام گيرد, حرارت اطراف جرقه با صفر شدن جريان آنقدر پايين مي‌آيد كه قوس هدايت الكتريكي خود را بكلي از دست مي‌دهد و الزاماً جرقه خاموش مي‌شود. اما براي اين تبادل حرارتي فقط يك فرصت بسيار كوتاهي كه جريان از صفر و يا حوالي صفر مي‌گذرد موجود است. به اين ترتيب بايد عناصري كه جرقه را در بر دارند, داراي آنچنان قابليت هدايت حرارتي باشند كه بتوانند سريع و بي درنگ حرارت را بخارج منتقل كنند. خوشبختانه هيدروژن متصاعد شده از روغن, مناسبترين عنصر براي اين منظور است. در يك زمان بسيار كوتاه كه قابليت هدايت قوس الكتريكي بسيار كم است (مقاومت الكتريكي زياد) فقط يك جريان ناچيزي از اين دو كنتاكت مي‌گذرد كه اگر در اين موقعيت حرارت خارج شده به اندازه اي نباشد كه هدايت الكتريكي بين دو الكترود را به صفر برساند, اميسيون حرارتي ادامه پيدا مي‌كند و قوس با نيم موج بعدي جريان بر مي‌گردد و جريان ادامه پيدا مي‌كند. اين برگشت مجدد جرقه را برگشت حرارتي قوس مي‌ناميم. بفرض اينكه هدايت حرارت با موفقيت انجام گيرد و جرقه هم قطع شود, براي نگهداشتن اين وضعيت و جلوگيري از برگشت مجدد جرقه شرط ديگري نيز لازم است و آن استقامت الكتريكي بين دو كنتاكت است. بدين معني كه حباب گازي كه هنوز بين دو كنتاكت موجود است, گرچه ديگر هادي نيست ولي بايد داراي آن چنان استقامت الكتريكي باشد كه در اثر برگشت ولتاژ شبكه به محض صفر شدن جريان بين دو كنتاكت, باعث انهدام الكتريكي و در نتيجه باعث برگشت مجدد قوس الكتريكي و عبور جريان نشود
  اختلاف سطحي كه باعث جرقه مجدد مي‌شود و ما به آن اختلاف سطح شكست الكتريكي عايق مي‌گوييم براي گازها در فاصله ثابت بين دو الكترود معين بستگي به تراكم گاز دارد و يا به عبارت ديگر متناسب با P/T است. بدين جهت اگر خواسته باشيم جرقه در اثر برگشت ولتاژ برنگردد و عايق دچار شكست الكتريكي نشود بايد تراكم گاز در زماني كه جريان به حوالي صفر مي‌رسد خيلي زياد باشد, تا فاصله دو كنتاكت كه هنوز خيلي زياد نشده استقامت الكتريكي مناسب و كافي را پيدا كند. يعني در همان موقعي كه جريان به صفر مي‌رسد جرقه براي بار قطع مي‌شود بايد تراكم گاز داخل محفظه خيلي زياد باشد و چون اين تراكم زياد را نمي توان فقط با ازدياد فشار P بدست آورد, بايد همزمان با به جريان انداختن و خارج كردن گاز گرم در خنك كردن گاز نيز كوشيد.
همانطور كه مي‌دانيم تراكم گاز در محفظه احتراق در موقع عبور جريان از صفر برابر است با نسبت مقدار گازي كه قبلاً بوجود آمده (m) به فضايي كه براي اين مقدار گاز موجود است. (v) اين فضا در ابتدا توسط خارج شدن كنتاكت متحرك از محفظه والاستيستيه ي روغن داخل محفظه ي احتراق تعيين مي‌شود. ولي بعداً كه روغن اطراف گاز به جريان مي‌افتد و گاز به طرف مخزن بالاي كليد راه پيدا مي‌كند حجم گاز نيز زياد مي‌شود.
2) كليد 
در اين نوع كليد از گاز  بعنوان ماده خاموش كننده جرقه و عايق بين دو كنتاكت و نگهدارنده ولتاژ استفاده شده است گاز  الكترونهاي آزاد را جذب مي‌كند و ايجاد يون منفي بدون تحرك ميكند. در نتيجه مانع ايجاد ابر بهمني الكترونها كه باعث شكست عايق و ايجاد جرقه مي‌شود مي‌گردد. بطوريكه استقامت الكتريكي گاز  به 2 تا 3 برابر هوا مي‌رسد.